Kód výzvy KaHR–21DM–1402

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 23. septembra 2014

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST


Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

 

Kód výzvy KaHR–21DM–1402

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA),

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

tel.: +421 / 2/ 58 248 451

fax: +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: fondy@siea.gov.sk

webové sídlo: www.siea.sk

Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 18. novembra 2014.

- osobne najneskôr do 18. novembra 2014 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 18. novembra 2014 na vyššie uvedenú adresu SIEA

Uzávierka II. kola prijímania žiadostí o NFP je 13. januára 2015.

- osobne najneskôr do 13. januára 2015 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 13. januára 2015 na vyššie uvedenú adresu SIEA

 

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

 

kód výzvy: „KaHR-21DM-1402“;

názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

názov a adresa žiadateľa;

IČO žiadateľa;

názov projektu;

identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

nápis „Žiadosť o NFP“;

nápis „NEOTVÁRAŤ“.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

 

 • na získanie NFP nie je právny nárok;
 • počas trvania hodnotiaceho procesu nebudú poskytovateľ ani vykonávateľ poskytovať žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu a to v žiadnej forme, t.j. písomnej ani ústnej
 • až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať webové sídla MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 4. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na efektívne využívanie energie, kód výzvy KaHR-21DM-1402 (ďalej len „usmernenie“).

   

  Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

  - spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v prílohách výzvy;

   

  Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–21DM–1401;
  • Príloha č. 4 Výzvy - Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP (PDF)

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Formulár ŽoNFP (PDF)

2. Povinné prílohy k ŽoNFP - formuláre:

a. príloha č. 1 – Opis projektu (RTF)

b. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu (XLS)

c. príloha č. 5 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (RTF)

d. príloha č. 14a – Krycí list správy z energetického auditu (XLS)

e. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy (RTF)

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–21DM–1402 (PDF) v znení usmernenia č. 1

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh v znení usmernenia č. 1 (ZIP)

5. Hodnotiace kritériá (PDF)

6. Výberové kritériá (PDF)

7. Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok v zmysle čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (PDF)

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–21DM-1402 v znení usmernenia č. 1 (ZIP)

Bezplatný informačný seminár

Prezentácia zo seminárov

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk