kód výzvy KaHR-111DM-0801

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 14. júla 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Bližšie informácie môžete získať na Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania,

Miletičova 23
821 09  Bratislava 2
tel.: +421 2 502 44 500
fax: +421 2 502 44 501
webová stránka: www.nadsme.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 17. októbra 2008 do 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (s potvrdením o doručení), osobne, alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa), názov projektu a nápisy „žiadosť» o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:  KaHR – 111DM - 0801

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 24. 9. 2008 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111DM – 0801 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.  

- Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:
 
- Žiadosť o NFP
- Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu; 
- Príloha č. 10 Žiadosti o NFP – Finančná analýza 
- Príručka pre žiadateľa;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 30. 9. 2008 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111DM – 0801 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.  

- Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:
 
- Príručka pre žiadateľa;
- Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu; 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a NARMSP, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Podopatrenia 1.1.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

PRÍLOHY:

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)
Dodatok č. 1 k Schéme na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)
Rekonštruovaná verzia Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci de minimis)
Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci de minimis)
Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci (príloha č. 3 schémy pomoci de minimis)
Formulár žiadosti o NFP - Usmernenie č. 1
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu - Usmernenie č. 2

Príloha č. 10 žiadosti o NFP – Finančná analýza - Usmernenie č. 1 
Príloha č. 18 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu 
Príloha č. 19 žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy
Príloha č. 21 žiadosti o NFP – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP
Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Príručka pre žiadateľa - Usmernenie č. 2
Príloha I. Zmluvy o založení ES
Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie MSP
Štatút výberovej komisie 
Dotatok č. 1 k Štatútu Výberovej komisie 
Rokovací poriadok výberovej komisie
Hodnotiace kritériá

Kompletná dokumentácia výzvy

Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk