Aktuality

Tlačové správy

14. 02. 2020

P. ŽIGA: Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu je potrebné robiť opatrenia aj na úrovni EÚ

O aktuálnej situácii v priemysle, a to predovšetkým v oceliarenstve, a o prípadných opatreniach, ktoré by mali pomôcť zvýšiť jeho konkurencieschopnosť na globálnych trhoch diskutovali v Košiciach vicepremiér Richard Raši, minister hospodárstva Peter Žiga a prezident U. S. Steel Košice James Bruno. Šéf rezortu hospodárstva zdôraznil, že „je potrebné na európskej úrovni prijímať opatrenia, ktoré zabezpečia konkurencie schopnosť tohto odvetvia na svetových trhoch.“ Podľa prezidenta spoločnosti J. Bruna „je dôležité otvorene komunikovať s predstaviteľmi vlády a hľadať riešenia ako preklenúť súčasné zložité obdobie.“

Čítať viac
14. 02. 2020

MH SR podporí z eurofondov technologicko-inovačné platformy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem. Určená je pre podnikateľov, ktorí predložili projektový zámer v prvom kole výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01. Na výzvu je z prostriedkov Európskej únie vyčlenených 57 miliónov eur, pričom maximálna výška príspevku je 9 miliónov eur a minimálna výška predstavuje 2 milióny eur. Uzávierka výzvy je stanovená na 15. mája 2020.

Čítať viac
13. 02. 2020

P. Žiga: Pre podnikateľov na hornej Nitre prinášame reálne peniaze, ktoré pomôžu s jej transformáciou

Na transformáciu hornej Nitry pôjde z prostriedkov Európskej únie 10 miliónov eur. Suma je určená pre mikro-, malé a stredné podniky. O podporu sa môžu uchádzať projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Podmienkou je realizácia projektov výlučne na území okresov Prievidza a Partizánske, sídlo žiadateľa nie je rozhodujúce. O vyhlásení výzvy z operačného programu Integrovaná infraštruktúra informovali na hornej Nitre podpredseda vlády Richard Raši, minister hospodárstva Peter Žiga a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Do regiónu prinášame reálne peniaze pre podnikateľov, ktoré im pomôžu zaviesť do svojich prevádzok inovácie, automatizáciu či prvky inteligentného priemyslu. Región tak má šancu na výraznú modernizáciu a na vznik nových pracovných miest,“ uviedol minister hospodárstva Peter Žiga.

Čítať viac
11. 02. 2020

MH SR spustilo prieskum o rodinných podnikoch, ich potenciáli a potrebných zmenách

Predstavitelia rodinných podnikov majú príležitosť vyjadriť sa k podnikateľskému prostrediu a pomôcť identifikovať potrebné legislatívne zmeny pre túto oblasť podnikania. Svoj názor môžu prezentovať prostredníctvom anonymného on-line prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR spolu s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) a spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.

Čítať viac
06. 02. 2020

MH SR podporí vybudovanie nabíjačiek pre elektromobily v 72 mestách a obciach

Počet nabíjačiek na elektromobily sa vďaka podpore štátu výrazne zvýši. Nabíjacie stanice pre elektromobily s technológiou AC pribudnú v 72 mestách a obciach. Keďže majú po dva konektory, motoristi tak budú mať k dispozícii nových 144 nabíjacích bodov. Ministerstvo hospodárstva v prvom kole na dotácie na nabíjačky pre samosprávu vyčlenilo 500-tisíc eur. Do pol roka by tak malo byť na Slovensku celkovo približne 400 AC nabíjacích bodov. Motoristi okrem toho už môžu využívať vyše 110 rýchlonabíjacích a 10 ultrarýchlonabíjacích bodov. Rezort pripravuje aj druhé kolo dotácií, do ktorého sa okrem samospráv budú môcť zapojiť aj podnikatelia.

Čítať viac
05. 02. 2020

MH SR pokračuje v kompenzácii cien energií pre energeticky náročné podniky

Energeticky náročné podniky sa aj v tomto roku môžu uchádzať o kompenzáciu cien energií. Rezort hospodárstva po minuloročnej úspešnej historicky prvej takejto podpore v nej bude pokračovať. MH SR dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom. Žiadosti je možné predkladať do 30. júna 2020. Tak ako v minulom roku si spoločnosti, ktoré splnia zákonom stanovené kritéria, prerozdelia sumu 40 miliónov eur. Výška kompenzácie pre jednotlivé podniky bude závisieť od reálnej spotreby elektrickej energie. „Naším cieľom je prispieť aj týmto opatrením k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov zo Slovenska na európskom, ale aj svetovom trhu," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Čítať viac
Ďalšie tlačové správy
Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR
Ďalšie služby
Informovanie o možnostiach podpory podnikania
Chcete v budúcnosti podnikaL
ROB
Zleptenie poskytovania inovácií politík v rámci priemyselného odvetvia
Viac ...
Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh
MH SR umožňuje prevádzkovateľom zúčastňujúcich sa na umiestňovaní určených látok na trh podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh.
Viac ...
Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi
SBA poskytuje malým a stredným podnikateľom poradenstvo a služby na podporu medzinárodnej spolupráce prostredníctvom siete Enterprise Europe Network.
Viac ...
Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie
SBA poskytuje na podporu podnikateľom a záujemcom o podnikanie informačné a odborné poradenstvo a vzdelávanie na regionálnej úrovni.
Viac ...
Individuálne poradenstvo investorom ohľadne investovania v SR
SARIO poskytuje pre investorov ešte neetablovaných na Slovensku individuálne poradenstvo pri investovaní v SR.
Viac ...
Poskytovanie podpory existujúcim investorom
SARIO poskytuje pre investorov už etablovaných na Slovensku podporu a poradenstvo pri realizácii investičných aktivít v SR.
Viac ...
Prihlasovanie sa na podujatia organizované SBA
Google marketing platforma
13.12.2019 - 13.12.2019
KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ – Rozbehnite svoj biznis
09.12.2019 - 13.12.2019
Vznik úspešného realitného biznisu na východe
03.12.2019 - 03.12.2019
Viac ...
Poskytovanie všeobecného poradenstva pre MSP
Kalendár podnikateua - január 2020
Kalendár podnikatela december 2019
Kalendár podnikateua november 2019
Viac ...
Podpora podnikateľov pri vyhľadávaní zahraničných partnerov
SARIO poskytuje podporu podnikateľom pri vyhľadávaní zahraničných partnerov.
Viac ...
Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)
SARIO poskytuje slovenským podnikateľom možnosť prihlásiť sa do Katalógu kooperačných príležitostí.
Viac ...
Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy
MH SR poskytuje možnosť podať hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami alebo oznámenie o neuskutočnení transferu, resp. vývozu.
Viac ...
Poskytovanie vyhlásenia o konečnom užívateľovi určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia alebo o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.
Viac ...
Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou SR.
Viac ...
Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o udelenie licencií na obchodovanie s určenými výrobkami a žiadosť o vydanie povolení na transfer výbušnín v rámci EÚ.
Viac ...
Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov
MH SR poskytuje energetickému audítorovi možnosť podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov.
Viac ...
Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Kriteria na výstavbu EZ
Viac ...
Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi
Zaoite nezabudnuteunú podnikateuskú cestu
Interreg Europe Projekt „BRESE“
Vysledky vyzvy 3_3
Viac ...
Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov
Badinský Stanislav
12.12.2018
Hiľovský Jozef
12.12.2018
Chovančeková Nikola
12.12.2018
Viac ...
Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Martinská teplárenská, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Viac ...
Informovanie o medzinárodných tendroch
SARIO informuje o tendroch organizovaných v zahraničí s možnosťou požiadať o doplňujúce informácie.
Viac ...
Informovanie o voľných nehnuteľnostiach a priemyselných parkoch pre investorov
Pozemok
Partizánske Trenčiansky kraj
Pozemok
Topoľčany Nitriansky kraj
Pozemok
Kostolné Kračany Trnavský kraj
Viac ...
Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch
INNOPROM 2018
09.07.2018 - 12.07.2018
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018
22.05.2018 - 25.05.2018
ELO SYS 2018 — Veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií
22.05.2018 - 25.05.2018
Viac ...
Informovanie o možnostiach a výhodách investovania v SR
Investičná pomoc na Slovensku
Investičná pomoc FAQ
Why Slovakia publikácia
Viac ...
Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach
Regionálne analýzy
Centrá zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku
Automobilový priemysel
Viac ...
Poskytovanie mikropôžičky
SBA poskytuje mikropôžičky malým a začínajúcim podnikateľom na udržanie zamestnanosti a podporu tvorby nových pracovných miest.
Viac ...
Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP
SBA poskytuje nenávratné finančné príspevky na vzdelávanie malým a stredným podnikateľom na zvýšenie vedomostného potenciálu.
Viac ...
Vypracovanie ponuky nehnuteľností pre investora
SARIO vypracuje na požiadanie pre potenciálneho investora personalizovanú ponuku nehnuteľností.
Viac ...
Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP
Brno Industry 4
Zalozenie eShopu
Inkubátor NPC
Viac ...
Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR
P. ŽIGA: Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu je potrebné robiť opatrenia aj na úrovni EÚ
P. Žiga: Pre podnikateľov na hornej Nitre prinášame reálne peniaze, ktoré pomôžu s jej transformáciou
MH SR spustilo prieskum o rodinných podnikoch, ich potenciáli a potrebných zmenách
Viac ...
Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: najčastejšie otázky spotrebiteľov
Informácie o povinnostiach členských štátov v elektronickom obchode
Viac ...
Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR
Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií
27.11.2018 - 27.11.2018
INNOPROM 2018
09.07.2018 - 12.07.2018
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018
22.05.2018 - 25.05.2018
Viac ...
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO
Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií
27.11.2018 - 27.11.2018
Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom
26.04.2018 - 26.04.2018
Slovenská kooperačná burza Nitra 2018
23.05.2018 - 23.05.2018
Viac ...
Služby vzdelávania pre exportérov
SARIO organizuje pre exportérov špecifické školenia a semináre, na ktorých je možné sa zúčastniť.
Viac ...
Prihlasovanie voľných nehnuteľností do databázy
SARIO poskytuje vlastníkom nehnuteľností možnosť zaregistrovať svoju nehnuteľnosť do databázy nehnuteľností.
Viac ...
Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2018
16.04.2018
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019
15.07.2019
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, náučných banských chodníkov a prezentáciu banských tradícií
14.12.2017
Viac ...
Poskytovanie informácií pre exportérov
Formy vstupu firiem na medzinárodné trhy
Rozhodovanie o expanzii
Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít
Viac ...

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk