05. 01. 2023

Ministerstvo hospodárstva pripravuje ďalšiu výzvu na pomoc v boji s vysokými cenami energií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky plánuje už v priebehu februára 2023 vyhlásiť ďalšiu Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Ide o pokračovanie pomoci podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení, ktorú ministerstvo poskytovalo už v priebehu decembra 2022. Oprávneným žiadateľom bude každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť (je poskytovateľom služby alebo predajcom tovaru) bez ohľadu na svoj právny status, veľkosť, či spôsob financovania, vrátane samospráv, občianskych združení či domovov sociálnych služieb. Oprávnené obdobie, ako i ďalšie parametre možností čerpania spresní rezort v závislosti od vývoja situácie s cenami energií. Aktualizované informácie budú zverejňované na webovom sídle ministerstva https://energodotacie.mhsr.sk/.

V rámci uvedenej výzvy bude v tomto prípade poskytnutá pomoc aj odberateľom elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh a odberateľom plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh, ktorí splnia podmienky výzvy.  

Ide o odberateľov elektriny a plynu, ktorí sú podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov zraniteľnými odberateľmi (tzv. „malé podniky“) a ktorým dodávka elektriny a plynu podlieha cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Rezort v tejto súvislosti upozorňuje, že nejde o odberateľov elektriny a plynu v domácnosti a vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a plynu podľa § 1 ods. 4 a § 2 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny  a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.

 

 Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk