kód výzvy KaHR-111SP-0902

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 3. augusta 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-111SP-0902
Cieľ usmernenia
Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (ďalej len „usmernenie“) je predĺženie termínu uzávierky Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP (ďalej len „výzva“) z pôvodného termínu 2. novembra 2009 na 2. decembra 2009. 

Zmeny dokumentov v rámci výzvy
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Platnosť usmernenia
Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o NFP do dňa zverejnenia tohto usmernenia, nie sú týmto usmernením viazaní.

Zmeny vo výzve na predkladanie žiadostí o nfp
V časti Uzávierka prijímania žiadostí o NFP sa nahrádza pôvodný termín uzávierky výzvy z 2. novembra 2009 na 2. decembra 2009.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 11. novembra 2009 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 0902 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.  

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (PDF) (DOC)

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
 - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
-  Príručka pre žiadateľa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 23. novembra 2009 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 0902 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.  

Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (PDF)(DOC) 
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
                                
-  Príručka pre žiadateľa 
-  Príloha č. 7 Zmluvy o poskytnutí NFP

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) na tel. čísle 02/58 248 401, e-mailom na adrese fondy@siea.gov.sk alebo na nasledujúcich adresách:

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Trenčín
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057

 

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 800
fax: 048/47 14 651

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411
Internetová stránka: www.sea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 2. decembra 2009.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 2. decembra 2009 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 2. decembra 2009 na jednu z vyššie uvedených adries regionálnych pracovísk SIEA.

Na základnom obale musí byť uvedené:

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 111SP - 0902

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP.

»   VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP - Usmernenie č. 2 (DOC) 

PRÍLOHY:
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 3 (PDF)  (DOC)
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci) (PDF)
Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci) (PDF) (DOC)
Regionálna mapa štátnej pomoci na roky 2007-2013 (príloha č. 3 schémy pomoci) (PDF) (DOC) 

Formulár žiadosti o NFP (PDF)
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu (PDF) (DOC)
Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet  projektu (PDF) (XLS) 

Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza (PDF) (XLS)
- Príloha č. 6 žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy (PDF) (XLS) 

Príloha č. 14 žiadosti o NFP - čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
Príloha č. 15 žiadosti o NFP - Stanovisko VÚC k žiadosti o NFP (PDF) (DOC) 
Príloha č. 16 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií (PDF) (DOC)
Príloha č. 17 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF) (DOC) 

Príloha č. 18 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF) (DOC) 
Príloha č. 19 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF) (DOC)
Príloha č. 20 žiadosti o NFP – modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (PDF) (DOC) 

Príloha č. 23 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF) (DOC) 
Príloha č. 24 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF) (DOC) 
Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 10 žiadosti o NFP (PDF) (DOC) 
Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP (PDF) (DOC)
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (PDF) (DOC) 

Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP (ZIP) 
- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111SP - 0902 - Usmernenie č. 3  (PDF)(DOC) 
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (PDF) 
Štatút výberovej komisie (PDF) (DOC) 
Rokovací poriadok výberovej komisie (PDF) (DOC) 
Hodnotiace kritériá 1.1.1 OP KaHR (PDF) (DOC) 
Výberové kritériá 1.1.1 OP KaHR (PDF) (DOC) 
ITMS II Portal v.2.1 - Manuál (PDF) 
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP (PDF) (DOC) 
Užívateľská príručka MSP (PDF)
Odporúčanie pre postupy pri vykonaní OVS (PDF) (DOC)
Príručka pre horizontálnu prioritu RP (PDF)   

- Kompletná dokumentácia k výzve - Usmernenie č. 3 (ZIP) 

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk