04. 02. 2020
ilustračný obrázok aukcie OZE

MH SR spúšťa historicky prvú aukciu na výrobu zelenej energie

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo prvú aukciu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Aukcia je súčasťou veľkej reformy podpory obnoviteľných zdrojov energie, ktorá má priniesť najlacnejšie ceny za zelenú energiu pri uplatnení trhového princípu. Celkovo by malo na základe aukcie pribudnúť až 30 MW zelenej energie a rozhodujúcim kritériom bude cena. Rezort dlhodobo avizoval, že po dohode s prevádzkovateľom prenosovej sústavy sa uvoľní takzvaný „stop stav“ a pribudnú nové kapacity, čo umožní pripojenie ďalších zdrojov obnoviteľnej energie. Záujemcovia o podporu môžu svoje cenové ponuky podávať do 30. apríla 2020.  Táto súťaž je historicky prvým a pilotným projektom a rezort hospodárstva chce v aukciách pokračovať aj v budúcnosti.

„Výrobcovia elektriny z podporovaných zdrojov budú viac vystavení trhovému pôsobeniu, čo je aj v súlade s plánmi EÚ a Energetickej únie,“ vysvetlil minister hospodárstva Peter Žiga. „Aukcia na nové zdroje sa v krajinách EÚ bežne používa ako spôsob ocenenia nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Predpokladom poskytovania podpory je úspech vo výberovom konaní a konečná cena bude výsledkom transparentnej súťaže,“ zdôraznil šéf rezortu hospodárstva. „Slovensku nové kapacity pomôžu aj pri plnení záväzku SR voči EÚ zvýšiť celkový podiel OZE pri výrobe elektriny,“ dodal minister.   

Podpora bude poskytovaná formou príplatku a vyplácaná 15 rokov prostredníctvom zúčtovateľa podpory. Výrobca bude sám zodpovedný za uplatnenie elektriny na trhu a preberá zodpovednosť aj za odchýlku pri výrobe elektriny. Výberové konanie je stanovené ako technologicky neutrálne a vzťahuje sa na nové zariadenie, ktoré bude na základe výsledkov aukcie prvýkrát uvedené do prevádzky v období od ukončenia tohto výberového konania do uplynutia lehoty pre uvedenie zariadenia do prevádzky. Lehota na uvedenie zariadenia do prevádzky je od 21 do 51 mesiacov, v závislosti od typu technológie.   

Podporené budú zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom od 500 kW do 10 MW vrátane, ak ide o zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie okrem slnečnej energie. V prípade zariadenia využívajúceho slnečnú energiu sa bude podpora vzťahovať na inštalovaný výkon od 100 kW do 2 MW vrátane, pričom zariadenie musí byť situované na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom, alebo priamo na pozemku, ktorý nie je ku dňu vyhlásenia tohto výberového konania poľnohospodárskym druhom pozemku. Jednou z podmienok je akceptovanie návrhu zmluvy o príplatku a po výzve zúčtovateľa podpory aj zloženie finančnej zábezpeky.  

Maximálna ponúknutá cena elektriny, ktorú ministerstvo bude akceptovať, je stanovená vo výške 84,98 eur/MWh pre slnečnú a veternú energiu a 106,80 eur/MWh pre všetky ostatné druhy obnoviteľných zdrojov energie. Výberové konanie je vyhlásené ako jednokriteriálne, čo znamená, že predložené cenové ponuky budú vyhodnocované len podľa výšky ponúknutej ceny. Podrobné informácie sú zverejnené na: https://www.mhsr.sk/energetika/vyzva-na-predkladanie-ponuk-na-zariadenia-s-pravom-na-podporu.   

MH SR výzvu pripravovalo v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Podmienky výberového konania boli konzultované aj s prevádzkovateľom prenosovej sústavy, prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav a zúčtovateľom podpory (OKTE, a.s.). Základné princípy aukcie boli predstavené a konzultované aj so záujemcami, vrátane výrobcov elektriny, na informačnom stretnutí pre odbornú verejnosť k aukciám na nové zdroje OZE, ktoré MH SR organizovalo dňa 06. 11 .2019.  

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk