kód výzvy KaHR-21SP-0901

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 26. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 
OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 – Energetika
Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby
a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) na tel. čísle 02/58 248 401, e-mailom na adrese fondy@siea.gov.sk alebo na nasledujúcich adresách:

Regionálna pobočka Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057
mail: fondy@siea.gov.sk

Regionálna pobočka Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 800
fax: 048/47 14 651
mail: fondy@siea.gov.sk

Regionálna pobočka Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411
mail: fondy@siea.gov.sk
Internetová stránka: www.siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 22. februára 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 22. februára 2010 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 22. februára 2010 na jednu z vyššie uvedených adries regionálnych pracovísk SIEA.

Na základnom obale musí byť uvedené:
· označenie kódu príslušnej výzvy, 
· celé meno (názov) žiadateľa, 
· adresa žiadateľa, 
· názov a adresa vykonávateľa, 
· názov projektu, 
· identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo), 
· a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.
Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 21SP - 0901

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie č. 1 k výzve KaHR-21SP-0901, zverejnené dňa 27. januára 2010.
V Zozname povinných príloh došlo k chybe pri číslovaní povinných príloh ŽoNFP (po prílohe č. 5 nasleduje príloha č. 7). Upozorňujeme preto

žiadateľov, že v rámci povinnej  prílohy č. 6 ŽoNFP nepredkladajú žiadnu dokumentáciu. 

Odporúčame dodržať číslovanie ostatných príloh uvedené v Zozname povinných príloh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 27. januára 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR–21SP–0901 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.  

-    Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (PDF)

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
- Príručka pre žiadateľa

- Príloha č.7 Zmluvy o poskytnutí NFP


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 17. februára 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 21SP – 0901 (ďalej len „usmernenie“).
Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-21SP-0901

Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-21SP-0901 (ďalej len „výzva“) je zmena termínu predkladania žiadostí o NFP (z pôvodného 22. február 2010) na 1. marec 2010. Dôvodom posunu termínu predkladania Žiadostí o NFP je nefunkčnosť Rady pozemkového fondu.

Usmernením sa zároveň mení príslušná časť textu Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP.

Upozornenie:

V prípade, že sa realizácia projektu týka pozemkov (vo vlastníctve štátu, resp. neznámych vlastníkov) v správe Slovenského pozemkového fondu, predloží žiadateľ v rámci prílohy č. 21 žiadosti o NFP vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu z ktorého je zrejmé, že bola žiadateľom predložená žiadosť o uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na dotknuté pozemky.

V prípade schválenia žiadosti o NFP a podpísania zmluvy o poskytnutí NFP bude vyplatenie NFP, resp. časti NFP vyplývajúce z prvej úplnej a správnej žiadosti o platbu podmienené predložením účinnej dlhodobej nájomnej zmluvy na dotknuté pozemky.

Platnosť usmernenia
Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“).

_______________________________________________________________________________________________________________

Upozornenie č. 2 k výzve KaHR-21SP-0901, zverejnené dňa 1. marca 2010.

Ministerstvo hospodárstva upozorňuje žiadateľov, ktorí pre technické problémy so systémom ITMS nemohli odoslať Žiadosť o NFP k výzve KaHR-21-SP-0901 v plánovanom termíne do 1. marca 2010, že platnosť príloh (dokladov), ktoré sú výzvou časovo obmedzené, sa predlžuje o obdobie posunu termínu predkladania žiadostí o NFP (t.j. o 21 kalendárnych dní). Akceptované budu teda aj povinné prílohy, ktorých platnosť (v zmysle podmienok výzvy) vypršala po 22. februári 2010.

Uvedené sa týka prílohy č. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21.
_______________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. februára 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 21SP – 0901. 
Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-21SP-0901 je zmena termínu predkladania žiadostí o NFP (z 1. marca 2010) na 22. marec 2010. Dôvodom posunu termínu predkladania Žiadostí o NFP sú technické problémy pri zadávaní Žiadosti o NFP prostredníctvom Verejného portálu ITMS. 

Usmernením sa zároveň mení príslušná časť textu Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP.

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

 Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - usmernenie č. 3  

 Prezentácia zo seminárov SIEA s odporúčaniami k energetickému auditu  

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk