04. 05. 2017

MH SR predstavilo balík 34 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Minister hospodárstva Peter Žiga dnes predstavil balík vyše troch desiatok krokov, ktoré zjednodušia podmienky na podnikanie na Slovensku. Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý je výsledkom súčinnosti a konsenzu MH SR a viacerých rezortov, inštitúcií a podnikateľskej sféry, by mala vláda prerokovať na začiatku júla. Podnikateľskému sektoru by mali ročne ušetriť vyše  44 miliónov eur.

Materiál vychádza z Programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa zaviazala prijímať opatrenia na zníženie byrokracie a súčasne zlepšiť postavenie Slovenska v celosvetovom reprezentatívnom hodnotení podnikateľského prostredia Doing Business.

Napriek tomu, že sa Slovensko opakovane umiestnilo v prvej šestine rebríčka Doing Business  zo 189 hodnotených ekonomík sveta a stabilitu a kvalitu podnikateľského prostredia u nás dokumentuje nárast záujmu investorov, MH SR považuje za potrebné prijímať ďalšie opatrenia na jeho zlepšenie,“ povedal minister Peter Žiga.

Ministerstvo hospodárstva pripravilo balík 34 opatrení, ktorý sa zameriava na zníženie regulačného zaťaženia a zlepšenie podnikateľského prostredia v SR.  Návrh je výsledkom širokého konsenzu ústredných orgánov štátnej správy zastúpených v Medzirezortnej skupine na najvyššej úrovni pre Doing Business, ktorú zriadilo MH SR, so zástupcami podnikateľskej obce.

Ide o prvý a pilotný balík na zlepšenie podnikateľského prostredia. Ide v princípe o rýchle opatrenia, ktoré majú zlepšiť podnikateľom život, šetriť peniaze čas a energiu,“ – zdôraznil minister hospodárstva.

Prijatie opatrení by malo podnikateľskému sektoru ušetriť ročne viac ako 44 miliónov eur – 14 miliónov na priamych finančných nákladoch, takmer 18 miliónov na nepriamych, a 12 miliónov na administratívnych nákladoch.

Opatrenia sú rozdelené do piatich prioritných oblastí: Zamestnávanie, Služby verejnej správy, Konkurencieschopnosť, Dane a Podpora podnikania. Navrhované riešenia prioritných problémových oblastí, zameranie a štruktúra opatrení, vytvárajú dostatočný priestor na ďalšiu efektívnu koordináciu a účinnú spoluprácu ministerstiev s podnikateľským sektorom. Opatrenia obsahujú popis súčasného stavu, najmä príslušných paragrafových znení zákonov, či praktického uplatňovania regulácie, dôvod prečo sa opatrenie navrhuje, samotné znenie opatrenia, termín jeho plnenia, zodpovedného gestora a prínos opatrenia pre podnikateľské prostredie. Vzhľadom na princíp účelnosti a efektivity vynaložených zdrojov sa navrhuje vo viacerých oblastiach vypracovanie analýzy, resp. prehodnotenie súčasného stavu. Na základe výsledkov príde návrh konkrétnych opatrení, o ktorých sa bude diskutovať a predložené budú v ďalšom období.

Medzi navrhovanými opatreniami je napríklad predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne z 1 dňa na 8 dní z pôsobnosti ministerstva práce, ministerstvo zdravotníctva pripravilo prehodnotenie zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategórie prác.

Úrad geodézie, kartografie a katastra navrhol zaviesť službu sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností, rezort dopravy a výstavby aj zníženie administratívnej záťaže v stavebníctve a zefektívnenie procesu získavania stavebného povolenia, či  zjednodušenie procesov povoľovania stavieb menšieho rozsahu. V spolupráci so Štatistickým úradom navrhli tiež zaviesť jednotný formulár na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia. Ministerstvo vnútra prehodnotí  možnosť viazať evidenčné číslo vozidla trvalo na vozidlo bez ohľadu na zmenu okresu a v spolupráci s úradom vicepremiéra pre investície a informatizáciu navrhuje zaviesť možnosť získať výpis zo živnostenského registra na integrovaných obslužných miestach občana (IOMO). Ministerstvo financií navrhuje prehodnotiť frekvenciu predkladania prehľadu o preddavkoch na daň z príjmu FO a PO a spolu s rezortom školstva zvýšiť superodpočet výdavkov na výskum a vývoj na úroveň 100 %.  MŽP SR navrhuje znížiť administratívnu záťaž podnikateľov súvisiacu so zákonom o odpadoch elektronickým vykazovaním odpadu.

Ministerstvo hospodárstva navrhuje okrem iného zabezpečiť prevádzkovanie webstránky o možnostiach  prístupu k financovaniu podnikov a vypracovať nový zákon o investičnej pomoci.

Materiál nemá ambíciu znižovať priame dane či odvody. Cieľom je vytvoriť stabilné prostredie, v ktorom bude môcť poctivý podnikateľ podnikať bez zbytočnej byrokracie,“ – zdôraznil minister Peter Žiga.

Rezort hospodárstva plánuje pripraviť ďalšie balíčky na zlepšenie podnikateľského prostredia. Súčasne sa intenzívne venuje príprave stratégie RIA 2020, ktorá predstaví víziu a ciele lepšej regulácie na Slovensku do roku 2020.

Materiál Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bude už v najbližších dňoch predložený do medzirezortného pripomienkovom konania. Na rokovanie vlády by sa mal dostať začiatkom júla.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk