04. 05. 2021

Projekty Seal of Excellence sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov

Výnimočné projekty, ktoré získali európsku známku excelentnosti za kvalitu Seal of Excellence, sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov. Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra dve výzvy zamerané na podporu týchto výskumno-vývojových projektov. Známku excelentnosti má v súčasnosti 18 projektov zo Slovenska. Na obe výzvy sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie v celkovej výške takmer 25,9 mil. eur, žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 2,5 mil. eur. 

Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík je rád, že „sa podarilo zabezpečiť financovanie týchto inovatívnych a kvalitných projektov s pečaťou výnimočnosti.“ Práve podpora inovatívnych projektov prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska, keďže môžu priniesť zásadné inovácie, a to aj z globálneho hľadiska. „Projekty, ktoré obstáli v silnej medzinárodnej konkurencii, si zaslúžia podporu. Uviesť inovácie na trh nie je jednoduché a vyžaduje si to nielen odvahu, ale aj financie," zdôraznil vicepremiér, ktorý verí, že „práve takéto projekty prispejú k vytváraniu sofistikovaných pracovných miest a k rozvoju vedy, výskumu a inteligentného priemyslu na Slovensku.“  Šéf rezortu hospodárstva zároveň vyzdvihol, že v spolupráci s Ministerstvom dopravy ako riadiacim orgánom operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa podarilo vyrokovať so zástupcami Európskej komisie použitie eurofondov aj pre Bratislavský kraj. 

Financie môžu získať výskumno-vývojové projekty mikro, malých a stredných podnikov, ktorým bola po 1. januári 2018 udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci schémy EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 pre ich technologickú inovatívnosť a zároveň neboli z tohto priamo riadeného programu Európskej komisie podporené. Známka excelentnosti za kvalitu sa udeľuje projektom na základe hodnotenia a zoradenia nezávislými odborníkmi, pričom tieto projekty sa považujú za excelentné a hodné financovania z verejných zdrojov. Z hľadiska zamerania ide o projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rôznych odvetviach hospodárstva, pričom priamo prispievajú k dosahovaniu cieľov Green Deal a/alebo Digital Europe.   

Výzva OPII-MH/DP/2021/11.3-32 je určená žiadateľom, ktorí plánujú projekty realizovať na celom území SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadatelia s plánovanou realizáciou projektov v Bratislavskom samosprávnom kraji môžu projektové zámery predkladať v rámci výzvy OPII-MH/DP/2021/12.1-33. Predložené žiadosti sa budú posudzovať systémom hodnotiacich kôl. Uzávierka prvého kola oboch výziev je naplánovaná na 30. júna 2021, uzávierky ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzvy sú vyhlásené ako otvorené, k ich uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo po predložení žiadostí všetkými oprávnenými žiadateľmi, ktorí prejavili  záujem o zapojenie sa do týchto výziev. S podporou vysoko inovatívnych projektov počíta rezort hospodárstva aj v budúcnosti. 

V snahe znížiť administratívnu záťaž žiadateľov MH SR upravilo počet podmienok poskytnutia príspevku a zjednodušilo spôsob preukazovania ich splnenia. Zjednodušené je aj vypĺňanie formulára žiadosti. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí. Žiadosti spolu s prílohami je možné podať plne elektronicky. Zároveň ministerstvo zásadne upravilo postupy schvaľovacieho procesu,  aby bol celý postup čo najrýchlejší a poskytovanie príspevkov z eurofondov čo najefektívnejšie. V budúcom programovom období by mal byť  tento systém ešte jednoduchší a veríme, že to ocenia aj podnikatelia, ktorí tvoria takmer celú skupinu našich prijímateľov. S cieľom zabezpečiť efektívnu implementáciu projektov bude tiež potrebné dosiahnuť zásadné zjednodušenie v oblasti verejného obstarávania. V tejto súvislosti MH SR dlhšie komunikuje s relevantnými subjektmi. Potrebná novela zákona o verejnom obstarávaní by mala byť čoskoro v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

Výzva OPII-MH/DP/2021/11.3-32 svojím zameraním prispieva k plneniu špecifického cieľa operačného programu Integrovaná infraštruktúra v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, špecifickým cieľom výzvy OPII-MH/DP/2020/12.1-33 je nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji. Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.  

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania. Viac informácií o OPII na www.opii.gov.sk

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk