Schválené investičné zámery

Schválené investičné zámery

 

Európska investičná banka dňa 12. októbra 2021 potvrdila schému štátnej pomoci pre oblasť teplárenstvaschému štátnej pomoci pre podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) ako prioritné investície. Prostriedky z Modernizačného fondu budú na tieto prioritné investičné zámery vyplatené Slovenskej republike nasledovne:

 

1. Schéma štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva (100 mil. EUR pre rok 2022), ktorá je zacielená na zlepšenie energetickej efektívnosti, modernizáciu energetických systémov vrátane rozvodov tepla na centralizované zásobovanie teplom alebo chladom (CZT), do uskladňovania energie a smart riešení pre rozvody tepla, na zvýšenie podielu elektriny a tepla vyrobeného zariadeniami na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla (VÚ KVET). Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre obdobie 2021 - 2030 je 1 mld. EUR.

Link: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2892954

 

2. Schéma štátnej pomoci pre podporu výroby elektriny z OZE (20 mil. EUR pre rok 2022) je zameraná na podporu investícií do výstavby, rekonštrukcie a  modernizácie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s cieľom zvýšenia podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe v SR. Poskytovateľom pomoci v rámci schémy je Ministerstvo životného prostredia SR a vykonávateľom schémy je Ministerstvo hospodárstva SR. Odhadovaný priemerný ročný objem finančných prostriedkov z Modernizačného fondu na realizáciu tejto schémy je 40 mil. EUR. Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre  obdobie 2021 - 2030 je 400 mil. EUR.

Link: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2892958 

 

Ďalšie informácie možno nájsť na  webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

- SK verzia: https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/

- EN verzia: https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/modernisation-fund/


Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk