kód výzvy KaHR-111SP-1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 21. decembra 2012

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Kód výzvy: KaHR-111SP-1201

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA),

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

tel.: 02 / 58 248 458

fax: 02 / 53 421 019

e-mail: fondy@siea.gov.sk

webový portál: www.siea.gov.sk

 

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je dňa 26. apríla 2013

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť na vyššie uvedenú adresu SIEA:

- osobne najneskôr do 26. apríla 2013 do 16:00 hod,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 26. apríla 2013.

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

kód výzvy: „KaHR-111SP-1201“;

názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

názov a adresa žiadateľa;

IČO žiadateľa;

názov projektu;

identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

nápis „Žiadosť o NFP“;

nápis „NEOTVÁRAŤ“.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

  • na získanie NFP nie je právny nárok;
  • počas trvania hodnotiaceho procesu nebudú poskytovateľ ani vykonávateľ poskytovať žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu a to v žiadnej forme, t.j. písomnej ani ústnej
  • až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať webové portály MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 4. marca 2013 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov, kód výzvy KaHR-111SP-1201 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom  Usmernenia č. 1  k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) predĺženie obdobia na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP”), posunutie dátumu uzávierky výzvy na 26. apríla 2013;

2) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP – 1201 (ďalej len „výzva“);

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých 
technológií v priemysle a v službách KaHR-111SP-1201

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111SP – 1201;

- Formulár ŽoNFP;

- Príloha č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza

- Príloha č. 6 ŽoNFP – Index bonity

_________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. apríla 2013 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-111SP-1201 (ďalej len „Usmernenie“). 

Cieľom Usmernenia č. 2 je predovšetkým zrýchlenie a zefektívnenie procesu schvaľovania ŽoNFP a tiež zníženie administratívnej záťaže žiadateľov zavedením centrálneho dožadovania dokladov. Predmetné zmeny v rámci usmernenia majú pre žiadateľov len informatívny charakter a nemenia podmienky poskytnutia pomoci.

Usmernenie nemá vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP a jej príloh.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 111SP – 1201;

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111SP – 1201;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP v znení usmernenia č. 2

Prílohy:

1. Formulár ŽoNFP v znení usmernenia č. 1     

2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

a. príloha č. 1 – Opis projektu   

b. príloha č. 2 – Krycí list prieskumu trhu  

c. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu  

d. príloha č. 5 – Finančná analýza projektu v znení usmernenia č. 1  

e. príloha č. 6 – Index bonity v znení usmernenia č. 1  

f. príloha č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP  

g. príloha č. 13 - Doklad podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostrenie 

h. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy  

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-111SP-1201 v znení usmernenia č. 2  

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh 

5. Hodnotiace kritériá   

6. Výberové kritériá  

Kompletná dokumnetácia k výzve s kódom KaHR-111SP-1201 v znení usmernenia č. 2 (ZIP)

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 6.

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111-SP-1201 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk