kód výzvy KaHR-113DM-0801

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 12. marca 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.3 - Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách  

Úplné znenie výzvy o predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, príručku pre žiadateľa a príslušné formuláre sú dostupné na internetových stránkach www.hospodarstvo.gov.sk a www.sario.sk. Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu, Martinčekova 17, 821 01 Bratislava,    e-mail: fondy@sario.sk, tel.: 02/58 260 224,02/58 260 420, 02/58 260 421, fax: 02/58 260 109. Uzávierka prijímania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 13. júna 2008 do 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť o NFP, vrátane povinných príloh musí byť doručená najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla agentúry SARIO ako doporučená zásielka, osobne, alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa) a nápisy „Žiadosť o NFP" a „NEOTVÁRAŤ“. 

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP:   KaHR - 113DM - 0801

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SARIO, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. 5. 2008 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 113DM – 0801 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.  

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:
 
- Formulár Žiadosti o NFP;
- Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu; 
- Príloha č. 10 Žiadosti o NFP – Finančná analýza 
- Príloha č. 18 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu; 
- Príloha č. 19 Žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy; 
- Príručka pre žiadateľa 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v gescii SARIO
» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP 

PRÍLOHY: 
Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci de minimis)
Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov
- Oznámenie o prijatí minimálnej  pomoci
Formulár žiadosti o NFP Usmernenie 1
Príloha č. 1 žiadosti o NFP - Opis projektu Usmernenie 1
Príloha č. 10 žiadosti o NFP - Finančná analýza Usmernenie 1
Príloha č. 18 žiadosti o NFP - Podrobný rozpočet projektu Usmernenie 1
Príloha č. 19 žiadosti o NFP - Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy Usmernenie 1
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP
Príručka pre žiadateľa Usmernenie 1
Štatút výberovej komisie
Rokovací poriadok výberovej komisie

Hodnotiace kritériá 

Kompletná dokumentácia výzvy 

_________________________________________________
  zverejnené dňa 12. 3. 2008 o 13:30 

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk