22. 04. 2023

Deň Zeme a ekologická udržateľnosť výrobkov: Ako spoznať, že nejde len o zavádzajúcu reklamu

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si pripomíname každoročne 22. apríla, a  ktorého zámerom je zvyšovať povedomie ľudí o potrebe ochrany prírody a ekologickej udržateľnosti životného prostredia s cieľom zachovania prírodných  zdrojov a ekosystémov pre budúce generácie, sme pripravili článok, v ktorom sa zameriavame na aktuálne zelené témy.

 

Greenwashing

Greenwashingom sa označuje manipulácia spotrebiteľov rôznymi formami prezentovania výrobkov alebo služieb ako ekologických, priateľských k životnému prostrediu alebo udržateľných, s cieľom získať ich ako zákazníkov, zvýšiť predaj a prezentovať sa ako enviromentálne zodpovedný subjekt. 

Na jednej strane sú to výrobcovia, ktorí sú zodpovední za výrobu tovarov šetrných k životnému prostrediu a zdraviu ľudí. Na druhej strane však mnohí obchodníci len preto, aby zvýšili svoj predaj, prezentujú ako ekologické aj výrobky, ktoré v skutočnosti nie sú ekologicky udržateľné, čo vytvára na trhu neprehľadnú situáciu a ničí dôveru ľudí v existenciu ekologických produktov.

Ako odhaliť greenwashing?

Zistiť či ide o greenwashing, môže byť náročné. Aby ste vedeli ako ho odhaliť, uvádzame niektoré z najčastejšie používaných praktík a tvrdení greenwashingu: 

·         Označovanie výrobkov rôznymi neoverenými alebo zavádzajúcimi označeniami a logami napríklad s obrázkami zvierat, stromov a podobne. Skutočne ekologicky udržateľné výrobky obsahujú certifikáty a etikety potvrdzujúce, že boli vyrobené s ohľadom na životné prostredie. Existenciu certifikátov je možné overiť, ako i skontrolovať, ktoré organizácie ich vydali a aké sú ich kritériá. Jednou z najznámejších a najpoužívanejších certifikácií v Európe je “EU Ecolabel. Ide o certifikát udeľovaný Európskou úniou širokej škále výrobkov a služieb, ktoré dosahujú vysoké štandardy environmentálnej udržateľnosti, ako napríklad čistiace prostriedky, papierové výrobky, stavebné materiály, ale aj turistické služby. Pre overenie ekologických vlastností výrobku sa tiež odporúča vyhľadávať hodnotenia od odborníkov a zisťovať informácie o výrobcovi, jeho výrobných postupoch a opatreniach na minimalizovanie environmentálneho zaťaženia životného prostredia.

·         Zamlčovanie negatívnych environmentálnych vplyvov výrobkov alebo uvádzanie nejasných a nekonkrétnych pozitívnych tvrdení a používanie reklamných sloganov, ktoré označujú výrobky ako: “prírodné“, “bezpečné“, “zodpovedné“, “ekologické“ alebo “vyrobené z udržateľných materiálov“ avšak bez objasnenia, čo to presne znamená, akým spôsobom boli materiály použité na výrobu získané a bez reálneho zohľadnenia dopadu výrobkov na životné prostredie.

·         Nezmyselné tvrdenia ako napríklad, že daný produkt neobsahuje nejakú konkrétnu škodlivú zložku, ktorá sa však u takýchto výrobkoch vôbec nepoužíva, alebo prezentovanie rôznych výrobkov, už len zo samotnej podstaty škodlivých, ako ekologických, napríklad „ekologické“ pesticídy a pod..

Následky greenwashingu

Európska komisia varovala, že až polovica tzv. environmentálnych tvrdení spoločností na internete týkajúcich sa výrobkov môže byť klamlivá. S cieľom poskytnúť spotrebiteľom väčšiu istotu o pravdivosti takýchto tvrdení, Európska únia pripravuje návrh pravidiel, podľa ktorých budú  štáty povinné zaviesť systém overovania ich pravdivosti a spoločnosti sa budú za ich nepravdivosť sankcionovať. Cieľom pripravovaného návrhu pravidiel je tiež zabrániť obchodníkom v klamlivom informovaní o životnosti a opraviteľnosti výrobkov. Ako sa konštatuje v návrhu, existujúca Smernica o nekalých obchodných praktikách obsahuje všeobecné pravidlá, ktoré sú použiteľné na nekalé praktiky greenwashingu, len ak z ich individuálneho posúdenia vyplynie, že majú negatívny vplyv na spotrebiteľov. Smernica však neobsahuje žiadne osobitné pravidlá, na základe ktorých by sa takéto praktiky vymedzovali ako nekalé za každých okolností.

Udržateľnosť textilného priemyslu

V roku 2020 vydala Európska únia  Stratégiu EÚ pre udržateľný a obehový textil, ktorej cieľom je o. i. dosiahnuť, aby všetky textilné výrobky uvádzané na trh EÚ boli vyrábané prevažne z recyklovaných vlákien, bez nebezpečných látok a aby pri ich výrobe boli rešpektované sociálne práva a životné prostredie. Stratégia sa tiež zameriava na podporu opätovného používania a recyklácie textilného odpadu.

Radšej oprava ako výmena

V marci tohto roku bol Európskou komisiou tiež prijatý návrh spoločných pravidiel na podporu opravy tovaru, ktorého cieľom je zaviesť pre spotrebiteľov jednoduchšie a nákladovo efektívnejšie nechať si tovar radšej opraviť než ho vymeniť či nahradiť, aj to i po uplynutí záruky,  a tým stimulovať výrobcov a predajcov, aby vyvíjali udržateľnejšie obchodné modely.

Zálohovanie ako riešenie problémov s odpadom

V súvislosti s potrebou rešpektovania životného prostredia je potrebné nezabúdať na to,  že na jeho znečistení sa vo veľkej miere podieľajú práve samotné obaly z výrobkov a tovarov.

Jedným zo spôsobov riešenia tohto problému je zálohovanie plastových fliaš, ktorého cieľom je minimalizovať tento druh plastového odpadu a zabezpečiť, aby sa použité fľaše ďalej spracovali a neznečisťovali  prírodu. V procese recyklácie sú fľaše buď rozomleté  na malé kúsky, alebo sú chemicky recyklované,  a získaný materiál sa používa napríklad na výrobu ďalších  plastových produktov či textílií.

Na Slovensku sa so zálohovaním plastových fliaš a plechoviek začalo pred viac ako rokom s cieľom dosiahnuť až ich 90 %- nú návratnosť a ich využitie na výrobu nových plastových fliaš a plechoviek. V lete tohto roku sa na Slovensku začne so zálohovaním priamo v národných parkoch, v ktorých budú  umiestnené nádoby na takéto obaly, avšak nepôjde o klasické zálohomaty,  ale zálohu za fľašu turista venuje  na obnovu konkrétneho národného parku, čím aktívne prispeje k ochrane lesov .

Účinné zvládnutie problému odpadových plastov vyžaduje aj ďalšie trvalo udržateľné riešenia spočívajúce najmä v minimalizovaní používania obalov, pretože niektoré nie sú recyklovateľné vôbec a tiež v používaní inovatívnych obalových materiálov šetrných k životnému prostrediu, najmä obalov schopných rozkladať a odbúravať sa v pôde (biologicky odbúrateľných obalov)

 

Európske spotrebiteľské centrum v SR

Tlačový odbor MH SR 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk