06. 11. 2023

Denisa Saková: Vďaka jadrovým elektrárňam má Slovensko jeden z najčistejších energetických mixov na svete

V pondelok 6. novembra 2023 sa v Mochovciach konalo rokovanie podpredsedníčky vlády SR a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim, s predsedníčkou Úradu pre jadrový dozor Martou Žiakovou a generálnym riaditeľom Slovenských elektrární, a. s. Branislavom Strýčkom. Témami tohto dôležitého stretnutia bola jadrová energia v kontexte na zmenu klímy, ale i jadrová ochrana a bezpečnosť, či spolupráca v oblasti jadrových technológií, ako sú napríklad i malé modulárne reaktory (SMR). S R. Grossim sa zhovárali taktiež o jadrovej bezpečnosti a dohľade na Ukrajine, kde medzinárodná agentúra poskytuje dôležitú technickú a odbornú pomoc, ako i neustále monitorovanie jadrových zdrojov. Témou bolo i aktuálne úspešné ukončenie energetického spúšťania 3. bloku Jadrovej elektrárne v Mochovciach.

Návšteva generálneho riaditeľa MAAE R. Grossiho je dôležitým momentom a predstavuje jeho prvú návštevu na Slovensku po viac ako desiatich rokoch. Symbolicky sa konala na pôde najväčšej slovenskej jadrovej elektrárne. Jadrová energia má v slovenskom energetickom mixe dlhodobé miesto a zostane strategickou prioritou a kľúčovou súčasťou energetickej politiky Slovenska. Ako uviedla na rokovaní D.  Saková: „Jadrová energia pre nás zohráva skutočne dôležitú úlohu pri zabezpečení stabilného, bezpečného a najmä uhlíkovo neutrálneho zdroja energie. Pri doplnení o variabilné zdroje obnoviteľnej energie nám môže jadro pomôcť prispieť k riešeniu celosvetových energetických a klimatických otázok.“

Fáza energetického spúšťania 3. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce bola úspešne ukončená v októbri 2023, čo znamená zapojenie bloku do siete s plným výkonom a jeho preukázateľnú pripravenosť na riadnu bezpečnú prevádzku. Spustením tohto bloku sa Slovenská republika stala energeticky sebestačná.  

„V októbri sme dosiahli dôležitý míľnik, čo sa týka sebestačnosti Slovenska, a to skončením skúšobnej prevádzky 3. bloku Jadrovej elektrárne v Mochovciach, kde sa práve nachádzame. Očakáva sa, že tento blok nám bude slúžiť minimálne po dobu 60 rokov a posúva nás smerom k energetickej sebestačnosti. Pokryje nám takmer 13 % spotreby elektrickej energie na Slovensku. Vďaka jadrovým elektrárňam tak má Slovensko jednu z najčistejších energetických mixov na svete. Dôležité bude ďalej sústrediť sa na dokončenie 4. bloku v Mochovciach,“ uviedla ďalej podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Rovnako tak Jadrovú elektráreň Mochovce vyzdvihol R. Grossi: „Atómová elektráreň Mochovce je jednou z najzaujímavejších elektrární v Európe. Produkuje čistú energiu pre Slovensko, ale aj pre celú Európu. Keď sa spustí štvrtý blok, budete ju môcť na vyvážať a čo sa týka energetických zdrojov, táto krajina bude prakticky dekarbonizovaná. Je to príbeh úspechu.“ 

Okrem existujúcich plánov v oblasti jadrovej energetiky aktívne sledujeme vývoj nových a inovatívnych technológií, najmä pokiaľ ide o potenciálny nasadenie malých modulárnych reaktorov (SMR), pričom práve MAAE predstavuje cennú platformu na výmenu skúseností v oblasti týchto nových technológií.

Následne sa už D. Saková a generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi presunuli do Bratislavy, kde pokračovali stretnutím s predsedom vlády SR Robertom Ficom na Úrade vlády SR.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu je samostatná medzinárodná organizácia pre spoluprácu v oblasti jadrových technológií, pôsobiaca v rámci systému OSN so sídlom vo Viedni, ktorá vznikla v r. 1957. V súčasnosti má 178 členských štátov. Agentúra slúži členským štátom pri napĺňaní socio-ekonomických cieľov prostredníctvom využívania jadrových technológií, vedy a aplikácií na mierové účely, vrátane výroby elektrickej energie a využitia jadrových aplikácií na neenergetické účely. Napomáha výmene a transferu jadrových technológií, vedecko-technických poznatkov v tejto oblasti, ako aj budovaniu expertných kapacít v portfóliu mierového využívania jadrovej energie, čím prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju v členských krajinách.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk