01. 12. 2022

Pozor! Ministerstvo hospodárstva zverejnilo očakávanú výzvu na kompenzácie vysokých cien energií. Môžu o ne požiadať všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť.

Ministerstvo hospodárstva SR prináša pomoc všetkým hospodárskym subjektom. Dnešným dňom 1. decembra vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií – elektriny a plynu. Žiadosť o kompenzovanie vysokých cien môžu podať všetky subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, to znamená, ak sú poskytovateľom služby, alebo predajcom tovaru bez ohľadu na svoj právny status, veľkosť, či spôsob financovania. Rezort hospodárstva tak dokáže pomôcť drvivej väčšine firiem, ale i samosprávam, občianskym združeniam, živnostníkom, či iným subjektom. Oprávnený príjemca dotácie musí splniť zároveň podmienky uvedené vo výzve. Oprávneným obdobím, za ktoré môžu uvedené subjekty zaslať žiadosť sú mesiace august a september 2022. Žiadosti je možné podávať dnes od 13:00 hod do 22. decembra 2022. Na výzvu je vyčlenených takmer 360 miliónov eur. Všetky potrebné informácie nájdu žiadatelia na webovej stránke energodotacie.mhsr.sk.

„Splnili sme sľub, ktorý sme dali zástupcom podnikateľov a zamestnávateľov. Ďakujem všetkým tu prítomným, ale i ostatným kolegom a kolegyniam, ktorý spolupracovali na príprave schémy – vďaka ním sa podarilo rýchlo sprocesovať ako legislatívnu tak i technickú prípravu. Rád by som povedal, že i vďaka dôslednosti, kvalitnej príprave podkladov pre EK a intenzívnej komunikácie s komisiou sa nám podarilo vo veľmi krátkom čase získať potvrdenie Európskej komisie. Ďakujem za pomoc a koordináciu priamo s EK v Bruseli aj zástupcom Stáleho zastúpenia pri EÚ. Intenzívnou snahou sa nám podarilo tiež tento týždeň získať i dlhoočakávané memorandum so Slovenskými elektrárňami, ktoré sa podpísalo a zaslalo komisii na vyjadrenie vo februári. Museli sme však zodpovedať množstvo otázok, ktoré EK k memorandu položila,“ uviedol Karel Hirman, minister hospodárstva.

Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzve, bude poskytnutá dotácia vo výške 80 %  oprávnených nákladov za energie z rozdielu zo sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh, alebo z rozdielu sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh.

Žiadosti je možné podávať len elektronicky, prostredníctvom formulára na slovensko.sk, pričom minimálna výška dotácie v žiadosti musí byť vyššia ako 50 eur, v prípade nižšej sumy bude žiadosť zamietnutá. Maximálna možná suma dotácie v žiadosti môže byť vo výške 500 tisíc eur a to pri splnení podmienky, že celková pomoc v ktoromkoľvek momente nepresiahne sumu 500 tisíc eur na hospodársku jednotku (navzájom prepojené subjekty). Návod, ako správne vypracovať žiadosť nájdu žiadatelia na webovom sídle.

Ministerstvo hospodárstva zároveň  prosí žiadateľov o dôkladné prečítanie informácií uvádzaných na webovom sídle energodotacie.mhsr.sk, ako i podmienky vo výzve na predkladanie žiadostí. Rovnako tak odporúčame venovať pozornosť návodu na vyplnenie žiadosti. V prípade potreby môžu žiadatelia kontaktovať podporný tím, ktorý bude na rezorte hospodárstva žiadateľom poskytovať potrebnú súčinnosť na e-mailovej adrese energodotacie@mhsr.sk. Je potrebné si na prípravu a podanie žiadosti vyhradiť dostatočné množstvo času tak, aby i v prípade prípadných nezhôd dokázali tieto včas upraviť.

Rezort hospodárstva zároveň ďakuje za poskytnutie súčinnosti, efektívnu spoluprácu a pomoc dodávateľom a distribútorom, ktorí poskytli nevyhnutné údaje pre zrýchlenie posudzovacích procesov tak, aby sa pomoc dostala čo najskôr k jej adresátom.

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk