Aktuality

Tlačové správy

28. 11. 2022

Reakcia na tlačovú besedu strany SaS k návrhu na na zmenu pravidiel pri výbere, riadení a odmeňovaní zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu

Ministerstvo hospodárstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmenu pravidiel pri výbere, riadení a odmeňovaní zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu ako jediný gestor agendy zastupovania štátu v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu aj na základe požiadavky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Čítať viac
25. 11. 2022

Integrácia Ukrajiny do jednotného trhu EÚ a obchodné vzťahy medzi EÚ a USA boli hlavnými témami zasadnutia Rady ministrov pre zahraničné veci

Jasné odsúdenie ničím nevyprovokovanej invázie Ruskej federácie na Ukrajine a jednoznačná podpora opatrení na úrovni Európskej únie, ktoré pomôžu Ukrajine sa lepšie integrovať do jednotného trhu. Toto bola jedna z pozícií Slovenska na piatkovom zasadnutí Rady ministrov pre zahraničné veci v oblasti obchodu v Bruseli, kde Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec.

Čítať viac
25. 11. 2022

V Prešove predstavili nový eurofondový investičný plán. Operačný program Slovensko chce rezort hospodárstva využiť na zlepšenie podnikateľského prostredia a energeticky efektívne hospodárstvo

Tvoríme lepšie Slovensko – s touto myšlienkou dnes predstavili najvyšší štátni činitelia Operačný program Slovensko. Z eurofondového investičného plánu pre Slovensko na roky 2021 – 2027 budeme môcť preinvestovať až 12,6 miliardy EUR z európskych zdrojov a 3,5 miliardy z národného spolufinancovania. Na konferencii v Prešove pri príležitosti predstavenia Operačného programu Slovensko vystúpil aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Gerhart v dvoch diskusných paneloch, pričom vyzdvihol význam využívania európskych zdrojov v oblasti energetiky, inovácií a podnikateľského prostredia. „Zámerom nášho rezortu je sústrediť sa najmä na podporu prístupu firiem k investíciám s cieľom zavádzať inovácie a posilňovať konkurencieschopnosť ekonomiky. Na tento účel bude vyčlenených približne 90% zdrojov z alokácie pridelenej ministerstvu hospodárstva“, zdôraznil počas svojho vystúpenia v rámci panelu veda, výskum a inovácie štátny tajomník.

Čítať viac
24. 11. 2022

Výmena skúseností v lepšej regulácii podnikateľského prostredia s Estónskom a Fínskom

V dňoch 15. - 18. novembra 2022 sa zástupcovia Odboru zlepšovania podnikateľského prostredia, ktorý zastrešuje agendu zlepšovania podnikateľského prostredia prostredníctvom prijímania podnikateľských opatrení tzv. Kilečiek, posudzovania vplyvov materiálov na podnikateľské prostredie, uplatňovania princípu 1in2out a ex post hodnotenia regulácií, stretli s estónskymi a fínskymi kolegami venujúcimi sa podobnej problematike. Tieto krajiny dosahujú vysoké priečky v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich podnikateľské prostredie a lepšiu reguláciu. Primárnym účelom stretnutia bolo získať nové informácie v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia, spolupráce s podnikateľmi a agendy lepšej regulácie. Zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR absolvovali preto stretnutia s estónskymi zástupcami Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva hospodárstva a ekonomických záležitostí a fínskymi zástupcami Ministerstva ekonomických záležitostí a komunikácií, Ministerstva spravodlivosti a kancelárie premiéra.

Čítať viac
24. 11. 2022

Investície do automobilového priemyslu sú najkomplexnejšie. Zaznelo na Slovak Industry VISION Day.

V Šamoríne sa 24. novembra konalo medzinárodné biznis fórum Slovak Industry VISION Day, ktoré organizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Venované bolo Priemyslu 5.0 – príležitostiam, inšpiráciám a obchodným rokovaniam. Na jednom mieste sa tak stretlo takmer 200 firiem zo štrnástich krajín sveta, aby diskutovali o nových trendoch v podnikateľskom sektoru s možnosťou získať nové kontakty a zapojiť sa do diskusií s odborníkmi z praxe, či akademickej obce.

Čítať viac
23. 11. 2022

Skvelá správa pre priemysel pod Tatrami. Vďaka schválenej investičnej pomoci vo výške 4,5 milióna eur spoločnosť STIEBEL ELTRON rozšíri svoju výrobu.

Na dnešnom zasadnutí členovia Vlády SR schválili investičnú pomoc pre spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., ktorá pod Tatrami vyrába elektrické ohrievače vody a tepelné čerpadlá. Spoločnosť bude môcť čerpať pomoc až do roku 2031 v podobe úľavy na dani z príjmov v celkovej výške 4,5 milióna eur. Cieľom investičného zámeru je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzky, pričom projekt ráta s novými pracovnými miestami.

Čítať viac
Ďalšie tlačové správy
Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR
Ďalšie služby
Portl ES MH SR
Informovanie o možnostiach podpory podnikania
So zváračkou v rukách tvorí krehkú krásu
Poradenstvo pre rodinné podniky – generačná výmena a nástupníctvo
Začínali ako dobrovoľníci, teraz ich živí permakultúra
Viac ...
Portl ES MH SR
Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR
Podnikateľská misia do Budapešti pri príležitosti veľtrhu Mach-Tech Industry Days 2020
20.10.2020 - 20.10.2020
Podnikateľská misia do Švajčiarska
22.10.2020 - 24.10.2020
Super odpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu
23.09.2020 - 23.09.2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Individuálne poradenstvo investorom ohľadne investovania v SR
SARIO poskytuje pre investorov ešte neetablovaných na Slovensku individuálne poradenstvo pri investovaní v SR.
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi
Dotazník MSP
Kórejská spoločnosť hľadá partnerov
Virtual NANO-2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Vypracovanie ponuky nehnuteľností pre investora
SARIO vypracuje na požiadanie pre potenciálneho investora personalizovanú ponuku nehnuteľností.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie podpory existujúcim investorom
SARIO poskytuje pre investorov už etablovaných na Slovensku podporu a poradenstvo pri realizácii investičných aktivít v SR.
Viac ...
Portl ES MH SR
Prihlasovanie sa na podujatia organizované SBA
Právne minimum podnikateľa
26.03.2020 - 26.03.2020
Spoznajte svoje kvality
24.03.2020 - 24.03.2020
Kurz podnikateľských zručností - Udržateľné podnikanie
23.03.2020 - 27.03.2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie všeobecného poradenstva pre MSP
ÚĽ NÁPADOV v regiónoch
Zapojte sa do prieskumu: Ako vnímajú reštaurácie a firmy gastrolístky?
Dlhodobé poradenstvo pomôže firmám napredovať i vyriešiť problémy (recenzie II)
Viac ...
Portl ES MH SR
Podpora podnikateľov pri vyhľadávaní zahraničných partnerov
SARIO poskytuje podporu podnikateľom pri vyhľadávaní zahraničných partnerov.
Viac ...
Portl ES MH SR
Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)
SARIO poskytuje slovenským podnikateľom možnosť prihlásiť sa do Katalógu kooperačných príležitostí.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy
MH SR poskytuje možnosť podať hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami alebo oznámenie o neuskutočnení transferu, resp. vývozu.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie vyhlásenia o konečnom užívateľovi určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Portl ES MH SR
Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia alebo o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.
Viac ...
Portl ES MH SR
Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou SR.
Viac ...
Portl ES MH SR
Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o udelenie licencií na obchodovanie s určenými výrobkami a žiadosť o vydanie povolení na transfer výbušnín v rámci EÚ.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Portl ES MH SR
Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov
MH SR poskytuje energetickému audítorovi možnosť podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov.
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Kriteria na výstavbu EZ
Viac ...
Portl ES MH SR
Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov
Badinský Stanislav
12.12.2018
Hiľovský Jozef
12.12.2018
Chovančeková Nikola
12.12.2018
Viac ...
Portl ES MH SR
Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh
MH SR umožňuje prevádzkovateľom zúčastňujúcich sa na umiestňovaní určených látok na trh podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh.
Viac ...
Portl ES MH SR
Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Martinská teplárenská, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o medzinárodných tendroch
SARIO informuje o tendroch organizovaných v zahraničí s možnosťou požiadať o doplňujúce informácie.
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o voľných nehnuteľnostiach a priemyselných parkoch pre investorov
Pozemok
Partizánske Trenčiansky kraj
Pozemok
Topoľčany Nitriansky kraj
Pozemok
Kostolné Kračany Trnavský kraj
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o možnostiach a výhodách investovania v SR
Investičná pomoc na Slovensku
Investičná pomoc FAQ
Why Slovakia publikácia
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch
Podnikateľská misia do Budapešti pri príležitosti veľtrhu Mach-Tech Industry Days 2020
20.10.2020 - 20.10.2020
Podnikateľská misia do Švajčiarska
22.10.2020 - 24.10.2020
Podnikateľská misia do Petrohradu pri príležitosti Dní priemyslu a inovácií
09.11.2020 - 13.11.2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach
Regionálne analýzy
Centrá zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku
Automobilový priemysel
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie mikropôžičky
SBA poskytuje mikropôžičky malým a začínajúcim podnikateľom na udržanie zamestnanosti a podporu tvorby nových pracovných miest.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP
SBA poskytuje nenávratné finančné príspevky na vzdelávanie malým a stredným podnikateľom na zvýšenie vedomostného potenciálu.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi
SBA poskytuje malým a stredným podnikateľom poradenstvo a služby na podporu medzinárodnej spolupráce prostredníctvom siete Enterprise Europe Network.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie
SBA poskytuje na podporu podnikateľom a záujemcom o podnikanie informačné a odborné poradenstvo a vzdelávanie na regionálnej úrovni.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP
Inkubačný program - virtuálne členstvo
Žiadate o dotácie na nájomné? Pomôžeme vám v našich klientskych centrách
"Ako pomôže štát podnikateľom pri platení nájomného?"
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR
Firmám s digitalizáciou môžu pomôcť nové centrá, na ich budovanie získame prostriedky z EÚ
Rezort hospodárstva zbiera ďalšie podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia
MH SR podporí výstavbu ďalších elektronabíjačiek, o dotácie môžu žiadať aj podnikatelia
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: najčastejšie otázky spotrebiteľov
Informácie o povinnostiach členských štátov v elektronickom obchode
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2018
16.04.2018
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019
15.07.2019
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, náučných banských chodníkov a prezentáciu banských tradícií
14.12.2017
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO
Super odpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu
23.09.2020 - 23.09.2020
Podnikanie v Rakúsku – právne podmienky a praktické rady (webinár)
08.09.2020 - 10.09.2020
Slovensko-slovinské podnikateľské fórum
22.07.2020 - 22.07.2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Služby vzdelávania pre exportérov
SARIO organizuje pre exportérov špecifické školenia a semináre, na ktorých je možné sa zúčastniť.
Viac ...
Portl ES MH SR
Prihlasovanie voľných nehnuteľností do databázy
SARIO poskytuje vlastníkom nehnuteľností možnosť zaregistrovať svoju nehnuteľnosť do databázy nehnuteľností.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie informácií pre exportérov
Formy vstupu firiem na medzinárodné trhy
Rozhodovanie o expanzii
Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít
Viac ...

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk