04. 04. 2016

Sharecentrá ako nový fenomén

Ministerstvo hospodárstva uz pripravilo KONCEPCIU PODPORY CENTIER PODNIKOVÝCH SLUŽIEB NA SLOVENSKU, ktorá je práve v legislatívnom procese. 

Rozvoj centier podnikových služieb (Business Service Center – BSC) má za cieľ udržať a rozvíjať priaznivé podmienky, ktoré motivujú zahraničných i slovenských investorov zakladať a rozširovať tieto centrá na Slovensku. BSC prispievajú nielen k stabilizovaniu pôsobenia zahraničných spoločností, ale aj k zvyšovaniu ich pridanej hodnoty. Majú pozitívny vplyv na odbornú zamestnanosť a kvalifikáciu mladých ľudí. Slovensko sa vďaka nim stáva krajinou, ktorá má okrem silnej priemyselnej tradície potenciál aj v oblastiach služieb finančníctva, IT a inovácií. Keďže centralizovanie alebo outsourcing podnikových služieb je celosvetovo rastúci trend, toto odvetvie má enormný potenciál. Na Slovensku môže do roku 2020 vzniknúť až 20 000 nových pracovných miest v tejto oblasti, domnieva sa Rastislav Chovanec: "V čase, keď na Slovensko sharecentrá prichádzali, bol boom vzniku takýto centier a boli sme aj populárnou a zaujímavou destináciou. Navyše, bolo a je tu pomerne veľa nie len vzdelaných, ale aj jazykovo zdatných mladých ľudí. Aj to, že v týchto centrách pracuje vela vysokoškolákov, je dôkazom flexibility trhu práce. V blízkej budúcnosti očakávam, ze sa v týchto centrách zmení aj charakter prace. Preto je dôležité, aby sme uz teraz prispôsobovali budúcim požiadavkám aj vzdelávanie, aby nam zo škôl vychádzali pripraveni absolventi pre trh práce. Dnes uz celkom presne totiž vidíme, aké budú potreby trhu. Tiež je dôležité, aby sme uľahčili prístup na trh aj ľudom prichádzajúcim z tretích krajín."

Pri každej novej investícii alebo rozšírení súperí Slovensko s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom, a v narastajúcej miere aj s Rumunskom a Bulharskom. Maximálny potenciál BSC je možné využiť vytvorením priaznivého legislatívneho a regulačného prostredia, ktoré zvýši konkurenčnú výhodu Slovenska v porovnaní s okolitými krajinami.

Tomáš Volek, riaditeľ technologických centier Accenture v regióne CEE, vysvetlil: "V čase, kedy sa firmy rozhodovali, kde tieto centrá umiestnia, určite prihliadali aj na polohu Slovenska. Mnohí sa presvedčili, že mať ich v Ázii alebo vo východnej Európe nie je pre nich až tak výhodné. Vznik takýchto centier už nie je iba o bežnej činnosti, ale aj o pridanej hodnote. Roboty nahrádzajú zamestnanci. Všetci teraz súťažia o tieto centrá a krajiny sa musia prispôsobovať trhu a bojovať o ne. Lebo inak pôjdu do iných krajín. Slovensko je na tom podľa mňa veľmi dobre, ale to neznamená, že nie je čo zlepšovať. Napriklad je potrebné sem doviezť aj odborníkov zo zahraničia."

Základom pre naplnenie koncepcie podpory je spolupráca viacerých ministerstiev, iných orgánov štátnej správy a štátnych agentúr, konkrétne MH SR, MZVaEZ SR, MŠVVaŠSR, MPSVR SR, MV SR, ŠÚ SR a SARIO. Cieľom je prijať súbor opatrení, ktoré uľahčia aktivity BSC na Slovensku, a tým posilnia postavenie Slovenska ako preferovanej destinácie pre tento typ investícií. 

Róbert Redhammer, rektor STÚ v Bratislave, prezentoval skúsenosti z akademického prostredia: "Objem matematiky sa zredukoval na polovicu a fyzika sa niekde vytratila úplne. Aj preto majú študenti k týmto odborom chladnejší vztah. Školy však majú jednotky, ktoré vedia takéto vzdelanie zabezpečiť, ale treba ich cielene podporiť. Treba sa zameriavať na sektory, ktoré sú pre Slovenskú ekonomiku dôležité a nastaviť správne aj vzdelávací proces."

Koncepcia podpory bola pripravená v spolupráci so zástupcami BSC na Slovensku(Fórum pre centrá podnikových služieb BSCF v rámci AmCham Slovakia), ktoré definovali svoje potreby a aktívne prispeli k návrhom konkrétnych opatrení.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk