10. 11. 2022

Energeticky náročné podniky môžu už dnes žiadať o kompenzácie na energie

Energeticky náročné podniky už môžu požiadať ministerstvo hospodárstva o finančné kompenzácie z dôvodu vysokých platieb za cenu energií. Urobiť tak môžu do 25. novembra 2022.  Ide o takmer 120 podnikov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „Zákon“) a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“). Rezort hospodárstva má pre uvedené kompenzácie vyčlenených 40 mil. eur, pričom v prípade energeticky náročných podnikov pôjde o kompenzácie položky obnoviteľných zdrojov energie v tarife za prevádzkovanie systému (TPS). Uvedená tarifa je pritom jednou z najvyšších položiek v koncovej cene elektrickej energie podnikov.

Kompenzácie si môžu uplatniť podniky, ktoré patria do podporovaného odvetvia, musia tiež preukázať, že najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku je tvorených v činnostiach podporovaných odvetví. Podmienkou je aj spotreba elektriny najmenej vo výške 1 GWh v predchádzajúcom roku. Žiadosti je možné podať v listinnej podobe aj elektronicky, prostredníctvom webového portálu rezortu hospodárstva alebo na portáli verejnej správy slovensko.sk. Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke ministerstva: Kompenzácie podnikateľom.

Poskytnutie kompenzácie je v súlade s európskymi pravidlami štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky a po súhlase Európskej komisie. Týka sa vybraných odvetví, a to podľa zoznamu podporovaných odvetví v súlade s  Usmernením Európskej komisie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky. Ide o podniky z odvetví ako železiarstvo, oceliarstvo, metalurgia neželezných kovov, výroba cementu, chemický priemysel, výroba celulózy/papiera, drevársky priemysel a pod. Tieto podniky neurčuje a ani nenavrhuje ministerstvo. 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk