kód výzvy KaHR-21SP-0801

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 11. augusta 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ,,NFP"), príručka pre žiadateľa a príslušné formuláre sú dostupné na webových stránkach www.hospodarstvo.gov.sk a www.siea.gov.sk. Bližšie informácie môžete získať v regionálnych pobočkách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na adresách:

Regionálna pobočka Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057 

Regionálna pobočka Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 802-804
fax: 048/47 14 651 

Regionálna pobočka Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411

Webová stránka: www.siea.gov.sk
Email: fondy@siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 19. decembra 2008 o 16.00 hod.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 16. decembra 2008 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 21SP – 0801 (ďalej len „usmernenie“). 

Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP
Usmernením boli aktualizované nasledujúce dokumenty tvoriace súčasť výzvy:
- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP;
- Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu;
- Príloha č. 10 Žiadosti o NFP – Finančná analýza;
- Príloha č. 17 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu;
- Príručka pre žiadateľa;
- Zoznam povinných príloh; 

Zároveň bol k prílohám výzvy doplnený Dodatok č. 1 k  Schéme štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci, schéma v znení dodatku č. 1 a príloha č. 21 žiadosti o NFP - Vyhlásenie o sprístupnení informácií.

Usmernením bol predĺžený termín uzávierky Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP, kód KaHR – 21SP - 0801 na 16. januára 2009, do 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená/odoslaná najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla jednej z horeuvedených regionálnych pobočiek Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako doporučená zásielka (s potvrdením o doručení), osobne, alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa), názov projektu a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

 

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:  KaHR – 21SP - 0801

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie/usmernenia súvisiace s vyhlásenou výzvou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP Usmernenie č. 1 

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Dodatok č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (v znení Dodatku č. 1)
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci)
- Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci)
Regionálna mapa štátnej pomoci na roky 2007-2013 (príloha č. 3 schémy pomoci)
Vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu Usmernenie č. 1 (PDF), (DOC) 
Príloha č. 10 žiadosti o NFP – Finančná analýza Usmernenie č. 1 (PDF), (XLS) 
Príloha č. 17 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu Usmernenie č. 1 (PDF), (XLS) 
Príloha č. 18 žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy (PDF), (XLS) 
Príloha č. 21 žiadosti o NFP - Vyhlásenie o sprístupnení informácií Usmernenie č. 1
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh
Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP
Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP
Príloha č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP
Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 21SP - 0801 Usmernenie č. 1
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva
Štatút výberovej komisie
Dodatok č. 1 k Štatútu Výberovej komisie
Rokovací poriadok výberovej komisie
Hodnotiace kritériá
ITMS II Portal v.2.1 - Manuál
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP Usmernenie č. 1

Kompletná dokumentácia vyzvy Usmernenie č. 1

 

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk