Predkladanie investičných návrhov_predbežný zoznam

Predkladanie investičných návrhov – predbežný zoznam

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravujú predbežný zoznam investičných návrhov uchádzajúcich sa o podporu z Modernizačného fondu v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov na  zaslanie do 30.11.2020 Európskej investičnej banke a Investičnému výboru.
Subjekty môžu zasielať svoje investičné zámery (aj doplniť už zaslané údaje) písomne formou vyplneného formulára na nasledovné adresy: milan.zvara@enviro.gov.skzuzana.sturdikova@enviro.gov.sk.
Formulár pre zaslanie investičných návrhov – nový/doplnenie
 
V prípade, ak ste už zaslali investičný návrh/návrhy v termíne pred 31.5.2020, prosíme Vás o zaslanie potvrdenia správnosti zaslaných údajov v investičnom návrhu elektronicky do 15.9.2020 na vyššie uvedené adresy. Viac  informácií môžete nájsť na: https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk