kód výzvy KaHR-21DM-1001 - ZRUŠENÁ 16.7.2010

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 
ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

dňa 16. júla 2010 rozhodlo o zrušení

výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Kód výzvy: KaHR-21DM-1001

 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené (fyzicky doručené alebo odovzdané na poštovú prepravu) na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) do termínu zrušenia výzvy budú vrátené žiadateľom. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 3. mája 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 28. júna 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 21DM – 1001 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je spresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (PDF)

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

  • Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-21DM-1001
  • Dokumenty zverejnené v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP - Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) na tel. čísle 02/58 248 401, e-mailom na adrese fondy@siea.gov.sk alebo na nasledujúcich adresách:

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Trenčín
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 800
fax: 048/47 01 820

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411
Internetová stránka: www.sea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 2. augusta 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 2. augusta 2010 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 2. augusta 2010 na jednu z vyššie uvedených adries regionálnych pracovísk SIEA.

Na základnom obale musí byť uvedené:

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

V prípade, ak obal žiadosti o NFP nespĺňa náležitosti uvedené podľa výzvy, prípadne nie sú náležitosti obalu jasne viditeľné už pri preberaní, Žiadosti nebudú akceptované a budú Žiadateľovi vrátené bez otvorenia obalu.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR–21DM-1001

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP (PDF), (DOC) 

PRÍLOHY:
» Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja v znení dodatku č. 2 (PDF),(DOC)

» Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci) (PDF)

» Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci) (PDF), (DOC)

» Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci (príloha č. 3 schémy pomoci) (PDF), (DOC)

» Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy KaHR–21DM–1001  (PDF) - Usmernenie č. 1

» Formulár žiadosti o NFP (PDF)

» Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu (PDF), (DOC)

» Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu (PDF),(XLS)

» Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza (PDF), (XLS) 

» Príloha č. 9 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie - zdravotné poisťovne (PDF), (DOC) 

» Príloha č. 13 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie konkurzné konanie (PDF), (DOC)

» Príloha č. 14 žiadosti o NFP - Stanoviská VÚC k žiadosti o NFP (ZIP)

» Príloha č. 15 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií (PDF), (DOC)

» Príloha č. 16 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie že kópie ŽoNFP sú identické s originálom (PDF), (DOC)

» Príloha č. 17 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom (PDF), (DOC)

» Príloha č. 18 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie o vrátení pomoci (PDF), (DOC)

» Príloha č. 19 žiadosti o NFP – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (PDF), (DOC)

» Príloha č. 22 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie o obrate v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych produktov (PDF), (DOC)

» Príloha č. 23 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie o nepôsobení v odvetviach mimo schémy (PDF), (DOC)

» Príloha č. 24 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie o premiestnení zariadenia (PDF), (DOC)

» Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP (PDF), (DOC)

» Príloha č. 2 zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi SR (PDF)

» Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (PDF), (DOC)

» Prílohy zmluvy o NFP  (ZIP)  - Usmernenie č. 1

» Príloha I Zmluvy o založení Európskej únie (PDF)

» Štatút výberovej komisie (PDF), (DOC)

» Rokovací poriadok výberovej komisie (PDF), (DOC)

» Hodnotiace kritériá (PDF), (DOC)

» Výberové kritériá (PDF), (DOC)

» ITMS II Portal v.2.1 – Manuál (PDF)

» Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP (PDF), (DOC)

» Užívateľská príručka MSP (PDF) 

» Príručka pre horizontálnu prioritu RP (PDF) 

» Odporúčanie pre postupy pre vykonávaní OVS (PDF), (DOC)

» Kompletná dokumentácia 21DM-1001 (ZIP)   

Informačný seminár (PDF) 

Najčastejšie otázky (FAQ)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk