14. 04. 2023

Schválený nový zákon o ochrane spotrebiteľa!

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý modernizuje spotrebiteľskú legislatívu a zabezpečuje spravodlivejšie usporiadanie vzťahov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Vláda ho dnes na svojom mimoriadnom zasadnutí (14. apríla 2023) schválila. Ide o zásadnú revíziu spotrebiteľského práva na Slovensku, ktorá prináša pozitívne zmeny pre všetkých účastníkov na trhu: spotrebiteľov, obchodníkov i orgány dohľadu. Nový zákon reaguje na rozvoj digitálnych technológií a zaistiť má vyššiu ochranu spotrebiteľov v online prostredí. Spotrebiteľom napríklad predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to z doterajších 14 na 30 dní, obchodníkov odbremeňuje od niektorých nadmerne zaťažujúcich povinnosti a v neposlednom rade jednoznačnejšie stanovuje pôsobnosť jednotlivých orgánov dohľadu.

Cieľom regulácie v oblasti ochrany spotrebiteľa je nájdenie rovnováhy medzi právami a povinnosťami spotrebiteľov a obchodníkov. Návrh zákona v mnohých oblastiach posilňuje postavenie spotrebiteľov a zároveň vypúšťa povinnosti obchodníkov predstavujúce nadbytočnú regulačnú záťaž bez reálneho prínosu pre spotrebiteľov. Motivovať má taktiež obchodníkov k dobrovoľnému ukončeniu porušovania predpisov a odškodneniu spotrebiteľov a dosiahnuť tak čo najrýchlejšiu nápravu poškodených práv spotrebiteľov.  

Najvýznamnejšie pozitívne zmeny v prospech spotrebiteľov predstavujú napríklad predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, a to zo 14 na 30 dní pri zmluvách uzavretých pri predajnej akcii alebo nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti. Zvyšuje tiež ochranu pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi (napr. Black Friday) v záujme nalákať ich na zľavu, ktorá však reálne zľavou nie je. Prináša taktiež zavedenie prostriedkov nápravy pre poškodených spotrebiteľov v prípadoch, ak sa obchodník voči nim dopustí nekalej obchodnej praktiky a zvyšuje informovanosť pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom online trhov. Zákon o ochrane spotrebiteľa taktiež zlepšuje v online prostredí ochranu pred netransparentným nákupom a falošnými recenziami, zakazuje marketing propagujúci tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte, pričom tomu tak nie, či garantuje rýchlejšiu nápravu a odškodnenie pre spotrebiteľov.

Najvýznamnejšie pozitívne zmeny v prospech obchodníkov zahŕňajú vypustenie povinností nadmerne zaťažujúcich obchodníkov, a to bez reálneho prínosu pre ochranu spotrebiteľov, ako sú vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe, vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred. Zákon zavádza taktiež mechanizmus tzv. druhej šance – t. j. viacerých inštitútov smerom k upusteniu od uloženia sankcie alebo zníženiu jej výmery v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov. Zavádza nové zásady ukladania sankcií s cieľom zabrániť uloženiu likvidačných pokút (sadzby pokút sú určené percentuálnym podielom z obratu obchodníka v záujme ukladania sankcií spravodlivejšie a proporcionálnejšie so zrejmým pozitívnym vplyvom najmä pre malé a stredné podniky).  

Najvýznamnejšie pozitívne zmeny pre orgány dohľadu zahŕňajú jednoznačné stanovenie pôsobnosti jednotlivých orgánov dohľadu s cieľom odstrániť existujúce kompetenčné konflikty a predchádzať vzniku nových, či rozšírenie právomocí orgánov dohľadu tak, aby zodpovedali minimálnym štandardom požadovaným EÚ.  

Zákon o ochrane spotrebiteľov bol dnes schválený spolu s návrhom zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý prináša úpravu požiadaviek na bezpečnosť spotrebiteľských nepotravinových výrobkov. Pre tieto nejestvuje osobitná regulácia a ide o presne neohraničenú množinu rôznorodých výrobkov - ako sú napríklad nábytok, bicykle, detské oblečenie, zariadenia detského ihriska, školské potreby. Jeho cieľom je zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov a účinný dohľad nad výrobkami tak, aby nebezpečné produkty boli čo najskôr identifikované a následne realizované opatrenia na ochranu spotrebiteľov.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk