kód výzvy KaHR-22VS-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 15. marca 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) na tel. čísle 02/58 248 401, e-mailom na adrese fondy@siea.gov.sk alebo na nasledujúcich adresách:

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Trenčín
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 800
fax: 048/47 01 820

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411
Internetová stránka: www.sea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 28. jún 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 28. júna 2010 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 28. júna 2010 na jednu z vyššie uvedených adries regionálnych pracovísk SIEA.

Na základnom obale musí byť uvedené:

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 22VS - 1001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. marca 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 22VS – 1001 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR – 22VS – 1001 je spresnenie odborno-technických podmienok výzvy. 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 22VS – 1001

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.


Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP - Usmernenie č. 1  (PDF), (DOC) 

PRÍLOHY:
Formulár žiadosti o NFP (PDF) 

Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu (PDF), (DOC)

Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu (PDF), (XLS)

Príloha č. 9 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií (PDF), (DOC) 

Príloha č. 10 žiadosti o NFP – Stanovisko Samosprávneho kraja k žiadosti o NFP (ZIP)  

Príloha č. 11 žiadosti o NFP - Čestné prehlásenie že kópie ŽoNFP sú identické s originálom ŽoNFP (PDF), (DOC) 

Príloha č. 16 žiadosti o NFP - Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom (PDF),(DOC) 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 

Príloha č. 2 zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi SR (PDF) 

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP (PDF), (DOC)  

Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP (ZIP)

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 22VS - 1001 - Usmernenie č. 1  (PDF), (DOC) 

Štatút výberovej komisie (PDF), (DOC) 

Rokovací poriadok výberovej komisie  (PDF), (DOC) 

Hodnotiace kritériá 2.2 OP KaHR (PDF), (DOC) 

Výberové kritériá 2.2 OP KaHR (PDF), (DOC) 

ITMS II Portal v.2.1 - Manuál (PDF)  

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 

Príručka pre horizontálnu prioritu RP (PDF)

Kompletná dokumentácia 22VS 1001  (ZIP)       

Bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-22VS-1001 (PDF)

Najčastejšie otázky (FAQ)

Oznámenie o úprave alokácie výzvy KaHR-22VS-1001 zameranej na podporu obnovy a modernizácie verejného osvetlenia v mestách a obciach

Na základe stanoviska Európskej komisie k realokácii finančných prostriedkov do opatrenia 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vykonanej Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v prvej polovici roka 2012, a po vzájomných rokovaniach Ministerstva hospodárstva SR s Európskou komisiou, pristúpil Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast k úprave alokácie výzvy KaHR-22VS-1001. Konečná alokácia na výzvu KaHR-22VS-1001 je 36,4 mil. EUR.

Aktuálne Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vykonávajú záverečné úkony spojené s ukončením schvaľovacieho procesu a čo najskoršieho pristúpenia k podpisu zmlúv o poskytnutí NFP.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk