24. 04. 2024

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa zvyšuje ochranu zraniteľných skupín spotrebiteľov

Národná rada Slovenskej republiky vo štvrtok 24. apríla 2024 schválila Zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Ide o zásadnú revíziu spotrebiteľského práva na Slovensku, ktorá prináša vyššiu ochranu spotrebiteľov aj v online prostredí. Spotrebiteľom tiež predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu z doterajších 14 na 30 dní, ak bola zmluva uzavretá pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo pri organizovanom podujatí na predaj a prezentáciu produktov. Motivovať má taktiež obchodníkov k dobrovoľnému ukončeniu porušovania predpisov a odškodneniu spotrebiteľov, čím sa  má dosiahnuť čo najrýchlejšia náprava poškodených práv spotrebiteľov.  

"Schválením zákona o ochrane spotrebiteľa sme urobili dôležitý krok smerom k zvýšeniu ochrany zraniteľných skupín spotrebiteľov. Predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu na 30 dní v situáciách, kedy dochádza k uzatváraniu zmlúv počas nevyžiadanej návštevy obchodníka v domácnosti alebo počas predajných prezentačných akcií, je významným opatrením na ochranu spotrebiteľských práv. Tento zákon má za cieľ zabezpečiť spravodlivejšie podmienky pre spotrebiteľov a zároveň motivovať obchodníkov k dodržiavaniu právnych predpisov a rýchlej náprave v prípade ich porušenia," uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Nový zákon zvyšuje tiež ochranu pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi (napr. Black Friday) v záujme nalákať spotrebiteľov na zľavu, ktorá však reálne zľavou nie je. Prináša taktiež zavedenie prostriedkov nápravy pre poškodených spotrebiteľov v prípadoch, ak sa obchodník voči nim dopustí nekalej obchodnej praktiky a zvyšuje informovanosť pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom online trhov. Zákon o ochrane spotrebiteľa taktiež zlepšuje v online prostredí ochranu pred netransparentným nákupom a falošnými recenziami a garantuje rýchlejšiu nápravu a odškodnenie pre spotrebiteľov. Zakazuje sa marketing propagujúci tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte, pričom tomu tak nie, čím sa reaguje na problém dvojitej kvality tovarov.

Najvýznamnejšie zmeny v prospech obchodníkov zahŕňajú vypustenie povinností nadmerne zaťažujúcich obchodníkov, a to bez reálneho prínosu pre ochranu spotrebiteľov, ako sú vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe, vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred. Zákon zavádza taktiež mechanizmus tzv. druhej šance – t. j. viacerých inštitútov smerom k upusteniu od uloženia sankcie alebo zníženiu jej výmery v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov. Zavádza nové zásady ukladania sankcií s cieľom zabrániť uloženiu likvidačných pokút (sadzby pokút sú určené percentuálnym podielom z obratu obchodníka v záujme ukladania sankcií spravodlivejšie a proporcionálnejšie so zrejmým pozitívnym vplyvom najmä pre malé a stredné podniky).  

Najvýznamnejšie zmeny pre orgány dohľadu zahŕňajú jednoznačné stanovenie pôsobnosti jednotlivých orgánov dohľadu s cieľom odstrániť existujúce kompetenčné konflikty a predchádzať vzniku nových, či rozšírenie právomocí orgánov dohľadu tak, aby zodpovedali štandardom požadovaným EÚ.  

Zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2024.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk