09. 11. 2022

MH SR vyhlásilo ďalšiu výzvu: Modernejšie vodné elektrárne vďaka prostriedkom z Plánu obnovy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu, v poradí tretiu, výzvu z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava na modernizáciu existujúcich zariadení na výrobu elektriny s využitím vodnej energie, tzv. vodných elektrární. Na výzvu je z prostriedkov Európskej únie vyčlenených 16 miliónov eur a jej cieľom je podporiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Investíciami do modernizácie vodných elektrární sa zvýši účinnosť výroby elektriny, ktorá prispieva k naplneniu národných cieľov stanovených pre zelenú energiu.

O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať prevádzkovatelia existujúcich funkčných vodných elektrární s celkovým inštalovaným výkonom na úrovni minimálne 0,5 MW. Podporené budú projekty, ktorých zámerom je modernizovať inštalovaný výkon príslušnej technologickej časti vodnej elektrárne a zároveň predĺžiť jej životnosť. V rámci jedného projektu sa môže modernizovať jedna vodná elektráreň.

Záujemcovia o tento typ podpory môžu svoje projekty realizovať v rámci celej Slovenskej republiky, pričom projekty na území Bratislavského samosprávneho kraja získajú dotáciu vo  výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov, v ostatných krajoch Slovenska majú nárok na 60 % podporu. Žiadosti je možné podávať do 13. januára 2023, pričom projekty budú posudzované na základe kritéria nákladovej náročnosti.

Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 01I02-26-V03 sú zverejnené na webovej stránke ministerstva www.mhsr.sk, v časti Podpora podnikateľov/ Plán obnovy/ Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev a pre bližšie informácie je k dispozícii e-mailová adresa vyzvy@mhsr.sk.

Plán obnovy a odolnosti SR predstavuje ucelený balík reforiem a investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ministerstvo hospodárstva SR je gestorom podpory z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a energetickej infraštruktúry, podpory v rámci udržateľnej dopravy, podpory v oblasti zlepšenia podnikateľského prostredia  a spolupôsobí v oblasti podpory výskumu, vývoja a inovácií.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk