05. 02. 2020

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie podnikateľom v roku 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) a vyhlášky č. 106/2019 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (ďalej len „vyhláška ministerstva“)  a zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020

 vyhlasuje

 
výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom, spĺňajúcim kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „výzva“) z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“) na rozpočtový rok 2020.
  
Dátum vyhlásenia výzvy:                                                                                                                         05. 02. 2020
Lehota na predkladanie žiadostí:                                                                                                        do 30. 06. 2020
Disponibilný objem zdrojov na rok 2020 na výzvu:                                                                        40 000 000 EUR
  
Cieľom kompenzácie je zníženie nákladov elektroenergeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny.
  
V zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. a prílohy č. 1 vyhlášky ministerstva možno poskytnúť kompenzáciu oprávnenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý spĺňa kritériá stanovené vyššie uvedeným legislatívnym rámcom.
 
Poskytovateľ pomoci
 
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
tel. ústredňa: 02/4854 1111
www.mhsr.sk
 

Podklady pre vypracovanie žiadosti

Výzva 2020

Žiadosť pre elektronické podanie 2020 (pdf)

Žiadosť pre elektronické podanie 2020 (word)

Štatút schvaľovacej komisie

Informačná povinnosť v zmysle GDPR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk