Zisťovacie konanie - máj 2014

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu "Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - verzia 6.0" .

Oznámenie vypracované podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. je uverejnené na adrese http://eia.enviroportal.sk a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk. Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor riadenia OP a metodiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia, t.j. do 4. júna 2014.

DOKUMENTY:

Revízia OP KaHR (PDF 260 kB)

OP KaHR v znení revízie so sledovaním zmien (PDF 2,9 MB)

Analýza revízie OP KaHR (PDF 782 kB)

Oznámenie o zmene strategického dokumentu - revízia OP KaHR (PDF 323 kB)

ROZHODNUTIE po ukončení zisťovacieho konania v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. (PDF 2,9 MB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk