12. 07. 2023

Vláda SR prijala nariadenie o platbách za vyťažené nerasty, ktoré zjednotí dve legislatívne normy a pre štát zaistí viac zdrojov z poplatkov za vyťažené zlato a striebro

Na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR vláda SR na svojom rokovaní 12. júla 2023 schválila nariadenie, ktoré odstráni doterajšie nejednoznačnosti výkladu dvoch noriem platných v SR: nariadenia vlády SR č. 50/2022 Z. z. a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastov (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Vďaka tomu sa spresní označenie konkrétnych druhov nerastov – kovov zlata a striebra a odstránia sa rozpory pri výklade pojmov, s čím boli spojené pochybnosti pri sadzbách za vydobyté nerasty. Základným kritériom pri rozdelení vyhradených nerastov, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, bude to, či sa z nich dajú priemyselne vyrobiť kovy zlato a striebro. Súčasne sa tak i navýšia zdroje v Environmentálnom fonde na uskutočňovanie štátnej podpory.

Schválené nariadenie reaguje tiež na odporúčanie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý v Správe o výsledku kontroly 2020 „Ochrana a využitie vybraného nerastného bohatstva“ odporučil v tzv. banskej legislatíve: prijať zmeny smerujúce k uplatňovaniu definovaných priorít ochrany nerastného bohatstva, prehodnotiť spôsob úhrad za jeho využívanie a odstrániť v nej nejednoznačnosť a terminologickú nekonzistentnosť. V neposlednom rade sa týmto krokom posilní transparentnosť v sektore ťažobných spoločností a v celom sektore podnikania. Nariadenie nadobudne účinnosť od 1. januára 2024.  

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk