18. 08. 2022

Minister Budaj opakovane zavádza v súvislosti so znečistením rieky Slaná

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dôrazne odmieta opakované zavádzajúce tvrdenia ministra životného prostredia Jána Budaja v súvislosti so znečistením rieky Slaná, ktorá sa vo februári sfarbila do červena z dôvodu vytekania banských vôd v Nižnej Slanej. MH SR zdôrazňuje, že Rudné bane nemajú žiadnu právnu zodpovednosť za vytekanie banských vôd, ani právnu legitimitu na zastavovanie výtoku banských vôd. Zákonné kompetencie riešiť vzniknutú situáciu v súvislosti so znečistením rieky Slaná a povinnosti jednotlivých orgánov štátnej správy sú jasne zadefinované vo vodnom a v banskom zákone. Podľa vodného zákona sa banské vody považujú za povrchové alebo podzemné vody. Banský zákon však definuje ich podmienky využívania len v prípade aktívnej banskej činnosti, čo nie je v uvedenom prípade. Ak sa banská činnosť nevykonáva a hrozí nebezpečenstvo zhoršenia stavu vôd alebo s nimi súvisiaceho prostredia, a pôvodca znečistenia nemá vlastné sily ani prostriedky na vykonanie opatrení na nápravu, ako je to v prípade spoločnosti Siderit,  s.r.o. Nižná Slaná, povinnosť zabezpečiť vykonanie opatrení má orgán štátnej vodnej správy.

Napriek uvedenému sa MH SR zaoberalo vzniknutou situáciou, rovnako Rudné bane vyvíjali maximálne úsilie a súčinnosť zodpovedným úradom pre čo najrýchlejšie riešenie situácie, preto rezort hospodárstva odmieta obvinenia z nekonania. Namiesto realizovania tlačových besied Rudné bane vykonali množstvo úkonov, z ktorých vyplynula identifikácia podstaty problému a ktorá viedla k navrhnutiu efektívnych opatrení. Výsledkom sú doteraz realizované opatrenia vykonané na návrh práve Rudných baní. „Na základe vyjadrení pána ministra som si nie celkom istý, či má pán minister dostatočnú znalosť o legislatíve, rovnako ako o aktivitách Rudných baní, či realizovaných opatreniach,“ uvádza minister hospodárstva Richard Sulík.  „Keby si minister Budaj preveril údaje z registra banských diel, ktorý podľa zákona vedie MŽP, tak by sa dozvedel, že správcom šachty Gabriela, z ktorej vytekajú kontaminované vody, je spoločnosť Siderit, ktorá je v konkurze. V prípade záujmu budú Rudné bane maximálne súčinné i rezortu životného prostredia a vysvetlia im situáciu priamo na mieste, ako aj v podzemí. Odporúčam odborníkom aj z tohto rezortu, aby sa prišli osobne pozrieť priamo do bane tak, ako som bol ja a uvidia, akú spúšť tam zanechal posledný prevádzkovateľ. Možno pochopia, že Rudné bane bojujú nielen s dedičstvom minulosti, ale hlavne proti prírode. Na svete je niekoľko banských regiónov, kde v dôsledku historickej ťažby tečú desaťročia červené rieky a neexistuje nádej na zlepšenie. Doteraz dosiahnutý pokles znečistenia rieky Slaná rozpustenými látkami v banských vodách o 95 % je preto obrovským úspechom, za čo treba poďakovať Petrovi Žitňanovi,“ uzatvára minister. „Po vojne je každý generál, boli sme svedkami mnohých vyjadrení z rezortu životného prostredia, avšak neprišiel ani jeden návrh na riešenie havarijnej situácie. Ak pán minister pozná riešenie, ktoré mohlo byť zrealizované do týždňa, určite si ho nemusel nechávať pre seba,“ doplnil štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. 

Ako ďalej dopĺňa riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan: „Je nevyhnutné si uvedomiť, že vytekajúca voda zo zatopenej bane je podmienená kolobehom vody v prírode a nedá sa zastaviť. Látky rozpustené v banských vodách nie sú priemyselného pôvodu. Sú odrazom chemického zloženia horninového prostredia na ložisku železných rúd. Ich koncentrácia v banskej vode vytekajúcej zo šachty Gabriela je extrémna v dôsledku procesov, ktoré na ložisku prebiehali už počas ťažby. Z krátkodobého hľadiska je potrebné hľadať spôsoby, ako z banského systému odvádzať vodu s čo najnižším množstvom rozpustených látok do času, pokiaľ bude navrhnutá a vybudovaná technológia na prečisťovanie silne mineralizovaných banských vôd.“

Rezort hospodárstva rovnako vypracoval materiál, na základe ktorého Ministerstvo financií SR vyčlenilo 200 tis. eur na realizáciu prvotných opatrení. Materiál bol však predložený rezortom životného prostredia, keďže ministerstvo životného prostredia je rezortne zodpovedné za životné prostredie. Teda nie je pravda, že konal minister Budaj sám.  Rovnako nie je pravdivé tvrdenie, podľa ktorého minister životného prostredia upozornil na výtok silne mineralizovaných vôd do rieky Slaná ako prvý. Uvedený výtok spozoroval a nahlásil ako prvý práve š. p. Rudné bane, ktorý už dňa 15. februára 2022 odobral vzorky vôd na chemické analýzy. Uvedené zistenie nahlásili na Slovenský vodohospodársky podnik a štátnu vodnú správu, a to ešte v čase keď vytekajúce vody nejavili žiadne znaky znečistenia. Následne sfarbené vody v rieke Slaná z dôvodu vytekania silne mineralizovaných vôd spozorovali miestni rybári, ktorí túto skutočnosť dňa 24. 2. 2022 nahlásili Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP). Na základe toho začala uvedenú situáciu riešiť SIŽP, polícia SR a Okresný úrad v Rožňave.

Tiež pripomíname, že rezort hospodárstva spolu s Rudnými baňami opakovane vyzývali ministerstvo životného prostredia, aby sa situácia na rieke Slaná riešila ako environmentálna záťaž a aby bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s mimoriadnym zhoršením vôd. Rezort životného prostredia však vyhodnotil, že nejde o mimoriadnu situáciu a ani o environmentálnu záťaž. Ku vyhláseniu mimoriadnej situácie nakoniec došlo s niekoľkomesačným omeškaním. V prípade včasného konania rezortu bez zbytočných prieťahov však nemuselo dôjsť k tak závažnej situácii.

Ministerstvo hospodárstva preto opakovane vyzýva ku korektným vyjadreniam a informovaniu verejnosti v súvislosti so znečistením rieka Slaná. V uvedenej havarijnej situácii by mala snaha všetkých rezortov a odborníkov smerovať ku doriešeniu tejto historickej i ekologickej záťaže a nie pre zbieranie politických bodov.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk