11. 07. 2023

Zistenia vnútorných auditov v súvislosti so svetovou výstavou EXPO 2020 Dubaj

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vykonalo v súvislosti s realizáciou účasti Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2020 Dubaj dva interné audity. Hlavným cieľom auditov bolo overiť a hodnotiť dodržiavanie osobitných predpisov, uzatvorených zmlúv a rozhodnutí vydaných na základe osobitných či vnútorných predpisov pri finančnom riadení a iných činnostiach súvisiacich  s plnením úloh týkajúcich sa zabezpečenia účasti SR na medzinárodnej výstave EXPO 2020 Dubaj.  Výsledky vnútorného auditu boli postúpené na ďalšie konanie Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Bratislave, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR a Úradu pre verejné obstarávanie.

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že MH SR eviduje pohľadávky voči iným osobám spolu vo výške viac ako 434 tis. eur. Rezort hospodárstva sa preto obrátil na príslušný súd. Za prenájom 5 apartmánov, ktoré boli neoprávnene užívané fyzickými osobami mimo zamestnancov rezortu, si MH SR uplatňuje pohľadávky v celkovej sume vyššej ako 178 tis. eur. Ďalšie sporné pohľadávky v celkovej výške takmer 264  tis. eur si MH SR uplatnilo v súvislosti s podnájomnými zmluvami a ďalšími poplatkami a licenciami, ktoré znášalo ministerstvo v zastúpení druhej zmluvnej strany a ktoré neboli vysporiadané v zmysle Dohôd o vysporiadaní záväzkov. V tomto prípade príslušný súd vydal platobný rozkaz k úhrade dlžnej sumy, avšak v danom prípade podala dotknutá spoločnosť v zákonnej lehote opravný prostriedok – odpor.

Voči MH SR boli ďalej vznesené údajné pohľadávky v celkovej výške presahujúcej 444 tis. eur, ktoré však ministerstvo hospodárstva považuje za sporné, keďže v prípade týchto pohľadávok neboli MH SR do dnešného dňa predložené relevantné doklady, ktoré by preukazovali vznik a výšku uplatňovaných nárokov.

MH SR rovnako vznikli dodatočné náklady vo výške viac ako 25 tis. eur voči prepravnej spoločnosti z dôvodu neprimerane dlhej doby prenájmu kontajnerov na uskladnenie prepravovaných diel, techniky či nábytku pre absenciu relevantných dokladov potrebných k colnému konaniu.

Na základe zistených skutočností v súvislosti so zabezpečením účasti Slovenska na medzinárodnej výstave EXPO 2020 Dubaj ministerstvo hospodárstva identifikovalo nedostatky, ako aj riziká a v nadväznosti na to prijalo záväzné opatrenia, ktoré zdokonaľujú procesy vo finančnom riadení pri účasti Slovenska pri organizovaní ďalších svetových výstav EXPO s cieľom predísť najmä nehospodárnemu a neefektívnemu nakladaniu s verejnými financiami.

Vzhľadom na prebiehajúce šetrenia zo strany Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, Národného kontrolného úradu SR a Úradu pre verejné obstarávanie MH SR zároveň nebude v tejto chvíli poskytovať ďalšie bližšie informácie.

 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk