kód výzvy KaHR-12VS-1001 - ZRUŠENÁ 24.06.2010

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

dňa 24. júna 2010 rozhodlo o zrušení

výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Kód výzvy: KaHR – 12VS - 1001

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené (fyzicky doručené alebo odovzdané na poštovú prepravu) na Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu do termínu zrušenia výzvy budú vrátené žiadateľom. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 15. marca 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) na tel. čísle 02/58 260 426, e-mailom na adrese fondy@sario.sk alebo na nasledovnej adrese:

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 
Martinčekova 17 
821 01 Bratislava
tel.: 02/58 260 426, 02/58 260 137 
fax: 02/58 260 109

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 16. júl 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 16. júla 2010 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 16. júla 2010 na vyššie uvedenú adresu SARIO.

Na základnom obale musí byť uvedené:

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 12VS - 1001 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SARIO, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP (PDF), (DOC) 

PRÍLOHY:

Formulár žiadosti o NFP (PDF) 

- Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu (PDF), (DOC) 

Príloha č. 2 žiadosti o NFP - čestné vyhlásenie o VO (PDF), (DOC) 

Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu (PDF), (XLS) 

Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza (PDF), (XLS) 

Príloha č. 9 žiadosti o NFP – Stanoviská samosprávnych krajov k žiadosti o NFP (ZIP)  

Príloha č. 20 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie o neobdržaní pomoci na nehnuteľnosti (PDF), (DOC) 

Príloha č. 21 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie o identickosti príloh  (PDF), (DOC) 

Príloha č. 24 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie o vysporiadaní záväzkov (PDF), (DOC) 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (PDF), (DOC) 

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–12VS–1001 (PDF), (DOC) 

Štatút výberovej komisie v znení dodatku č. 2 (PDF), (DOC) 

Rokovací poriadok výberovej komisie v znení dodatku č. 1 (PDF), (DOC) 

Hodnotiace kritériá (PDF), (DOC) 

Výberové kritériá (PDF), (DOC)

ITMS II Portal v.2.1 – Manuál (PDF) 

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 

Kompletná dokumentácia KaHR-12VS-1001 (ZIP)   

Informačný seminár k výzve 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk