16. 02. 2023

Zníženie spotreby plynu Slovenska za mesiac január až na úrovni 23 %

Členské štáty Európskej únie (EÚ) by mali na základe nariadenia o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne znížiť za obdobie august 2022 až marec 2023 minimálne o 15 % spotrebu plynu v porovnaní s 5-ročným priemerom za roky 2017 (august) až 2022 (marec). Ministerstvo hospodárstva (MH) SR môže konštatovať, že počas uplynulých mesiacov Slovensko splnilo tento cieľ, keď v porovnaní s nameranými dátami plynárenského dispečingu dosiahlo reálne zníženie spotreby plynu o viac ako 15 % -  za mesiac január 2023 až na úrovni 23,1 %.

MH SR zároveň opakovane upozorňovalo na nesprávne dáta o znížení spotreby Slovenska uvádzané Štatistickým úradom Európskej únie (Eurostat). MH SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR a Štatistický úrad SR identifikovali nezrovnalosti v údajoch súvisiacich s výškou objemu skladovaného plynu na území SR v podzemných zásobníkoch, vykazovanou účastníkmi trhu s plynom, ktoré boli v minulosti reportované Eurostatu. V spolupráci s dotknutými účastníkmi boli preto zanalyzované všetky dáta za uplynulý rok 2022, ktoré vstupujú do výpočtu spotreby plynu podľa príslušnej metodiky Eurostatu a za január 2023 mu tak budú zaslané sumarizované dáta o ťažbe, importe, exporte a zásobách zemného plynu, zohľadňujúce zistené rozdiely a reflektujúce skutočnú mesačnú spotrebu na Slovensku.

Nariadenie EÚ týkajúce sa znižovania dopytu po plyne pri určovaní zníženia spotreby plynu však vychádza z 5-ročných priemerov, ktoré boli v prípade SR stanovené na základe údajov zasielaných Eurostatu v minulých obdobiach. To výrazným spôsobom deformuje porovnávanie dosiahnutého zníženia spotreby plynu Slovenska. V mesiaci január, kde je priemer za minulé obdobie vypočítaný Eurostatom za SR výrazne nižší v porovnaní so skutočnou dlhodobou spotrebou, bude preto výrazne podhodnotené dosiahnutie zníženia spotreby na trhu s plynom, a to nasledovne (v mil. m3): 

5-ročný priemer spotreby v januári podľa dát Eurostatu

5-ročný priemer spotreby v januári na základe dát od plynárenského dispečingu

Január 2023 -  skutočná spotrebu v SR

Porovnanie januára 2023 s 5-ročným priemerom podľa Eurostatu

Porovnaniejanuára 2023 s 5-ročným priemerom na základe dát odplynárenského dispečingu

601,469

713,942

549,156

- 8,7%

 - 23,1%

 

V súčasnosti prebieha proces revízie historických dát pre roky 2017 – 2021 a komunikácia s Eurostatom o korekcii štatistiky za predošlé roky. Až po tejto korekcii bude možné dáta zverejnené Eurostatom považovať za skutočný odraz zníženia spotreby plynu dosiahnutého na Slovensku. 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk