05. 04. 2023

Cestujte lietadlom s istotou: Čo robiť ak vaša batožina nedorazila, alebo bola poškodená?

Predĺžené voľno počas veľkonočných sviatkov je pre mnohých ideálnym časom na cestovanie. Viacerí sa vyberú letecky do niektorého z európskych veľkomiest, iní niekam do exotiky. Na to, aby ste si mohli užiť na pláži až 10 dní, stačí počas Veľkej noci len pár dní dovolenky navyše. Keďže cestovanie lietadlom môže priniesť nepríjemnosti v podobe poškodenej, zatúlanej alebo stratenej batožiny, pripravili sme si pre vás niekoľko rád a informácií.

 

Ako eliminovať riziko spojené s meškaním alebo stratou batožiny?

Pri balení podpalubnej batožiny zvážte, čo všetko do nej vložíte. Cenné predmety ako elektroniku, šperky alebo krehké predmety či dôležité dokumenty do nej radšej nedávajte. Môže dôjsť k ich odcudzeniu alebo poškodeniu, a preto ich pribaľte radšej do príručnej batožiny, ktorú budete mať pri sebe na palube lietadla. V tejto súvislosti uvádzame príklad problému, ktorý môže vzniknúť, ak cenné veci necháte v kufri: Pri ceste z dovolenky boli cestujúcemu nasilu vypáčené a vykradnuté kufre a odcudzená elektronika v celkovej hodnote vyše 1000 eur. Cestovné poistenie cestujúcemu takúto škodu nekrylo a letecká spoločnosť odmietala škodu nahradiť, pretože cestujúci nepostupoval v súlade s prepravnými podmienkami, podľa ktorých musí byť elektronika prepravovaná v príručnej batožine.

Pred odovzdaním batožiny na odbavenie taktiež skontrolujte, či máte všetku batožinu označenú štítkom s vašou menovkou, adresou a kontaktným telefónnym číslom. Urobte tak obzvlášť v prípade, ak ste z kapacitných dôvodov nútení odovzdať batožinu až na palube lietadla. Ako príklad uvádzame rodinu, ktorá cestovala s kočíkom: Pri odbavovaní batožiny im bolo povedané, že musia kočík odovzdať priamo posádke až pri nástupe do lietadl, pričom pracovník na letisku ich chybne uisťoval, že kočík netreba označiť ani batožinovým lístkom. Kočík sa však stratil a letecká spoločnosť ich reklamáciu zamietla s odôvodnením, že kočík nebol označený batožinovým lístkom.

Dôležité doklady a dokumenty si pre istotu vždy naskenujte alebo odfotografujte a uchovajte na bezpečnom mieste. V prípade straty batožiny vám to môže uľahčiť následné vybavovanie náhrady škody. Z rovnakého dôvodu tiež odporúčame vyhotoviť si fotografiu či video-dokumentáciu obsahu vašej podpalubnej batožiny.

Aké sú vaše nároky, ak batožina mešká, je poškodená alebo nenávratne stratená

Ak vaša batožina nedorazila alebo po jej vyzdvihnutí na letisku zistíte, že bola pri preprave poškodená, ihneď to nahláste na oddelení reklamácií (Baggage Service Office, Baggage Claim), kde s vami spíšu tzv. „Property irregularity report (PIR)”, ktorý si starostlivo uschovajte. Za týmto účelom budú od vás tiež vyžadovať predloženie vášho batožinového lístka a letenku alebo palubnú vstupenku. 

Poškodená batožina

Ak bola vaša batožina poškodená, máte nárok na bezplatnú opravu, preplatenie nákladov za opravu, alebo máte nárok na novú batožinu. Podmienkou je oznámenie poškodenia batožiny písomne do 7 dní leteckému dopravcovi, inak váš nárok na náhradu škody voči nemu zaniká. Poškodenie batožiny si tiež nezabudnite odfotografovať, aby ste mali dôkaz v prípade, že bude potrebné preukazovať súvis medzi poškodením a prepravou.

Meškajúca a stratená batožina

Pokiaľ batožina nedorazila, je potrebné, aby ste si po spísaní PIR protokolu a čo najskôr uplatnili písomnú reklamáciu u leteckého dopravcu. Urobte tak najneskôr do 21 dní, odkedy vám mala byť batožina vydaná, inak váš nárok na kompenzáciu zanikne. Batožina sa najskôr považuje za meškajúcu a voči leteckej spoločnosti máte nárok na náhradu nákladov za veci, ktoré ste si museli nevyhnutne zakúpiť na dovolenke počas čakania na batožinu. To musíte preukázať dokladmi o kúpe, preto si nezabudnite odkladať účtenky. Nevyhnutne potrebnými vecami sa rozumie čokoľvek, čo je obhájiteľné a racionálne z pohľadu ceny a spojené s účelom cesty ako základné ošatenie, hygienické potreby a pod.

Ak sa batožina nenájde do 21 dní odkedy vám mala byť vydaná, považuje sa za stratenú a vzniká vám nárok na finančnú náhradu za stratené veci. Letecký dopravca od vás bude požadovať preukázanie, ktoré veci boli v stratenej batožine a ich hodnotu. Najlepšie to preukážete dokladmi o kúpe. Do úvahy však pripadajú aj svedecké výpovede, čestné vyhlásenia, a pod. Odporúčame preto pred odletom pre istotu vyhotoviť fotografie batožiny a zabalených vecí.

 

Maximálna výška finančnej náhrady

 

Maximálnu výšku náhrady, ktorú je letecká spoločnosť povinná cestujúcemu vyplatiť v prípade zničenia, straty, poškodenia alebo omeškania batožiny stanovuje Montrealský dohovor na sumu  1.288 SDR, čo je približne suma 1.600 eur. Letecké spoločnosti pri určení výšky kompenzácie vychádzajú z časovej hodnoty vecí (pôvodná cena znížená o amortizáciu). Ako príklad uvádzame prípad, kedy sa  spotrebiteľovi pri ceste lietadlom poškodil kufor. Dopravca ho odkázal na spoločnosť, ktorá pre nich tieto reklamácie vybavuje. Najskôr spotrebiteľovi ponúkli alternatívu v podobe nového kufra s čím nesúhlasil. Následne navrhli, že mu vyplatia finančnú náhradu v podobe 230 EUR, čo zahŕňalo aj amortizáciu kufra, ktorý ako nový stál 300 eur.

Priznanie o hodnote batožiny

Možnosť uplatnenia vyššieho limitu je možná, ak najneskôr pri odbavení u leteckého dopravcu vyplníte špeciálny formulár Excess Value Declaration (Priznanie o hodnote batožiny). Pokiaľ je však hodnota batožiny vyššia, ako je maximálny možný limit zodpovednosti stanovený dopravcom (v jeho obchodných podmienkach), odporúčame poistenie batožiny. 

Zodpovednosť leteckého dopravcu

Treba tiež dať pozor na to, že letecký dopravca neznáša zodpovednosť, ak batožina nebola riadne zabalená, a teda škoda bola spôsobená nedbanlivosťou cestujúceho, ako ani v prípade inej vnútornej závady, povahy alebo vady batožiny. 

Zodpovedný za stratu batožiny je letecký dopravca, s ktorým ste uzavreli zmluvný vzťah (od ktorého ste zakúpili letenky). Pokiaľ je let vykonávaný iným leteckým dopravcom, než je letecký dopravca od ktorého ste letenky zakúpili, máte právo podať reklamáciu, alebo vzniesť nárok na náhradu škody voči obom. V prípade problémov so získaním kompenzácie za poškodenú či stratenú batožinu sa môžete obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v SR v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

 

Európske spotrebiteľské centrum v SR

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk