kód výzvy KaHR–13SP –1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 13. októbra 2011 Usmernenie č. 6 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia č. 6 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť termín ukončenia výzvy.

Ten sa upravuje z dôvodu uvoľňovania novej verzie systému ITMS do produktívnej prevádzky. Cieľom úpravy termínu ukončenia výzvy je eliminovať dopad nemožnosti aktivovať konto pre portál ITMS (webová stránka www.itms.sk) v termíne od 8. októbra 2011 do 17. októbra 2011 na žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Upozornenie zo dňa 13. októbra 2011

1. V nadväznosti na vydané Usmernenie č. 6 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-13SP-1001 (ďalej „Výzva“) zo dňa 13. októbra 2011, dôrazne upozorňujeme potenciálnych žiadateľov, ktorí k dátumu 14.10.2011 disponujú vypracovanou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok (ďalej „NFP“), aby ju elektronicky odoslali prostredníctvom webovej stránky www.itms.sk (portál ITMS) v súlade s pokynmi definovanými v Príručke pre žiadateľa do termínu 15.10.2011 a to z dôvodu, že počas dní 16.10.2011 a 17.10.2011 nebude portál ITMS dostupný z dôvodu nasadenia novej verzie ITMS portálu zo strany dodávateľa systému. V prípade, že tak žiadatelia nevykonajú, budú všetky do toho času v portáli ITMS nepredložené (rozpracované) žiadosti o NFP zablokované voči ďalším zmenám. Zo zablokovaných žiadostí o NFP sa na ITMS portáli automaticky vygeneruje PDF verzia rozpracovanej žiadosti o NFP, ktorú nie je možné predložiť. PDF verzia bude obsahovať údaje aktuálne evidované v neodoslanom elektronickom formulári v momente zablokovania žiadosti o NFP, pričom žiadateľ bude povinný vytvoriť a spracovať novú žiadosť o NFP. V tejto súvislosti dávame do pozornosti zverejnený oznam na webových stránkach poskytovateľa o plánovanej odstávke verejného portálu ITMS počas dní 16. a 17. októbra 2011 a všetkých z nej vyplývajúcich obmedzeniach.

2. V zmysle vydaného Usmernenia č. 6 platnosť jednotlivých príloh (tri mesiace, resp. 10 dní ku dňu predloženia žiadosti o NFP), tak, ako sú detailne definované v Príručke pre žiadateľa, zostávajú nezmenené. Dôrazne preto upozorňujeme potenciálnych žiadateľov, aby zabezpečili platnosť príloh v súlade s podmienkami Výzvy, zároveň upozorňujeme, že za rozhodujúci deň, pri posudzovaní dodržania aktuálnosti predkladaných príloh (tri mesiace, resp. 10 dní ku dňu predloženia žiadosti o NFP), sa berie do úvahy deň predloženia papierovej verzie žiadosti o NFP na adresu vykonávateľa, resp. deň jej odoslania na prepravu poštou alebo kuriérom.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. júla 2011 Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP-1001 (ďalej len „usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je

1) upraviť termín ukončenia výzvy;

2) upraviť postupy výkonu verejného obstarávania v nadväznosti na novelu zákona 25/2006 Z. z. - o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;

3) spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-13SP-1001 (ďalej len „výzva“).

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-13SP-1001
 • Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13SP-1001

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Upozornenie zo dňa 16. 6. 2011 

Vzhľadom na legislatívnu zmenu - zákon č. 158/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. júna 2011 pripravuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO“) v súčasnosti Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001 (ďalej len „usmernenie“). RO taktiež usmernením predĺži termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v záujme poskytnutia dodatočnej lehoty nevyhnutnej na úpravu, resp. doplnenie ŽoNFP v nadväznosti na zmeny vo výzve. Zároveň upozorňujeme potenciálnych žiadateľov na skutočnosť, že predmetnou legislatívnou zmenou sa podstatným spôsobom mení definícia osoby, ktorá je povinná postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a súčasne, že obstarávania (postupy zadávania zákaziek podľa zákona č. 25/2004 Z. z. o verejnom obstarávaní, resp. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka), ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 14. júna 2011 (vrátane) budú vyhodnocované podľa predpisov účinných do 14. júna 2011.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. mája 2011 Usmernenie č. 4 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 4 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je

1) upraviť termín ukončenia výzvy;
2) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „výzva“);
3) upraviť postupy výkonu obchodnej verejnej súťaže a verejného obstarávania v nadväznosti na novelu zákona č. 25/2006 Z. z. - o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) upraviť príslušné ustanovenia v súvislosti s novelou zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 211/2000 Z. z. - o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na povinnosť povinných osôb zabezpečiť zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
- výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-13SP-1001
- príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13SP-1001
- príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu
- vzor zmluvy o poskytnutí NFP
- zoznam povinných príloh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie zo dňa 31.3.2011 

Vzhľadom na legislatívnu zmenu - zákon č. 58/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť dňa

1. apríla 2011 (ďalej len „novela zákona o VO“) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO“) v súčasnosti pripravuje

Usmernenie k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001 (ďalej len „usmernenie“). RO taktiež usmernením predĺži termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný

príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v záujme poskytnutia dodatočnej lehoty nevyhnutnej na úpravu, resp. doplnenie ŽoNFP v nadväznosti na zmeny vo výzve.

Zároveň upozorňujeme potenciálnych žiadateľov na skutočnosť, že obstarávania (postupy zadávania zákaziek podľa zákona č. 25/2004 Z. z. o verejnom obstarávaní, resp. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka), ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. marca 2011 (vrátane) budú vyhodnocované podľa predpisov účinných do 31. marca 2011.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov

Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané

na priemyselný výskum a experimentálny vývoj 

Opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-13SP-1001

14. 03. 2011 – Košice Úrad Košického samosprávneho kraja,

Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208

15. 03. 2011 – Banská Bystrica Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja,

Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306

16. 03. 2011 – Bratislava Slovenská inovačná a energetická agentúra,

Bajkalská 27, zasadacia miestnosť č.303

17. 03. 2011 – Trenčín Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20 A, zasadacia miestnosť č.226

Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA a MH SR. Vstup na semináre je bezplatný. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.sk
Do predmetu e-mailu vložte miesto konania seminára. Na uvedenej adrese môžete požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií k výzve, ako aj o zodpovedanie Vašich otázok. Všetky potrebné dokumenty k výzve sú 
zverejnené na www.siea.sk a www.mhsr.sk. Viac informácií získate na t.č. 02/58 24 84 01.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 16. decembra 2010 
Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „výzva“);

2) upraviť termín ukončenia výzvy.


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-13SP-1001
 • Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13SP-1001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 29. septembra 2010 
Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „výzva“);

2) doplniť postup pri zadávaní intenzity v rámci zadávania údajov do žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) prostredníctvom verejného portálu www.itms.sk pri projektoch s viacerými intenzitami;

3) doplniť formulár podrobného rozpočtu projektu;

4) upraviť termíny jednotlivých kôl schvaľovania žiadostí o NFP.


Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP (PDF), (DOC) 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
dňa 14. septembra 2010 rozhodlo o pozastavení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch 

Kód výzvy: KaHR – 13SP - 1001

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky rozhodlo o pozastavení výzvy na podporu inovačných aktivít v podnikoch podľa Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód výzvy KaHR-13SP-1001), nakoľko v priebehu jej zverejnenia došlo k zmene niektorých formálnych náležitostí a požiadaviek súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Výzva je pozastavená na dobu 15 dní, t.j. do 29. septembra 2010. Termíny súvisiace s predkladaním a schvaľovaním žiadostí o NFP sa posúvajú minimálne o dobu pozastavenia výzvy. Presné znenie termínov spolu s rozsahom zmien formálnych náležitostí bude zverejnené prostredníctvom Usmernenia č. 2 k výzve KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“), ktoré bude vydané v priebehu pozastavenia výzvy.

 

Počas doby pozastavenia výzvy nebude možné predkladať žiadosť o NFP prostredníctvom verejného portálu. Žiadatelia, ktorí do termínu vydania tohto oznámenia predložili žiadosti o NFP na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, budú vyzvaní na ich doplnenie, resp. úpravu v zmysle usmernenia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky vydalo dňa 5. augusta 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je spresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (PDF)

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 26. apríla 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch 

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) na tel. čísle 02/58 248 401, e-mailom na adrese fondy@siea.gov.sk alebo na nasledujúcich adresách:

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Trenčín
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 800
fax: 048/47 01 820

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411
Internetová stránka: www.siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 26. októbra 2011.

Proces schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať v dvoch hodnotiacich kolách:

1. kolo pre žiadosti o NFP predložené do 11. októbra 2010 (vrátane)

2. kolo pre žiadosti o NFP predložené od 12. októbra 2010 do termínu ukončenia výzvy

Termín ukončenia výzvy: 26. október 2011 (termín ukončenia výzvy je zároveň posledným možným dňom predloženia žiadosti o NFP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 26. októbra 2011 do 16:00 hod
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 26. októbra 2011 na jednu z vyššie uvedených adries regionálnych pracovísk SIEA.

Na základnom obale musí byť uvedené:

 • označenie kódu príslušnej výzvy,
 • celé meno (názov) žiadateľa,
 • adresa žiadateľa,
 • názov a adresa vykonávateľa,
 • názov projektu,
 • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
 • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

 

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 13SP - 1001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P O D K L A D Y P R E V Y P R A C O V A N I E A P R E D K L A D A N I E Ž I A D O S T Í V P L A T N O M Z N E N Í

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP - Usmernenie č. 6 

PRÍLOHY:

» Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č. 2 

» Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci)

» Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci) (PDF), (DOC)

» Formulár žiadosti o NFP

» Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu (PDF), (DOC)

» Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu (PDF), (XLS)

» Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza (PDF), (XLS)

» Príloha č. 9 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)

» Príloha č. 13 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)

» Príloha č. 14 žiadosti o NFP - Stanovisko samosprávneho kraja k žiadosti o NFP (ZIP)

» Príloha č. 15 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií (PDF), (DOC)

» Príloha č. 16 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)

» Príloha č. 17 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)

» Príloha č. 18 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)

» Príloha č. 19 žiadosti o NFP – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (PDF), (DOC)

» Príloha č. 22 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)

» Príloha č. 23 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)

» Príloha č. 24 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)

» Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP (PDF), (DOC)

» Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP 

» Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP (ZIP) 

» Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13SP-1001 - (PDF) 

» Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

» Štatút výberovej komisie (PDF), (DOC)

» Rokovací poriadok výberovej komisie (PDF), (DOC)

» Hodnotiace kritériá 1.3 OP KaHR (PDF) 

» Výberové kritériá 1.3 OP KaHR (PDF), (DOC)

» ITMS II Portal v.2.1 - Manuál

» Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP 

» Užívateľská príručka MSP

» Odporúčanie pre postupy pri vykonaní OVS (PDF), (DOC)

» Príručka pre horizontálnu prioritu RP

» Vzor záväzného úverového prísľubu – Príloha č. 2 Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku 

» Kompletná dokumentácia k výzve KaHR-13SP-1001 - Usmernenie č. 6 (ZIP) 

Informačný seminár k výzve

 


Najčastejšie otázky (FAQ) - http://www.siea.sk/najcastejsie-otazky/c-350/najcastejsie-otazky-k-vyzve-kahr-13sp-1001/

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk