16. 11. 2022

Zvýšiť atraktivitu Slovenska pre zahraničných investorov môže novovytvorená Medzirezortná skupina pre strategické investície

Vláda na svojom zasadnutí podporila návrh na zriadenie Medzirezortnej skupiny pre strategické investície z dielne rezortu hospodárstva. Hlavnou úlohou novovytvorenej skupiny bude odstránenie byrokratických prekážok a urýchlenie procesov pri realizácií veľkých zahraničných investícií na Slovensku. Dosiahnuť tak chce zabezpečením efektívnej a pernamentnej koordinácie medzi relevantnými rezortami a inštitúciami. Ministerstvo takýmto návrhom reagovalo na potreby z praxe, a to najmä na potrebu zrýchlenia odstraňovania prekážok a komplikácií pri implementácii už schválených investíciách. Snahou ministerstva je taktiež pripravenie pôdy potenciálnym investorom, s ktorými vedie prvotné rokovania o ich umiestnení na Slovensku. Ako uviedol minister hospodárstva Karel Hirman: „Pri jednotlivých prípadoch sme mali možnosť identifikovať možné prekážky počas jednotlivých fáz procesu investícií. Je preto pre nás podstatné byť pripravenými a už v úvodnej fáze zainteresovať do investície súčinné úrady s cieľom nielen pomenovať, ale i odstrániť možné či existujúce prekážky bez zbytočných prieťahov.“ 

Zriadenie skupiny pre strategické investície na úrovni rezortov tak významne prispeje k posilneniu postavenia Slovenska ako atraktívnej lokality pre zahraničné investície, pričom v praxi bude Medzirezortná skupina dohliadať na plnenie záväzkov štátu voči investorom.

Členmi Medzirezortnej skupiny pre strategické investície budú zástupcovia viacerých ministerstiev - Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na úrovni štátnych tajomníkov. Na zasadnutiach Medzirezortnej skupiny pre strategické investície sa budú zúčastňovať i zástupcovia Úradu vlády a prizývaní budú i predstavitelia štátneho a verejného sektora podľa aktuálnej potreby a riešenej agendy. Predsedom skupiny bude štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec a jeho zástupcom bude generálny riaditeľ Sekcie podporných programov rezortu hospodárstva. V gescii ministerstva hospodárstva bude aj organizácia jej činnosti a zloženie skupiny.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk