15. 07. 2022

Prvé zasadanie V4 v rámci slovenského predsedníctva

Začiatkom júla 2022 Slovensko prevzalo predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine, ktoré pretrvá až do júna 2023. Nadväzujúc na hlavné priority slovenského predsedníctva, ktorými je prepojenie, ekonomika, udržateľnosť a ľudia, sa dnes v Mochovciach uskutočnilo prvé stretnutie predstaviteľov Vyšehradskej skupiny. Rokovanie viedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Poľskú republiky zastupoval štátny tajomník ministerstva klímy a energetiky Adam Guibourgé-Czetwertyński, Maďarsko zástupkyňa štátneho tajomníka ministerstva energetiky a klímy Daniella Deli a Českú republiku námestník ministra priemyslu a obchodu Tomáš Ehler. Hlavnou témou stretnutia bola jadrová energetika.

Počas rokovania sa prediskutovali témy diverzifikácie dodávok jadrového paliva,  taxonómie a nových jadrových technológií. Štátny tajomník Karol Galek vyzdvihol, že aj keď tento segment energetiky je predmetom dynamických diskusií, je nesporné, že jadrová energetika bude zohrávať v mnohých krajinách, akou je aj Slovenská republika, veľký význam v procese dekarbonizácie hospodárstva a naďalej zostane významnou súčasťou energetického mixu. Ako ďalej zdôraznil „V súčasnej zložitej geopolotickej situácii je vzájomná spolupráca krajín nášho regiónu vo všetkých otvorených otázkach v energetike vrátane jadrovej energetiky veľmi potrebná. Veľkou výzvou je  problematika diverzifikácie jadrového paliva obzvlášť z dôvodu licenčných procesov viazaných na špecifické  technológie jadrových reaktorov. Od začiatku ruskej agresie na Ukrajine sa snahy o diverzifikáciu výrazne zvýšili.“ České, slovenské a maďarské energetické spoločnosti, spolu s fínskou spoločnosťou Fortum začali úzko spolupracovať s cieľom zabezpečiť  si alternatívnych  dodávateľov jadrového paliva. Na rokovaní bolo konštatované, že aj napriek tomu, že základný dizajn pre technológiu VVER 440 je rovnaký, existujú v každej krajine rozdiely v detailnom dizajne paliva. 

Partneri rovnako zhodnotili pozitívny vývoj v taxonómii, či sa ukazuje opodstatnenosť aktivít a investícii do jadrovej energetiky. Krajiny sa zhodli na ďalšej analýze nových jadrových technológií týkajúcich sa malých modulárnych reaktorov. Súčasťou stretnutia predstaviteľov Vyšehradskej skupiny bola i prehliadka 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, ktorý by mal byť v blízkom období spustený. 

Udržateľné využívanie a ďalší rozvoj jadrovej energie je predpokladom dosiahnutia klimatickej neutrality v regióne V4 a EÚ. Počas slovenského predsedníctva sa krajiny V4 budú usilovať o zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky nízko-uhlíkové technológie v relevantných politikách a fondoch EÚ.

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk