21. 10. 2022

Slovensko eviduje zníženie spotreby plynu o viac ako 24 %

Údaje prevádzkovateľa distribučnej siete spoločnosti SPP-distribúcia zohľadňujúce reálnu (fyzickú) spotrebu plynu odberateľmi plynu na Slovensku poukazujú na výrazné zníženie spotreby v porovnaní s päťročným priemerom za mesiace august a september. Za tieto mesiace tak evidujeme reálne zníženie spotreby o viac ako 24 %. Slovenská republika  (SR) zaslala údaje o reálnej spotrebe evidované plynárenským dispečingom aj Európskej komisii.  

Slovensko tak preukázalo plnenie nariadenia Európskej rady o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne, v ktorom zaviedlo dobrovoľný cieľ zníženia spotreby plynu pre členské štáty na úrovni 15 %  v porovnaní s ich priemernou spotrebou plynu v období od 1. augusta do 31. marca počas piatich po sebe nasledujúcich rokov predchádzajúcich dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, teda  v rokoch 2017 až 2022.

Zároveň upozorňujeme, že zvýšenie spotreby plynu vykazované podľa Eurostatu počas mesiacov august a september v porovnaní s päťročným priemerom za tieto mesiace je spôsobené skutočnosťou, že sa v dátach zohľadňujú aj dáta o zmene zásob plynu na území členského štátu od prevádzkovateľov podzemných zásobníkov zemného plynu, pričom počas daných dvoch mesiacov dochádzalo k intenzívnemu vtláčaniu zemného plynu do zásobníkov na území SR. Vtláčaním plynu do zásobníkov si zároveň Slovensko splnilo svoje povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Nariadenie sa týkalo uskladňovania plynu, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje vtláčanie plynu do zásobníkov a ich využívanie na minimálnej možnej úrovni. Zároveň sa tak Slovenská republika aj prostredníctvom štátnej spoločnosti SPP, a. s. zodpovedne pripravila na zimnú sezónu 2022/2023.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk