6.2.1 Slovensko-poľské plynárenské prepojenie

V súčasnosti je najdôležitejším bodom spolupráce v energetike medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou realizácia prepojenia plynárenských prepravných sietí. Spoločný projekt prevádzkovateľov prepravných sietí, spoločností Eustream, a.s., a GAZ-SYSTEM S.A. bol dňa 14. októbra 2013 prvýkrát zaradený na Zoznam projektov spoločného záujmu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru. V novembri 2014 získal projekt finančnú podporu pre realizáciu štúdií vo výške 4,6 mil. eur z finančného mechanizmu Európskej únie CEF - spájame Európu. Projekt potvrdil svoj význam zaradením na štvrtý zoznam Projektov spoločného záujmu (PCI) EÚ.

Projekt počíta s prepravnou kapacitou na úrovni približne 5,7 mld. m3/rok v smere do Poľskej republiky a 4,7 mld. m3/rok v smere do Slovenskej republiky. Celková dĺžka prepojenia by mala byť 165 km (na slovenskom území je to max. 106 km a na poľskom území 59 km). Projekt počíta s vybudovaním kompresorovej stanice v poľskej Strachocine a modifikáciou už existujúcej kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch. Uvedený projekt predstavuje významnú časť severo-južného plynárenského koridoru, ktorý má navzájom prepojiť terminály na príjem skvapalneného zemného plynu (LNG) v Poľsku a Chorvátsku. Jeho realizácia prispeje k zvýšeniu bezpečnosti dodávok a podporí integráciu trhu prostredníctvom diverzifikácie zdrojov a trás nielen v Slovenskej republike a Poľskej republike, ale aj v celom regióne strednej a juhovýchodnej Európy.

 

Aktuálny vývoj

 • Symbolické zahájenie výstavby sa uskutočnilo dňa 18. septembra 2018 vo Veľkých Kapušanoch. Predpokladaný termín uvedenia do prevázky je rok 2021.
 • Dňa 18. júla 2018 bolo vydané stavebné povolenie pre  líniovú časť projektu „Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko“.
 • Dňa 29. júna 2018 bolo vydané stavebné povolenie pre časť projektu „Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko“ - Kompresorová stanica.
 • Dňa 30. apríla 2018 podpísali spoločnosti Eustream a GAZ-SYSTEM prepojovaciu dohodu o realizácii projektu.
 • Dňa 24. januára 2018 podpísala spoločnosť Eustream zmluvu s EIB na pôžičku 70 mil. eur na výstavbu projektu.
 • Dňa 18. decembra 2017 podpísala agentúra EÚ INEA, spoločnosť Eustream a spoločnosť GAZ-SYSTEM grantovú dohodu na stavebné práce pre „Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko“. Viac informácií tu.
 • Dňa 30. novembra 2017 realizátor projektu spoločnosť Eustream, a.s., podala Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre „Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko“ na Okresný úrad Prešov.
 • Dňa 19. septembra 2017 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie o umiestení stavby pre „Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko“ vydané Okresným úradom Prešov.
 • Vo februári 2017 bol projekt podporený grantom na konštrukčné práce vo výške viac ako 107 miliónov eur z finančného nástroja Európskej únie CEF Energetika.
 • V decembri 2016 podala spoločnosť Eustream, a.s., žiadosť o začatie územného konania pre projekt slovensko-poľského prepojenia, čím bolo v súlade s čl. 10 Nariadenia č. 347/2013 ukončené konanie pred podaním žiadosti a zároveň bolo spustené zákonné povoľovacie konanie.
 • V januári 2016 spoločnosť Eustream, a.s., získala od MŽP SR záverečné stanovisko v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa Zákona č. 24/2006 Z. z.. Jeho dôležitou súčasťou bolo najmä určenie odporúčanej trasy plynovodu a hraničného bodu prechodu plynovodu, ktorým bude oblasť Lupkovského priesmyku v k.ú. Palota.

 

Informačná brožúra k slovensko-poľskému prepojeniu (slovensky) (PDF)

Informačná brožúra k slovensko-poľskému prepojeniu (english) (PDF)

Harmonogram realizácie projektu k 29.09.2017 (XLSX)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk