23. 06. 2022

Veľká novela zákona o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach schválená

Parlament schválil návrh zákona o energetike, ktorým sa transponuje európska legislatíva v oblasti vnútorného trhu s elektrinou. Prijatie energetickej legislatívy znamená nový dizajn trhu s elektrinou a je jedným z dôležitých  míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Nová legislatíva tak umožňuje čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) na súvisiace investície zamerané na podporu obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav a je súčasťou transpozície legislatívneho balíčka EÚ „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Zákon nadobudne účinnosť 30. júla 2022, viacero ustanovení zákona však nadobudne účinnosť až od 1. októbra 2022. „Podarilo sa nám schváliť mnoho opatrení v rámci tzv. zimného energetického balíčka, ktorý okrem iného uľahčí prístup na trh, podporuje i samospotrebu a zvyšuje transparentnosť. Schválená novela jednoznačne prispeje k riešeniu zložitej situácie v energetike,“ zdôrazňuje minister hospodárstva Richard Sulík.

Novela zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike umožní vznik a fungovanie nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom, ako sú aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny a agregátor. Úprava zákona súčasne definuje práva a povinností týchto nových účastníkov trhu, vrátane podmienok pre ich vstup na trh s elektrinou. Dôležitou zmenou je i ďalšie posilnenie postavenie odberateľa na energetickom trhu a podpora rozvoja samovýroby a samospotreby energie. Novela prináša i úpravu v oblasti uskladňovania elektriny, úpravu právneho rámca pre dátové toky spojené s činnosťami nových účastníkov trhu a podporu digitalizácie energetiky.

V rámci schváleného energetického balíčka sa ďalej podarilo upraviť doterajšie podmienky pre nasadzovanie inteligentných meracích systémov, upraviť  oblasť obstarávania podporných služieb alebo služieb flexibility a zaviesť nové práva a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy. „Nová legislatíva taktiež zabezpečí zvýšenie transparentnosti na energetickom trhu zavedením verejných konzultácii technických podmienok, prevádzkových poriadkov a plánov rozvoja prevádzkovateľov sústav ako kľúčových dokumentov pre užívateľov sústav z hľadiska plánovania investícií, podmienok prístupu a pripájania odberateľov a výrobcov elektriny,“ uvádza štátny tajomník Karol Galek.

V rámci zmien dochádza i k rozšíreniu doterajších právomoci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a posilňuje sa spolupráca úradu s regulačnými orgánmi ostatných členských štátov. „Dôležité je, že novelou sa rozšíri doterajší rozsah vecnej regulácie ÚRSO, ako aj jeho možnosti pri riešení a rozhodovaní sporov,“ dopĺňa Karol Galek.

 

 Tlačový odbor MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk