Predaj majetku

Ministerstvo hospodárstva SR týmto vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Petržalka (LV č. 2952), pozemok reg. C KN parc. č. 5214/6, ostatná plocha o výmere 6102m2.

 

Minimálna výška podania je 986.000,- €.

Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti zašlite do 30 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia tohto inzerátu v zalepenej obálke s výrazným označením na obálke: „Návrh na kúpu nehnuteľnosti – neotvárať“ na adresu Ministerstvo hospodárstva SR, oddelenie správy majetku štátu, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava alebo podajte v rovnakej lehote do podateľne MH SR najneskôr do 14:00 hod.

Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti musí obsahovať:

1.     identifikáciu záujemcu,

2.     záväzný návrh kúpnej ceny (najmenej vo výške minimálneho podania),

3.      čestné vyhlásenie o zdroji finančných prostriedkov doložené napríklad výpisom z účtu v banke potvrdzujúcim sumu finančných prostriedkov vo výške potrebnej na uskutočnenie kúpy.

Do súťaže nie je možné zahrnúť návrh predložený po lehote. MH SR si vyhradzuje právo meniť alebo doplňovať podmienky tejto verejnej súťaže, právo odmietnuť všetky predložené návrhy aj po predložení návrhov alebo počas lehoty určenej na ich výber a nevybrať žiadneho záujemcu a právo zrušiť verejnú obchodnú súťaž. Záujemcovia nemajú právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

 

Lehota na oznámenie vybratého návrhu je stanovená do 3 mesiacov od zverejnenia.

Edit: Verejná obchodná súťaž už bola ukončená. 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk