21. 02. 2023

Energodotácie spustené!

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok 21. februára spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu. Dnešným dňom MH SR zverejnilo súbežne dve výzvy, a to výzvu pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine a výzvu pre vybrané subjekty verejnej správy. Základnou podmienkou pre podanie žiadosti je pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a zriadené vlastné odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období. Mesačný finančný limit pre obe výzvy je 200 tisíc eur. Žiadosti je možné podávať výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli štátnej správy. Všetky potrebné informácie, ako sú kritériá výziev, oprávnené subjekty, oprávnené obdobie či často kladené otázky sú uvedené v jednoduchej a prehľadnej forme na webovom sídle ministerstva: energodotacie.mhsr.sk

 

„Tento rok sa na rozdiel od decembra vytvára dostatočný časový priestor pre všetkých, ktorí majú možnosť zapojiť sa do výzvy. Žiadosti sú opäť veľmi jednoduché, ešte jednoduchšie ako v decembri. Napríklad zásadnou zmenou je, že žiadateľ si už nemusí vyplňovať údaje o množstve spotrebovanej energie či cene sám, tieto údaje si náš systém automaticky stiahne z údajov od dodávateľov energií, ktoré nám zaslali. Tým sa vyhneme aj chybám, ktoré nastávali v decembri - rôzne preklepy, pomýlenie si dát a pod. Toto všetko je dnes eliminované. Údaje od dodávateľov energií sú dôležité taktiež pre kontrolu žiadostí, a aj pre odberateľov, ktorí nemajú mesačný, ale ročný odpočet, a preto si nevedia uviesť do žiadosti údaj o spotrebe za mesiac, bez čoho by si nemohli podať žiadosť. A takýchto žiadateľov je veľmi veľa. Údaje nám za nich dodali dodávatelia na základe ich odberového diagramu. Výzvy teda spúšťame hneď po získaní všetkých verifikovaných údajov od dodávateľov, ktoré nám doručili koncom minulého týždňa a do systému sme ich ´naliali´ počas víkendu. Takže ďakujem za pochopenie všetkým, na ministerstve sme skutočne nezaháľali. Akúkoľvek kritiku, prečo sme čakali so spustením výzvy, preto považujem za neopodstatnenú,“ uviedol minister Karel Hirman počas tlačovej besedy. 

 

Výzva pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť

Žiadosť o kompenzácie môže podať každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov alebo služieb na trhu. Žiadosť môžu podať i rôzne kultúrne, občianske či iné združenia. Oprávneným obdobím, za ktoré môže subjekt požiadať o kompenzáciu, bude postupne prvý kvartál – 1. januára 2023 až 31. marca 2023. Žiadosť je možné podať za jednotlivé mesiace alebo súhrnne do konca júna 2023. 

 

Výzva pre vybrané subjekty verejnej správy

Žiadosť o kompenzácie vysokých cien elektrickej energie alebo zemného plynu môžu podať vybrané subjekty z radov verejnej správy, ktorých zoznam je zverejnený na webovom sídle ministerstva: Zoznam oprávnených vybraných subjektov verejnej správy. Oprávneným príjemcom dotácie môže byť v tomto prípade právnická osoba zapísaná v štatistickom registri organizácií v sektore verejnej správy podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Školy a školské zariadenia, ktoré nie sú uvedené v zozname oprávnených vybraných subjektov verejnej správy, nájdu informácie o poskytnutí finančných prostriedkov na stránke: https://www.minedu.sk/financovanie-prevadzkovych-nakladov-z-dovodu-narastu-cien-energii.

 

Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzvach, bude poskytnutá dotácia vo výške 80 %  oprávnených nákladov. Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu alebo elektriny v MWh, ktoré žiadateľ ako koncový odberateľ odobral v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu lebo elektriny vyjadrenú v eur/MWh. Uvedené zvýšenie ceny sa vypočítava ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za dodávku elektriny vo výške 199 eur/MWh alebo jednotkovou cenou za dodávku plynu vo výške 99 eur/MWh.

Vzorec pre výpočet výšky dotácie na elektrinu:

Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 199) x 0,8

Vzorec pre výpočet výšky dotácie na plyn:

Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 99) x 0,8

 

Ministerstvo hospodárstva zároveň prosí žiadateľov o dôkladné oboznámenie sa s informáciami a podmienkami na predkladanie výziev, rovnako ako s návodom na vyplnenie žiadosti, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle ministerstva.  Na webovej stránke energodotacie.mhsr.sk nájdu žiadatelia aj odpovede na často kladené otázky. V prípade potreby je k dispozícii taktiež podporný tím, ktorý bude žiadateľom poskytovať potrebnú súčinnosť na e-mailovej adrese energodotacie@mhsr.sk.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk