kód výzvy KaHR-13SP-0801

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 19. decembra 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch 

Bližšie informácie môžete získať v regionálnych pobočkách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na adresách:

Regionálna pobočka Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057
mail: fondy@siea.gov.sk

Regionálna pobočka Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 802-804
fax: 048/47 14 651
mail: fondy@siea.gov.sk

Regionálna pobočka Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411
mail: fondy@siea.gov.sk
Webová stránka: www.siea.gov.sk
Email: fondy@siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP
Žiadosť o NFP je nevyhnutné:
- v prípade osobného doručenia predložiť najneskôr do 17. apríla 2009 do 16.00 hod.,
- v prípade zasielania poštou alebo kuriérom odoslať (odovzdať na prepravu) najneskôr 17. apríla 2009
na jednu z vyššie uvedených adries regionálnych pobočiek Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená/odoslaná najneskôr v stanovenom termíne, v pevnom, uzavretom a nepriehľadnom obale ako doporučená zásielka (s potvrdením o doručení), osobne alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) žiadateľa, adresa žiadateľa, názov a adresa vykonávateľa, názov projektu, identifikátor žiadosti o NFP a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 13SP - 0801

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie/usmernenia súvisiace s vyhlásenou výzvou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 24. marca 2009 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 0801 (ďalej len „usmernenie“). Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (PDF), 
Usmernením boli aktualizované nasledujúce dokumenty tvoriace súčasť výzvy:

·          Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

·          Príloha č. 1 Opis projektu;

·          Príloha č. 16 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu;

·          Zoznam povinných príloh;

·          Hodnotiaci hárok;

·          Príručka pre žiadateľa

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1.3 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Upozornenie č. 1: Dňa 2. apríla 2009 bola aktualizovaná povinná príloha č. 17 k žiadosti o NFP - Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy. V prílohe boli aktualizované názvy príslušných stĺpcov tak, aby žiadatelia uvádzali hodnoty z výkazov za roky 2006, 2007 a 2008.

Upozornenie č. 2: Dňa 6. apríla 2009 bol v povinnej prílohe č. 17 k žiadosti o NFP - Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy aktualizovaný stĺpec s názvom riadok výkazu-2007 pre spoločnosti účtujúce systémom podvojného účtovníctva

Upozornenie č. 3: Dňa 16. apríla 2009 bolo vydané Upozornenie k výzve kód KaHR-13SP-0801: Vzhľadom na pretrvávajúce technické problémy na verejnom portáli ITMS, ktorý neponúkal pri jednotlivých prioritných témach relevantné indikátory, Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo o predĺžení termínu uzávierky výzvy kód KaHR-13SP-0801 do 29. apríla 2009.
Pozn. Žiadatelia vypĺňajú hodnoty pri všetkých povinných indikátoroch výsledku a dopadu, ktoré sú predvyplnené vo formulári prílohy č. 1 ŽoNFP (Opis projektu, tabuľka v časti 2.2). Povinné indikátory, ktoré nie sú pre projekt relevantné vyplní žiadateľ hodnotou 0. 
V prípade ak jediný povinný indikátor výsledku (Počet patentových prihlášok) je pre daný projekt irelevantný, odporúčame žiadateľom pri vypĺňaní žiadosti o NFP vybrať aspoň jeden pre projekt relevantný indikátor výsledku z nasledujúceho zoznamu (v závislosti od zvolenej prioritnej témy):

Prioritná téma

Kód

Indikátor

Merná jednotka

01 Činnosti v oblasti VTR vo výskumných strediskách

 

V.0.0.0.0.192.0001

Nárast tržieb

EUR

 

V.0.1.0.0.150.0001

Počet novovytvorených pracovných miest

počet

 

V.0.1.0.0.170.0003

Počet patentových prihlášok

počet

 

V.0.1.0.0.171.0001

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent

počet

 

V.1.0.0.0.151.0001

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi

počet

 

V.1.0.0.0.151.0002

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami

počet

07 Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)

 

V.0.0.0.0.192.0001

Nárast tržieb

EUR

 

V.0.1.0.0.099.0001

Počet inovovaných výrobných postupov

počet

 

V.0.1.0.0.099.0002

Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh

počet

 

V.0.1.0.0.150.0001

Počet novovytvorených pracovných miest

počet

 

V.0.1.0.0.170.0003

Počet patentových prihlášok

počet

 

V.0.1.0.0.171.0001

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent

počet

 

V.1.0.0.0.151.0001

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi

počet

 

V.1.0.0.0.151.0002

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami

počet

08 Iné investície do firiem

 

 

V.0.0.0.0.192.0001

Nárast tržieb

EUR

 

V.0.1.0.0.099.0002

Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh

počet

 

V.0.1.0.0.150.0001

Počet novovytvorených pracovných miest

počet

 

V.0.1.0.0.170.0003

Počet patentových prihlášok

počet

 

V.0.1.0.0.171.0001

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent

počet

 

V.1.0.0.0.151.0001

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi

počet

 

V.1.0.0.0.151.0002

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami

počet

09 Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP

 

V.0.0.0.0.192.0001

Nárast tržieb

EUR

 

V.0.1.0.0.099.0001

Počet inovovaných výrobných postupov

počet

 

V.0.1.0.0.099.0002

Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh

počet

 

V.0.1.0.0.150.0001

Počet novovytvorených pracovných miest

počet

 

V.0.1.0.0.170.0003

Počet patentových prihlášok

počet

 

V.0.1.0.0.171.0001

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent

počet

 

V.1.0.0.0.151.0001

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi

počet

 

V.1.0.0.0.151.0002

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami

počet

 

V prípade zvolenia indikátora výsledku je potrebné uvedený indikátor doplniť aj do príslušnej tabuľky v rámci Opisu projektu v časti 2.2.

 
      KOMPLETNÁ DOKUMENTÁCIA VÝZVY (ZIP) 

Často kladené otázky (FAQ) 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk