Aktuality

Tlačové správy

18. 04. 2019

MH SR spolupracuje s Americkou obchodnou komorou na zlepšení podnikateľského prostredia

Spolupráca Ministerstva hospodárstva SR a Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) je efektívna a prináša konkrétne výsledky vo viacerých oblastiach, vrátane podnikateľského prostredia. Na výročnom valnom zhromaždení AmCham v Bratislave to uviedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Rastislav Chovanec.

Čítať viac
17. 04. 2019

Vláda chce zlepšiť podmienky pre rozvoj automobilového priemyslu

Automobilový priemysel je chrbtovou kosťou slovenskej ekonomiky a preto musíme vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sa tento kľúčový segment mohol naďalej rozvíjať a reflektovať na súčasné trendy a inovácie. Uviedol to minister hospodárstva Peter Žiga po rokovaní vlády, ktorá schválila opatrenia na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku.

Čítať viac
16. 04. 2019

P. ŽIGA: Ak nebudú mochovecké bloky bezpečné, vláda nedovolí ich uvedenie do prevádzky

Horúca hydroskúška tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO) dopadla nad očakávanie. V niektorých údajoch dokonca výsledky dvojnásobne prekročili plánované parametre. „Predbežné výsledky hovoria o tom, že horúca hydroskúška dopadla nad očakávania," skonštatoval minister hospodárstva Peter Žiga. Konečnú správu od Úradu jadrového dozoru o výsledkoch testovania reaktora očakáva rezort hospodárstva do konca apríla. Minister Žiga upozornil, že vzhľadom na tlak verejnosti sú kontroly, na ktoré dohliada ÚJD, veľmi dôkladné. "Nedovolíme, aby sa s bezpečnosťou hazardovalo, a pokiaľ by sa našli niektoré nedostatky, jadrová elektráreň nebude spustená," dodal Žiga.

Čítať viac
12. 04. 2019

R. Chovanec: Inovácie podporujeme cez eurofondy, štátnu pomoc, ale aj vouchre či superodpočet

Automobilový a elektrotechnický priemysel, IT, robotizácia, automatizácia, biotechnológia a nové materiály sú oblasti, v ktorých je inovačný potenciál Slovenska, uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec počas podujatia HNClubu, ktorého témou bolo naštartovanie výskumu a inovácií na Slovensku. Inovačný potenciál Slovenska definuje Stratégia inteligentnej špecializácie SR, ktorá je základným rámcovým strategickým dokumentom pre podporu výskumu a inovácií v programovacom období 2014 – 2020 a je základom pre tvorbu operačných programov.

Čítať viac
11. 04. 2019

Priemysel stojí pred veľkou zmenou, čaká ho digitalizácia a inovatívne riešenia

Slovensko patrí medzi krajiny so silnou priemyselnou tradíciou a ambíciou je, aby aj v budúcnosti zostalo spojené s priemyslom. „V súčasnosti priemysel stojí pred veľkou zmenou, ktorú vidieť pri digitalizácii, automatizácii a robotizácii výroby. Je nevyhnutné prepojiť nadnárodné spoločnosti, veľké podniky a malé a stredné podniky s univerzitnými inkubátormi a vedeckými parkami na finančnej, technologickej a mentorskej báze,“ zdôraznila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva (MH) SR Miriam Letašiová na druhom ročníku konferencie Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou MH SR.

Čítať viac
09. 04. 2019

Podľa R. Chovanca sa mladí ľudia v biznise nestratia

Približne 400 mladých, talentovaných ľudí z celého Slovenska s množstvom kreatívnych nápadov na podnikanie sa predstavilo v jednom z bratislavských centier na 24. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov. Podujatie organizuje nezávislá vzdelávacia organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko a na jeho otvorení sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.

Čítať viac
Ďalšie tlačové správy
Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR
Ďalšie služby
Informovanie o možnostiach podpory podnikania
Suťaž pre sociálnych inovátorov
Chcete inovovať svoje výrobné procesy
Odberne Projektove Poradenstvo
Viac ...
Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: najčastejšie otázky spotrebiteľov
Informácie o povinnostiach členských štátov v elektronickom obchode
Viac ...
Individuálne poradenstvo investorom ohľadne investovania v SR
SARIO poskytuje pre investorov ešte neetablovaných na Slovensku individuálne poradenstvo pri investovaní v SR.
Viac ...
Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR
Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií
27.11.2018 - 27.11.2018
INNOPROM 2018
09.07.2018 - 12.07.2018
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018
22.05.2018 - 25.05.2018
Viac ...
Vypracovanie ponuky nehnuteľností pre investora
SARIO vypracuje na požiadanie pre potenciálneho investora personalizovanú ponuku nehnuteľností.
Viac ...
Poskytovanie podpory existujúcim investorom
SARIO poskytuje pre investorov už etablovaných na Slovensku podporu a poradenstvo pri realizácii investičných aktivít v SR.
Viac ...
Poskytovanie všeobecného poradenstva pre MSP
KalendarPodnikatela_2019_4
Kalendár podnikateľa
konzultacie s expertom
Viac ...
Prihlasovanie sa na podujatia organizované SBA
Vytvorte vektorovú karikatúru v programe Corel Draw
06.02.2019 - 06.02.2019
Podnikanie a reklama
31.01.2019 - 31.01.2019
Vymodeluj si motorkársku prilbu v programe Blender
30.01.2019 - 30.01.2019
Viac ...
Podpora podnikateľov pri vyhľadávaní zahraničných partnerov
SARIO poskytuje podporu podnikateľom pri vyhľadávaní zahraničných partnerov.
Viac ...
Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)
SARIO poskytuje slovenským podnikateľom možnosť prihlásiť sa do Katalógu kooperačných príležitostí.
Viac ...
Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy
MH SR poskytuje možnosť podať hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami alebo oznámenie o neuskutočnení transferu, resp. vývozu.
Viac ...
Poskytovanie vyhlásenia o konečnom užívateľovi určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia alebo o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.
Viac ...
Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou SR.
Viac ...
Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o udelenie licencií na obchodovanie s určenými výrobkami a žiadosť o vydanie povolení na transfer výbušnín v rámci EÚ.
Viac ...
Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov
MH SR poskytuje energetickému audítorovi možnosť podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov.
Viac ...
Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Kriteria na výstavbu EZ
Viac ...
Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov
Dúbrava Marian
15.12.2016
Gundzik Miroslav
15.12.2016
Huľuk Andrej
15.12.2016
Viac ...
Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh
MH SR umožňuje prevádzkovateľom zúčastňujúcich sa na umiestňovaní určených látok na trh podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh.
Viac ...
Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi
Future of building
Konferencia NEWMATEC 2019
Nezabudnutelna Podnikatelska Cesta
Viac ...
Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Martinská teplárenská, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Viac ...
Informovanie o medzinárodných tendroch
SARIO informuje o tendroch organizovaných v zahraničí s možnosťou požiadať o doplňujúce informácie.
Viac ...
Informovanie o voľných nehnuteľnostiach a priemyselných parkoch pre investorov
Pozemok
Partizánske Trenčiansky kraj
Pozemok
Topoľčany Nitriansky kraj
Pozemok
Kostolné Kračany Trnavský kraj
Viac ...
Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch
INNOPROM 2018
09.07.2018 - 12.07.2018
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018
22.05.2018 - 25.05.2018
ELO SYS 2018 — Veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií
22.05.2018 - 25.05.2018
Viac ...
Informovanie o možnostiach a výhodách investovania v SR
Investičná pomoc na Slovensku
Investičná pomoc FAQ
Why Slovakia publikácia
Viac ...
Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach
Regionálne analýzy
Centrá zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku
Automobilový priemysel
Viac ...
Poskytovanie mikropôžičky
SBA poskytuje mikropôžičky malým a začínajúcim podnikateľom na udržanie zamestnanosti a podporu tvorby nových pracovných miest.
Viac ...
Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP
SBA poskytuje nenávratné finančné príspevky na vzdelávanie malým a stredným podnikateľom na zvýšenie vedomostného potenciálu.
Viac ...
Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi
SBA poskytuje malým a stredným podnikateľom poradenstvo a služby na podporu medzinárodnej spolupráce prostredníctvom siete Enterprise Europe Network.
Viac ...
Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie
SBA poskytuje na podporu podnikateľom a záujemcom o podnikanie informačné a odborné poradenstvo a vzdelávanie na regionálnej úrovni.
Viac ...
Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP
Výzva na predloženie žiadosti
Inkubátor NPC opäť otvára svoje brány
Výsledky výzvy
Viac ...
Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR
P. ŽIGA: Ak nebudú mochovecké bloky bezpečné, vláda nedovolí ich uvedenie do prevádzky
R. Chovanec: Inovácie podporujeme cez eurofondy, štátnu pomoc, ale aj vouchre či superodpočet
Priemysel stojí pred veľkou zmenou, čaká ho digitalizácia a inovatívne riešenia
Viac ...
Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2018
16.04.2018
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, náučných banských chodníkov a prezentáciu banských tradícií
14.12.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve
21.05.2018
Viac ...
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO
Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií
27.11.2018 - 27.11.2018
Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom
26.04.2018 - 26.04.2018
Slovenská kooperačná burza Nitra 2018
23.05.2018 - 23.05.2018
Viac ...
Služby vzdelávania pre exportérov
SARIO organizuje pre exportérov špecifické školenia a semináre, na ktorých je možné sa zúčastniť.
Viac ...
Prihlasovanie voľných nehnuteľností do databázy
SARIO poskytuje vlastníkom nehnuteľností možnosť zaregistrovať svoju nehnuteľnosť do databázy nehnuteľností.
Viac ...
Poskytovanie informácií pre exportérov
Formy vstupu firiem na medzinárodné trhy
Rozhodovanie o expanzii
Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít
Viac ...

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk