kód výzvy KaHR-31SP-0801

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 14. apríla 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 - Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch,

Dr. V. Clementisa 10
821  02 Bratislava
tel.: 02 / 50 700 803, 831
fax: 02 / 55 571 654
e-mail: info@sacr.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 18. júla 2008 do 16.00 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla Slovenskej agentúry pre cestovný ruch ako doporučená zásielka (s potvrdením o doručení), osobne, alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa), názov projektu a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:  KaHR – 31SP - 0801
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SACR, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 12. 6. 2008 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 31SP – 0801 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.  

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:
 
- Formulár Žiadosti o NFP;
- Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu; 
- Príloha č. 3c) Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu; 
- Príloha č. 10 Žiadosti o NFP – Finančná analýza 
- Príloha č. 18 Žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy; 
- Príručka pre žiadateľa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 30. 6. 2008 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 31SP – 0801 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.  

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:
 
Príloha č. 18 Žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy; 
Príručka pre žiadateľa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

PRÍLOHY:
Schéma štátnej pomoci na podporu  podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy štátnej pomoci)
Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy štátnej pomoci)
Regionálna mapa štátnej pomoci na roky 2007-2013 (príloha č. 3 schémy štátnej pomoci)
Formulár žiadosti o NFP Usmernenie 1
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu Usmernenie 1
Príloha č. 3c žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu Usmernenie 1
Príloha č. 10 žiadosti o NFP – Finančná analýza Usmernenie 1
Príloha č. 18 žiadosti o NFP – Ukazovateľ hodnotenia firmy Usmernenie 2
Príloha č. 20 žiadosti o NFP – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP
Príručka pre žiadateľa Usmernenie 2
Príloha I. Zmluvy o založení ES
Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie MSP
Štatút výberovej komisie
Rokovací poriadok výberovej komisie
Hodnotiace kritériá

 

Kompletná dokumentácia výzvy 

Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk