03. 10. 2018

Podpora zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len „SIEA“) vyhlásilo 3. októbra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa schémy minimálnej pomoci na podporu zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji (ďalej len „schéma“). Výzva bude 31. októbra 2018 uzatvorená.

Cieľom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy je zníženie energetickej náročnosti distribúcie tepla prostredníctvom podpory realizácie opatrení zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. Pomoc podľa schémy bude poskytovaná ako investičná pomoc na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre systémy centrálnym zásobovaním tepla.

Príjemcami pomoci podľa tejto schémy sú podniky podľa článku 107, ods.1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, t.j. subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania. Za príjemcu pomoci podľa tejto schémy sa považuje jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia de minimis. 

Príjemcami pomoci je len podnik, ktorý má oprávnenie na podnikanie na výrobu a rozvod tepla podľa §2 písm. g) zákona č. 657/2004 Z. z., podniká v tepelnej energetike a predmet podnikania v tepelnej energetike má uvedený v príslušnom podnikateľskom registri.

Celková výška pomoci poskytnutá jednému príjemcovi so zohľadnením jediného podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Ak príjemca vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, celková výška pomoci nesmie presiahnuť 100 000 eur v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, pričom táto pomoc sa nepoužije na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.

Intenzita pomoci sa vypočíta ako percento poskytnutej pomoci z oprávnených výdavkov. Maximálna intenzita pomoci poskytnutá jednému príjemcovi podľa tejto schémy nesmie presiahnuť intenzitu 85 % celkových oprávnených výdavkov

Žiadosť je možné podať na  adresu Vykonávateľa pomoci do 31. októbra 2018. V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 600 000 eur.
 
Dátum vyhlásenia výzvy:  3. októbra 2018
Dátum uzavretia výzvy:   31. októbra 2018

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
www.mhsr.sk

Kontaktná osoba  pre podrobnejšie informácie za MH SR:
Ing. Petra Stretavská
Tel.: +421 2 4854 1935
e-mail: petra.stretavska@mhsr.sk

Vykonávateľ pomoci:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
www.siea.sk 
  
Kontakt pre podrobnejšie informácie za SIEA:
Ing. Zdenko Letenay
Tel.: +421 905 401 510
e-mail: zdenko.letenay@siea.gov.sk 

  

Podklady pre vypracovanie žiadosti

Schéma

Výzva

Žiadosť

Štatút schvaľovacej komisie

Zmluva o poskytnutí dotácie

Prehľad pomoci DM

Hodnotiace kritéria

Čestné vyhlásenie

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

Test podniku v ťažkostiach

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk