Zisťovacie konanie - február 2013

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu „Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v súvislosti s financovaním aktivít spojených s prípravou nového programového obdobia 2014 - 2020“.

Oznámenie vypracované podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. je uverejnené na adrese http://eia.enviroportal.sk a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk. Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor programových a podporných činností ŠF, Mierová 19, 827 15 Bratislava do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia, t.j. do 8. 3. 2013.

DOKUMENTY:

Revízia OP KaHR (PDF 117 kB)

OP KaHR v znení revízie so sledovaním zmien  (PDF 2,7 MB)

Analýza revízie OP KaHR  (PDF 985 kB)

Oznámenie o zmene strategického dokumentu - revízia OP KaHR (PDF 265 kB)

Rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. (PDF 1,4 MB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk