Vč. 35/2016, HŠR, 31.10.2016

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

vyhlasuje  v ý b e r  na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta

 

Názov služobného úradu - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Adresa služobného úradu - Mierová 19, 827 15 Bratislava

Druh štátnej služby – dočasná štátna služba podľa § 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obsadzovaná funkcia - hlavný štátny radca

Počet obsadzovaných miest - 2

Odbor štátnej služby - 1.03  Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev

Organizačný útvar - 2231 (1244, 1272) oddelenie implementácie dopytovo orientovaných projektov

Stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta 

 

-    Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskej únie na úrovni ministerstva;

-    Zabezpečovanie činností súvisiacich s ukončovaním Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR);

-    Vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP)/dodatky k zmluve o poskytnutí NFP v súlade s Manuálom procedúr sprostredkovateľského orgánu (MPSO) pre Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI);

-    Posudzovanie zmien projektov OP VaI v súlade s MPSO;

-    Finančné riadenie a finančná kontrola (základná finančná kontrola, administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste) v rámci projektov OP VaI na základe Rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP/Zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s MPSO;

-    Kontrola vecného súladu predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou žiadosťou o NFP a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP v rámci projektov OP VaI v súlade s MPSO;

-    Overovanie výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektov OP VaI v súlade s MPSO;

-    Spolupráca na úprave Interného manuálu procedúr Riadiaceho orgánu pre OP KaHR a MPSO pre OP VaI v rámci svojej pôsobnosti.

 

Kvalifikačné predpoklady

Dosiahnuté vzdelanie - vysokoškolské druhého stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady - nevyžadujú sa.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami - nevyžaduje sa.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti - samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, prezentačné schopnosti, komunikačné a organizačné  schopnosti, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, rýchlosť a správnosť výkonu. 

 

Požadované odborné znalosti

- znalosť Ústavy Slovenskej republiky, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť z kodifikovanej podoby slovenského jazyka,

- znalosť legislatívy EÚ v oblasti fondov EÚ s dôrazom na programové obdobie 2014 – 2020, najmä nariadenie   Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde,  a  ktorým  sa  zrušuje  nariadenie  Rady  (ES)  č. 1083/2006, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006,

- znalosť legislatívy SR v oblasti fondov EÚ s dôrazom na programové obdobie 2014 – 2020, najmä zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

- znalosť základných dokumentov upravujúcich postupy implementácie fondov EÚ v podmienkach SR, najmä Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, metodické pokyny, vzory a usmernenia CKO, CO, RO pre OP VaI,

 

-  ovládanie cudzieho jazyka – vítaná znalosť anglického jazyka,

 

-  IT zručnosti – Microsoft Office, Internet Explorer.

 

Žiadosť  a zoznam požadovaných dokladov

1. písomná žiadosť o zaradenie do výberu

    Požadované doklady:

2. profesijný životopis,

3. kópia diplomu  o dosiahnutom  vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,

4. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

5. čestné vyhlásenie o:

a) spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

b) ovládaní štátneho jazyka,

c) zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,

d) tom, že uchádzač je občan Slovenskej republiky, resp. občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občan Švajčiarskej konfederácie,

e) pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti,  diplome a v profesijnom životopise.

6. písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. na účely výberu na nevyhnutne potrebnú dobu, najdlhšie do obsadenia voľného štátnozamestnaneckého miesta.

 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi – do 07.11.2016.  Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR. Na žiadosť podanú po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na adresu - Ministerstvo hospodárstva SR, osobný úrad, Mierová 19, 827 15 Bratislava.

S označením na obálke a žiadosti – V č. 35/2016

Ďalšie informácie na č. tel. 02/4854 1333, spirova@mhsr.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk