kód výzvy KaHR–113DM–1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 24. februára 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách 

Kód výzvy KaHR–113DM–1201

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA):


Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

tel.: +421 / 915 693 750

fax: +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: vystavy@siea.gov.sk

internetová stránka: www.siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 28. mája 2012.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 28. mája 2012 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. inou zásielkovou službou najneskôr do 28. mája 2012 na vyššie uvedenú adresu SIEA.

Na základnom-vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

  • kód výzvy: KaHR–113DM–1201
  • názov a adresa vykonávateľa (SIEA);
  • názov a adresa žiadateľa;
  • IČO žiadateľa;
  • názov projektu;
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo);
  • nápis „Žiadosť o NFP“;
  • nápis „NEOTVÁRAŤ“.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 23. mája 2012   Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR –113DM –1201.

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR –113DM –1201 (ďalej len „usmernenie“) je zmena dátumu uzávierky výzvy.

Tento sa upravuje z dôvodu technických problémov systému ITMS.

Aktualizovaný dátum uzávierky výzvy je 28. máj 2012.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledovné dokumenty:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR–113DM–1201

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ o NFP v znení usmernenia č. 1  

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis), DM – 5/2008 vrátane príloh 

2. Formulár žiadosti o NFP

3. Zoznam povinných príloh k ŽoNFP

4. Povinné prílohy k ŽoNFP - formuláre (ZIP) 

5. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–113DM–1201

6. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP)

7. Hodnotiace kritériá

8. Výberové kritériá 

9. Príručka ITMS PORTAL PO 2007-2013

10. Užívateľská príručka MSP 

11. Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 

12. Príručka pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí 

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–113DM-1201 v znení usmernenia č. 1 (ZIP)  

Bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-113DM-1201, apríl 2012

Najčastejšie otázky k výzve (FAQ)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk