Aktuality

Tlačové správy

21. 06. 2019

Ministri hospodárstva SR a ČR podporujú projekt modernizácie elektrickej distribučnej sústavy

Energetické spoločnosti Západoslovenská distribučná a E.ON Distribuce získali od Európskej komisie (EK) historicky najväčší grant na spolufinancovanie projektu ACON Smart Grids vo výške 91,2 milióna eur. Projekt zabezpečí modernizáciu a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy a zvýši aj bezpečnosť dodávok elektriny najmä v spoločných pohraničných oblastiach Česka a Slovenska. „Projekt môže poslúžiť ako ukážkový príklad prepojenia inteligentných technológií s novými komunikačnými prvkami,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Slovenský šéf rezortu hospodárstva spolu s ministrom priemyslu a obchodu ČR Karlom Havlíčkom podpísali vyhlásenie o podpore tohto projektu.

Čítať viac
21. 06. 2019

Návrh na zelené ŠPZ-ky pre elektromobily putuje do NR SR

Elektromobily a plug-in hybridy budú môcť byť označené farebne odlíšiteľnými tabuľkami s evidenčným číslom (TEČ). Namiesto klasického bieleho, bude mať značka pre tento druh automobilov ​zelený podklad. Vláda podporila novelu zákona o cestnej premávke, ktorá túto možnosť prináša. Návrh teraz mieri do parlamentu, predpokladaná účinnosť je od decembra. Zavedenie farebne odlíšených TEČ je ďalšou z úloh Akčného plánu rozvoja elektromobility, ktorý v marci odsúhlasila vláda. Takéto označenie by malo majiteľom týchto automobilov priniesť benefity – vstup do nízkoemisných zón či jazdu vo vyhradených jazdných pruhoch. Zároveň takéto farebné odlíšenie je marketingovým nástrojom na zvyšovanie povedomia o tomto druhu dopravy.

Čítať viac
20. 06. 2019

V4 chce byť v budúcnosti pripravená na ropnú krízu

Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) si precvičili spoločné postupy, aby boli v budúcnosti pripravené čeliť potenciálnej ropnej kríze. Reagovali tak aj na nedávny výpadok dodávok znečistenej ropy z Ruska. Išlo o posledné podujatie v rámci slovenského predsedníctva vo V4, ktoré organizovala Agentúra pre núdzové zásoby ropy v spolupráci s rezortom hospodárstva.

Čítať viac
19. 06. 2019

Diskusia o agende Smart City na konferencii v Brne, jedno z ocenení putuje na Slovensko

O využívaní Smart City riešení v mestách sa diskutovalo na medzinárodnej konferencii Urbis Smart City Fair v Brne. Jeho súčasťou bol Smart City Summit V4+ , na ktorom sa hovorilo aj o možnostiach stredoeurópskej spolupráce na úrovni ministerstiev v tejto oblasti. Podujatia sa za Ministerstvo hospodárstva SR zúčastnila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Miriam Letašiová. Tá si v Brne prevzala aj cenu v kategórii smartONE | inovative peole 2019 za mimoriadnu inováciu v priestore V4. Ako uviedla, ide o ocenenie za uplatňovanie viacerých inovatívnych riadiacich postupov v procese zavádzania agendy Smart Cities a Smart Industry na Slovensku ale aj v priestore Vyšehradskej štvorky.

Čítať viac
14. 06. 2019

Minister hospodárstva diskutoval o budúcnosti centier podnikových služieb

Minister hospodárstva Peter Žiga sa stretol so zástupcami sektora centier podnikových služieb na Slovensku, aby spoločne diskutovali o aktuálnej situácii v odvetví. V súčasnosti tento sektor zamestnáva viac ako 38-tisíc ľudí a ide o tretie najvýznamnejšie odvetvie slovenského hospodárstva. Hlavnou témou rokovania bolo upevnenie pozície centier podnikových služieb v rámci národného hospodárstva, ich rozvoj a postupné rozširovanie do regiónov.

Čítať viac
13. 06. 2019

Chceme atraktívne a transparentné podnikateľské prostredie, tvrdí Peter Žiga

Vládny kabinet sa aj naďalej bude snažiť o zatraktívnenie a zvýšenie transparentnosti podnikateľského prostredia na Slovensku. Potvrdil to minister hospodárstva Peter Žiga počas konferencie „Dôvera vo vládu zákona- Želaný stav verzus realita“, ktorú v Bratislave zorganizovala Americká obchodná komora v SR (AmCham). Šéf rezortu hospodárstva tiež pripomenul, že MH SR pracuje na odstraňovaní regulačných bariér či nadbytočnej legislatívy, tzv. goldplatingu.

Čítať viac
Ďalšie tlačové správy
Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR
Ďalšie služby
Informovanie o možnostiach podpory podnikania
Výsledky výzvy
Misia na podporu klastrov
Máte nápad na ekoinováciu
Viac ...
Individuálne poradenstvo investorom ohľadne investovania v SR
SARIO poskytuje pre investorov ešte neetablovaných na Slovensku individuálne poradenstvo pri investovaní v SR.
Viac ...
Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR
Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií
27.11.2018 - 27.11.2018
INNOPROM 2018
09.07.2018 - 12.07.2018
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018
22.05.2018 - 25.05.2018
Viac ...
Vypracovanie ponuky nehnuteľností pre investora
SARIO vypracuje na požiadanie pre potenciálneho investora personalizovanú ponuku nehnuteľností.
Viac ...
Poskytovanie podpory existujúcim investorom
SARIO poskytuje pre investorov už etablovaných na Slovensku podporu a poradenstvo pri realizácii investičných aktivít v SR.
Viac ...
Poskytovanie všeobecného poradenstva pre MSP
Kalendár podnikateľa jún 2019
Kalendár podnikateľa máj 2019
KalendarPodnikatela_2019_4
Viac ...
Prihlasovanie sa na podujatia organizované SBA
Majster svojho času
11.06.2019 - 11.06.2019
Poskladajte si vysnívaný tím
09.05.2019 - 09.05.2019
Vytvorte vektorovú karikatúru v programe Corel Draw
06.02.2019 - 06.02.2019
Viac ...
Podpora podnikateľov pri vyhľadávaní zahraničných partnerov
SARIO poskytuje podporu podnikateľom pri vyhľadávaní zahraničných partnerov.
Viac ...
Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)
SARIO poskytuje slovenským podnikateľom možnosť prihlásiť sa do Katalógu kooperačných príležitostí.
Viac ...
Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy
MH SR poskytuje možnosť podať hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami alebo oznámenie o neuskutočnení transferu, resp. vývozu.
Viac ...
Poskytovanie vyhlásenia o konečnom užívateľovi určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia alebo o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.
Viac ...
Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou SR.
Viac ...
Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o udelenie licencií na obchodovanie s určenými výrobkami a žiadosť o vydanie povolení na transfer výbušnín v rámci EÚ.
Viac ...
Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov
MH SR poskytuje energetickému audítorovi možnosť podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov.
Viac ...
Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Kriteria na výstavbu EZ
Viac ...
Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov
Dúbrava Marian
15.12.2016
Gundzik Miroslav
15.12.2016
Huľuk Andrej
15.12.2016
Viac ...
Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh
MH SR umožňuje prevádzkovateľom zúčastňujúcich sa na umiestňovaní určených látok na trh podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh.
Viac ...
Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi
ZdieľanaEkonomika
V4 Network on Entrepreneurship
Future of building
Viac ...
Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Martinská teplárenská, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Viac ...
Informovanie o medzinárodných tendroch
SARIO informuje o tendroch organizovaných v zahraničí s možnosťou požiadať o doplňujúce informácie.
Viac ...
Informovanie o voľných nehnuteľnostiach a priemyselných parkoch pre investorov
Pozemok
Partizánske Trenčiansky kraj
Pozemok
Topoľčany Nitriansky kraj
Pozemok
Kostolné Kračany Trnavský kraj
Viac ...
Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch
INNOPROM 2018
09.07.2018 - 12.07.2018
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018
22.05.2018 - 25.05.2018
ELO SYS 2018 — Veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií
22.05.2018 - 25.05.2018
Viac ...
Informovanie o možnostiach a výhodách investovania v SR
Investičná pomoc na Slovensku
Investičná pomoc FAQ
Why Slovakia publikácia
Viac ...
Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach
Regionálne analýzy
Centrá zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku
Automobilový priemysel
Viac ...
Poskytovanie mikropôžičky
SBA poskytuje mikropôžičky malým a začínajúcim podnikateľom na udržanie zamestnanosti a podporu tvorby nových pracovných miest.
Viac ...
Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP
SBA poskytuje nenávratné finančné príspevky na vzdelávanie malým a stredným podnikateľom na zvýšenie vedomostného potenciálu.
Viac ...
Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi
SBA poskytuje malým a stredným podnikateľom poradenstvo a služby na podporu medzinárodnej spolupráce prostredníctvom siete Enterprise Europe Network.
Viac ...
Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie
SBA poskytuje na podporu podnikateľom a záujemcom o podnikanie informačné a odborné poradenstvo a vzdelávanie na regionálnej úrovni.
Viac ...
Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP
80 hodín s odborníkom pre váš biznis
Projektové poradenstvo
Výzva na predloženie žiadosti
Viac ...
Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: najčastejšie otázky spotrebiteľov
Informácie o povinnostiach členských štátov v elektronickom obchode
Viac ...
Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR
Ministri hospodárstva SR a ČR podporujú projekt modernizácie elektrickej distribučnej sústavy
Návrh na zelené ŠPZ-ky pre elektromobily putuje do NR SR
V4 chce byť v budúcnosti pripravená na ropnú krízu
Viac ...
Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2018
16.04.2018
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019
15.07.2019
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, náučných banských chodníkov a prezentáciu banských tradícií
14.12.2017
Viac ...
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO
Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií
27.11.2018 - 27.11.2018
Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom
26.04.2018 - 26.04.2018
Slovenská kooperačná burza Nitra 2018
23.05.2018 - 23.05.2018
Viac ...
Služby vzdelávania pre exportérov
SARIO organizuje pre exportérov špecifické školenia a semináre, na ktorých je možné sa zúčastniť.
Viac ...
Prihlasovanie voľných nehnuteľností do databázy
SARIO poskytuje vlastníkom nehnuteľností možnosť zaregistrovať svoju nehnuteľnosť do databázy nehnuteľností.
Viac ...
Poskytovanie informácií pre exportérov
Formy vstupu firiem na medzinárodné trhy
Rozhodovanie o expanzii
Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít
Viac ...

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk