OP KaHR - aktuálne informácie a upozornenia

AKTUÁLNE:

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje všetkým žiadateľom/prijímateľom, že dňa 19.5.2015 bola vydaná Aktualizácia č. 6 Metodického pokynu CKO k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, na základe ktorej sa zavádza možnosť udeľovania ex – ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, vo fáze pred podpisom zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom.

Aktualizácia č. 6 Metodického pokynu CKO k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania je zverejnená na webovom sídle www.nsrr.sk v sekcii „Základné dokumenty“ a „Metodické pokyny CKO a Výklady CKO“.

1. Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní zistené úradom pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním

2. *RO pre OP KaHR oznamuje všetkým žiadateľom/prijímateľom, že od 1. februára 2015 bola spustená ostrá prevádzka elektronického trhoviska (https://www.eks.sk/). Podľa § 155m ods. 13 z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)ak ide o podlimitnú zákazku, verejný obstarávateľ nie je povinný použiť postup podľa § 91 ods. 1 písm. a) pri zákazkách, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté najviac jeden kalendárny mesiac po zriadení elektronického trhoviska. Na zákazky podľa prvej vety sa použije postup podľa § 100 až 102, ak ich predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) a ak ide o tovar, ktorým sú potraviny rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. c); na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia, než tieto limity, sa použije ustanovenie § 9 ods. 9.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že s účinnosťou od 1. marca 2015 je verejný obstarávateľ/osoba podľa § 7 ZVO povinný pri podlimitných zákazkách, predmetom ktorých je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu využiť elektronické trhovisko (a teda postupovať podľa § 92 až 99 ZVO).

Túto legislatívnu zmenu sú žiadatelia/prijímatelia povinní zohľadniť aj pri aplikácii pravidiel a postupov zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO uvedených v Metodickom pokyne RO pre OP KaHR k zadávaniu zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO v podmienkach OP KaHR v znení aktualizácií, t.j. postupovať podľa jeho pravidiel pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou do 1.000,- EUR bez DPH a nie bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác v limitoch zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO.

3. Aktualizácia č. 3 Metodického pokynu RO č. 12 k stanoveniu postupov pre Zadávateľa pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 z. č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení z. č. 34/2014 Z. z. v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

ARCHÍV:

Dokumenty: 

Čestné vyhlásenie o predložení dokladov

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) 

Kontrola nad dodávateľom 

Odporúčanie RO pre OP KaHR k VO 

* Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast týmto oznamuje prijímateľom, že dňa 18. februára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní   http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4342. Na základe novely zákona o verejnom obstarávaní budú aktualizované aj metodické pokyny a usmernenia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast týkajúce sa verejného obstarávania.  

 

* Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast týmto oznamuje, že na základe novely z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnej od 1. júla 2013, dôjde k niektorým podstatným zmenám týkajúcich sa zadávania zákaziek v rámci verejného obstarávania (ďalej len „VO“). Tieto zmeny sa dotýkajú aj podprahových zákaziek, ktoré ako postup zadávania zákazky podľa § 99 súčasne platného zákona o VO, k vyššie uvedenému dátumu zanikajú. Tento postup je osobitne upravený v Odporúčaní RO pre OP KaHR k verejnému obstarávaniu a pokynoch pre výkon administratívnej kontroly verejného obstarávania (ďalej len „Odporúčanie“) zo dňa 24. januára 2013.

Na základe vyššie uvedeného Vám týmto oznamujeme, že postupy uvedené v Odporúčaní je možné aplikovať len na zákazky, ktoré sú zrealizované a preukázateľne začaté do 30. júna 2013 (t.j. výzva na predloženie ponuky bude do Vestníka ÚVO odoslaná najneskôr 30. júna 2013, čo bude potvrdené notifikačným e-mailom ÚVO).

 

Zároveň si Vás touto cestou, aj na základe výsledku auditov VO vykonaných Európskou komisiou, dovoľujeme upozorniť najmä na:

1) určenie lehoty na poskytnutie alebo prístup k súťažným podkladom v maximálnej možnej dĺžke,

2) primeranosť podmienok účasti stanovených vo VO (na účel predloženia viacerých ponúk zabezpečujúcich čestnú hospodársku súťaž),

3) zverejňovanie všetkých informácií (napr. vysvetľovanie súťažných podkladov) týkajúcich sa realizovaného VO na webovom sídle verejného obstarávateľa, obstarávateľa, resp. osoby podľa § 7 zákona o VO.

* Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast týmto oznamuje, že Centrálny koordinačný orgán vydal dňa 24. júna 2013 k určovaniu lehôt na poskytnutie súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní toto usmernenie:

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk.

V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Uvedené usmernenie sa vzťahuje na verejné súťaže (nadlimitné aj podlimitné) a na podprahové zákazky.

Aktualizácia č. 1 Metodického pokynu RO č. 12 k stanoveniu postupov pre Zadávateľa pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení z. č. 95/2013 Z. z. v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

UPOZORNENIE RIADIACEHO ORGÁNU PRE OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST PRE ŽIADATEĽOV/PRIJÍMATEĽOV ZO SÚKROMNÉHO SEKTORA

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast týmto dôrazne upozorňuje žiadateľov/prijímateľov zo súkromného sektora, aby pri realizácii verejného obstarávania, preukázateľne začatom po 30. júni 2013, striktne postupovali v súlade s § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znením platnom a účinnom od 1. júla 2013.

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať postupy ako verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102, t.j. podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska.

Vyhláška ÚVO - Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast týmto oznamuje žiadateľom/prijímateľom finančné limity pre nadlimitnú zákazku účinné od 1. februára 2014

Prezident SR Ivan Gašparovič v pondelok 10. 2. 2014 podpísal zákon z 28. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom boli prijaté aj zmeny niektorých ustanovení zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, a to s účinnosťou od 27.02.2014

* Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v súlade s ustanovením č. 75 (Administratívna kontrola VO) Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 Verzia 4.7, dáva do pozornosti Metodický pokyn CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania v znení jeho aktualizácií (http://www.nsrr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/), ktorý s účinnosťou od 11. júla 2013 umožňuje udelenie ex-ante korekcií.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk