05. 03. 2018

Pozvánka na verejné prerokovanie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti: Inteligentné regulácie

Ministerstvo hospodárstva SR pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné prerokovanie pripomienok vznesených v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti: Inteligentné regulácie (IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020), ktoré sa uskutoční

 

dňa 16. marca 2018 o 10:00 v zasadacej miestnosti č. 27 na 1. poschodí v budove Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava.

 

Oblasti zlepšovania systému regulácie vrátane jeho informatizácie sú zamerané najmä na týchto päť oblastí: 

  • Posúdenie vplyvov navrhovanej regulácie pred jej zavedením do praxe (ex ante) na základe objektívnych podkladov, údajov, modelov; nie subjektívneho názoru predkladateľa. Nástrojom v našich podmienkach sú doložky vplyvov.

  • Posúdenie účinnosti a prínosnosti regulácie po jej nasadení do praxe (ex post) tiež na základe objektívnych dát ako súčasť strategického konceptu „data driven state“.

  • Zjednodušovanie existujúceho regulačného prostredia, redukciou regulácií spôsobujúcich nadmernú záťaž, obmedzovanie gold-platingu (keď si Slovensko ešte skomplikuje regulácie z úrovne EÚ).

  • Zefektívnenie procesov participácie všetkých subjektov vrátane podnikateľov a zástupcov občianskych aktivít na ex-ante a ex-post posudzovaní vplyvov.

  • Uľahčenie prístupu k zložitému regulačnému prostrediu pre tvorcov regulácií, podnikateľov aj verejnú správu jeho štruktúrovaním do Registra regulácií, v ktorom sú všetky regulácie ľahko identifikovateľné a vyhľadateľné.

Agenda lepšej regulácie predstavuje hlavné priority reformného úsilia Slovenskej republiky v programovom období 2014 až 2020 a jej súčasťou je aj projekt popísaný v štúdii uskutočniteľnosti https://wiki.finance.gov.sk/display/SU/SU-MD-su_105. Komplexná IT platforma lepšej regulácie podporí Jednotnú metodiku na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá sa bude reformovať na základe schválenej RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie.

Prílohy:

Svoje pripomienky k Štúdii uskutočniteľnosti prosím zaznačte v priloženom formulári vo formáte excel „SU-RIA-Verejné pripomienkovanie“ a do 09.03.2018 zašlite na emailovú adresu peter.szakacs@mhsr.sk a v kópii na pgk@vicepremier.gov.sk.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk