04. 07. 2022

Výsledky potvrdili 93 % pokles rozpustených látok vytekajúcich vo vode z bane v Nižnej Slanej.

Doteraz prijaté opatrenia priamo v bani v Nižnej Slanej (okr. Rožňava) výrazne zlepšili kvalitu vody vtekajúcej do rieky Slanej. Výsledky posledných rozborov potvrdili pokles obsahu rozpustných látok vo vytekajúcej vode až o 93 percent, v prípade železa je to napríklad až 95 percent v porovnaní so vzorkami odobratými ešte pred odklonením vôd v bani. „Výsledky rozboru potvrdili, že náš postup bol správny. Odklonením vôd vtejkajúcich zo VI. obzoru do hlbších častí bane priamo na povrch sme zabránili ich silnému mineralizovaniu v hlbších častiach starej železorudnej bane,“ zdôraznil riaditeľ štátneho podniku Rudné bane Peter Žitňan.

Ako ďalej uviedol P. Žitňan, zároveň pokračujú ďalšie práce, ktoré by mali zamedziť vytekaniu aj zvyšnej vody z hlbokých častí bane. Zvolený postup vychádza z obhliadky priestorov priamo v bani, z pozorovaní vodného režimu v podzemí a zo získaných archívnych údajov o starej opustenej bani, ktorej posledný prevádzkovateľ Siderit s.r.o. Nižná Slaná je momentálne v konkurze. „Naším cieľom je, aby z bane vytekala do rieky Slaná voda, ktorá nebude neúnosne zaťažovať ekosystém v rieke Slaná,“ dodal. 

Priamo v bani robila práce Hlavná banská záchranná stanica, ktorú Rudné bane vybrali na základe priameho rokovacieho konania. Zabezpečením prác poverilo Rudné bane ministerstvo hospodárstva na základe rozhodnutia vlády a po uvoľnení 200 000 eur z rezortu financií.

Rudné bane š.p.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk