Monitorovací výbor pre SOP

Pre efektívne využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov je v súlade s čl. 35 všeobecného nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o štrukturálnych fondoch potrebné vytvoriť monitorovací výbor. Na základe uznesenia vlády SR č. 678 minister hospodárstva SR v termíne do 31. augusta 2002 zriadil v súlade s princípom partnerstva Monitorovací výbor pre SOP. Minister hospodárstva tomuto výboru ako štatutárny zástupca Riadiaceho orgánu aj predsedá.

Členmi Monitorovacieho výboru pre SOP sú zástupcovia nasledovných organizácií a inštitúcií:
¤ Ministerstvo hospodárstva SR – Juraj Miškov, Martin Chren
¤ Ministerstvo financií SR - Marcela Zubriczká, Veronika Liptáková
¤ Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR – Jaroslav Mendel
¤ Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR - Vladimír Jamnický
¤ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Anna Joštiaková
¤ Úrad vlády SR – Ivan Ištvánffy
¤ Úrad pre verejné obstarávanie - Katarína Némethová
¤ Národná banka Slovenska - Ján Maskaľ
¤ Štatistický úrad SR – Edita Novotná
¤ Slovenská akadémia vied - Iveta Pauhofová
¤ VÚC Banská Bystrica - Emília Kodríková
¤ VÚC Bratislava - Kvetoslava Čurná
¤ VÚC Košice - Imrich Fülöp
¤ VÚC Nitra - Jozef Lanák
¤ VÚC Prešov – Rudolf Žiak
¤ VÚC Trenčín – Peter Nižňanský
¤ VÚC Trnava - Ida Antipovová
¤ VÚC Žilina - Jozef Országh
¤ Združenie miest a obcí Slovenska - Milan Muška
¤ Zväz priemyslu Slovenska - Jaromír Markovič
¤ Slovenská živnostenská komora - Darina Kočanová
¤ Slovenská obchodná a priemyselná komora - Ján Lipiansky
¤ Asociácia bánk SR - Ladislav Unčovský
¤ Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky - Zuzana Šedivá
¤ Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania – Miroslav Dunajčín
¤ Slovenská agentúra pre cestovný ruch – Peter Belinský
¤ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu – Andrea Gulová
¤ Slovenská inovačná a energetická agentúra – Ivan Drobný

Základné úlohy Monitorovacieho výboru sú definované v článku 35 všeobecného nariadenia o ŠF EÚ. Okrem základných úloh Monitorovací výbor taktieľ vypracováva návrhy pre Riadiaci orgán, ktoré sa týkajú efektívneho a adresného využívania štrukturálnych fondov EÚ. 

Hlavnou úlohou Monitorovacieho výboru je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie realizácie operačného programu. Medzi ďalšie úlohy Monitorovacieho výboru patrí:

  • potvrdenie alebo úprava programového doplnku, vrátane materiálnych a finančných ukazovateľov, ktoré sa používajú na monitorovanie pomoci. Pred každou ďalšou úpravou sa musí získať jeho súhlas;
  • prerokovanie a schvaľovanie kritérií pre výber činností, financovaných v rámci každého opatrenia do šiestich mesiacov po schválení pomoci;
  • periodické skúmanie pokroku smerujúceho k dosiahnutiu špecifických cieľov pomoci;
  • skúmanie výsledkov vykonávania pomoci, najmä dosiahnutia cieľov stanovených v rámci priebeľného hodnotenia pre rôzne opatrenia;
  • prerokovanie a schvaľovanie výročných a záverečných správ o vykonávaní pomoci, ktoré sú odosielané EK;
  • prerokovanie a schvaľovanie každého návrhu na zmenu obsahu rozhodnutia EK o príspevku z fondov;
  • navrhovanie akýchkoľvek úprav alebo navrhovanie preskúmanie pomoci Riadiacemu orgánu;
  • schvaľovanie realokácie finančnej pomoci medzi jednotlivými opatreniami v rámci operačného programu a jej predkladanie Platobnému orgánu na schválenie a následné informovanie EK o úprave.

Ostatné úlohy Monitorovacieho výboru podrobnejšie definuje Štatút Monitorovacieho výboru. Funkciu sekretariátu Monitorovacieho výboru pre SOP zabezpečuje Sekcia podporných programov.

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY:
»  Štatút Monitorovacieho výboru pre SOP Priemysel a sluľby 
»  Dodatok č. 1 k štatútu    
»  Dodatok č. 2 k štatútu    
»  Dodatok č. 3 k štatútu    
»  Dodatok č. 4 k štatútu   
»  Dodatok č. 5 k štatútu (PDF)
»  Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre SOP Priemysel a služby   

»  Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku   
»  Dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku   

ZASADNUTIA MONITOROVACIEHO VÝBORU PRE SOP:

> 1. zasadnutie, 24.11.2003
24. novembra 2003 o 10.00 hod. sa na pôde Ministerstva hospodárstva uskutočnilo 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program Priemysel a sluľby (ďalej len MV pre SOP PS). Z celkového počtu 25 členov MV pre SOP PS sa rokovania zúčastnilo 18, z toho 4 boli v zastúpení. 
Členovia MV pre SOP PS boli informovaní o stave prác na Sektorovom operačnom programe Priemysel a sluľby (SOP PS) a na Programovom doplnku k SOP PS. Následne prítomní členovia MV pre SOP PS schválili Rokovací poriadok MV pre SOP PS, po zapracovaní predloľených pripomienok aj pracovný návrh Programového doplnku k SOP PS a vzali na vedomie informáciu o doplnení štatútu MV pre SOP PS. 

Zápisnica (DOC) 


>  2. zasadnutie, 22.03.2004
V pondelok 22. marca 2004 sa o 14.00 hod. na MH SR uskutočnilo 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (MV pre SOP PS). Z celkového počtu 28 členov MV SOP PS bolo prítomných 23, z toho 3 boli v zastúpení. Okrem prítomných členov MV pre SOP PS sa zasadnutia zúčastnili i zástupcovia Európskej komisie v Bruseli a ďalší prizvaní účastníci - všetci v úlohe pozorovateľov. 
Zúčastnení členovia MV pre SOP PS schválili na základe spoločného konsenzu Pprogramový doplnok k SOP PS s pripomienkami a hodnotiace kritériá pre výber projektov z verejného sektora v rámci opatrení 1.2 a 2.1 SOP PS s pripomienkami. Pripomienky k zmene Programového doplnku k SOP PS sa týkali najmä úpravy finančnej tabuľky, indikátorov a tiež oprávnených aktivít jednotlivých opatrení SOP PS. Okrem toho sa do Programového doplnku k SOP PS doplnili VÚC ako koneční prijímatelia v prípade opatrení 1.2 a 2.1 (za podmienky vyriešenia možného konfliktu záujmov), cirkvi ako koneční prijímatelia v prípade Opatrenia 2.1 (za podmienky, že tieto môžu predkladať projekty len spolu s mestom, prípadne obcou a budú vystupovať len ako partneri projektu) a Platobný orgán spolu s Platobnou jednotkou ako koneční prijímatelia v prípade Opatrenia Technická pomoc SOP PS. Na základe odporúčania zástupcov EK priąlo tieľ k úprave Rokovacieho poriadku MV pre SOP PS, pričom hlavnou zmenou bolo prijímanie rozhodnutí na základe spoločného konsenzu členov MV pre SOP PS. 

Zápisnica (DOC) 

>  3. zasadnutie, 24.09.2004
Dňa 24. septembra 2004 sa na MH SR uskutočnilo tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program Priemysel a sluľby (MV pre SOP PS). Z celkového počtu 32 členov bolo prítomných 29, z toho 6 boli v zastúpení. Zasadnutia MV pre SOP PS sa okrem členov zúčastnili aj pozorovatelia - zástupcovia Európskej komisie v Bruseli a ďalší prizvaní účastníci.  
MV pre SOP PS na svojom tre»om zasadnutí formálne preschválil Programový doplnok k SOP PS s pripomienkami Platobného orgánu (MF SR) týkajúcich sa aktualizácie vybraných častí jeho textu, schválil Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku MV pre SOP PS (rozhodovanie metódou per rollam) s pripomienkami a vzal na vedomie Informáciu o stave implementácie SOP PS za obdobie od januára do septembra 2004. 

Zápisnica (DOC) 

>  4. zasadnutie, 11.05.2005
Štvrté riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program Priemysel a sluľby (MV pre SOP PS) sa uskutočnilo v stredu 11. mája 2005 o 10,00 hod. na MH SR. Z celkového počtu 32 členov MV pre SOP PS bolo prítomných 28, z toho 11 boli v zastúpení. Okrem prítomných členov MV pre SOP PS sa zasadnutia zúčastnili i zástupcovia Európskej komisie v Bruseli a ďaląí prizvaní účastníci - v úlohe poradcov alebo pozorovateľov. 
Prítomní členovia MV pre SOP PS vzali na vedomie Informáciu o výsledku rozhodnutia o zmenách Programového doplnku k SOP PS metódou per rollam zo dňa 11.3.2005 (zmeny sa týkali doplnenia čísiel registrácie schém pomoci a odkazov na ich schvaµovacie predpisy, úpravy sledovaných ukazovateµov - názvoslovia vybraných indikátorov a ich prognózy/cieľových údajov pre rok 2006 a úpravy Kategórií intervencií v prípade vąetkých opatrení SOP PS). Členovia MV pre SOP PS vzali taktieľ na vedomie Informáciu o výsledku rozhodnutia o úprave oprávneného obdobia v prípade existujúcich schém ątátnej pomoci zameraných na podporu subjektov súkromného sektora v rámci SOP PS metódou per rollam zo dňa 26.4.2005 (obdobie vzniku oprávnených nákladov bolo upravené nasledovne: „Za oprávnené náklady sa budú povaľova» náklady v súlade so schémou štátnej pomoci, ktoré boli schválené Hodnotiacou komisiou na posudzovanie ľiadostí a projektov v rámci procesu schvaµovania projektov a boli vynaložené najskôr v deň podpísania Záverečnej správy členmi Hodnotiacej komisie“).
V rámci ďaląích bodov programu zasadnutia členovia MV pre SOP PS prerokovali a schválili Výročnú monitorovaciu správu o implementácii SOP PS za rok 2004 s pripomienkami, prerokovali a schválili ďaląie zmeny Programového doplnku k SOP PS s pripomienkami (úpravu oprávnených aktivít, základných predpokladov prijateµnosti projektov, overovania postupov...) a prerokovali a schválili hodnotiace kritériá pre výber projektov z verejného sektora - konkrétne v prípade Opatrenia 1.2 SOP PS. 

Zápisnica (DOC) 

>  5. zasadnutie, 21.09.2005
V stredu 21. septembra 2005 sa uskutočnilo mimoriadne 5. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program Priemysel a sluľby (MV pre SOP PS). Z celkového počtu 32 členov MV pre SOP PS bolo prítomných 26, z toho7 boli v zastúpení. Okrem prítomných členov MV pre SOP PS sa zasadnutia zúčastnili i zástupcovia Európskej komisie v Bruseli a ďaląí prizvaní účastníci - pozorovatelia. 
Členovia MV pre SOP PS vzali na vedomie informáciu o stave implementácie SOP PS k 15.9.2005 a schválili realokáciu finančných prostriedkov v rámci Priority 1 SOP PS. Na základe schválenej realokácie príde k presunu zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 10 279 052,- EUR a národných verejných zdrojov vo výške 8 810 616,- EUR z opatrenia 1.5 do opatrenia 1.2 SOP PS. 

Zápisnica (DOC) 

> 6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre SOP (MV pre SOP) za uskutočnilo dňa 17. 5. 2006. MV pre SOP bol počtom prítomných členov uznáąaniaschopný. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie a ďaląí prizvaní účastníci – pozorovatelia. Členovia MV pre SOP na predmetnom stretnutí schválili správy o vyhodnotení výziev za všetky ukončené výzvy vyhlásené v rámci SOP PS v súlade s Uznesením vlády SR č. 797/2004 zo dňa 18. 8. 2004, Výročnú monitorovaciu správu o  implementácii Sektorového operačného programu Priemysel a sluľby za rok 2005 s pripomienkami a materiál Moľnosti realokácie finančných prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a sluľby, t. j. realokáciu finančných prostriedkov v rámci SOP PS z Opatrenia 1.3 do Opatrenia 1.1 SOP PS - alternatívu B v nasledovnom znení: „Realokova» vąetky voµné finančné prostriedky z opatrenia 1.3 do opatrenia 1.1 na krytie zmien výšky alokovaných finančných prostriedkoch na opatrenie v nadväznosti na zmenu kurzu medzi Sk/EUR a vyhlásenie novej výzvy na  predkladanie projektov.“ 

Zápisnica (DOC) 

> 7. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre SOP (MV pre SOP) za uskutočnilo dňa 26. 9. 2006. MV pre SOP bol počtom prítomných členov uznáąaniaschopný. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie a ďaląí prizvaní účastníci – pozorovatelia. Členovia MV pre SOP na predmetnom stretnutí schválili aktualizáciu SOP PS a jeho Programového doplnku, realokáciu finančných prostriedkov v rámci SOP PS z Opatrenia technická pomoc do Opatrenia 2.3 a Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program. Členovia a pozorovatelia MV pre SOP boli na predmetnom zasadnutí informovaní aj o stave čerpania SOP PS k 31.8.2006 a predpoklade čerpania SOP PS do konca roku 2006.  

Zápisnica (DOC) 

> 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre SOP (MV pre SOP) za uskutočnilo dňa 19. 12. 2006. Z celkového počtu 32 členov MV pre SOP bolo prítomných 26, z toho 7 boli v zastúpení. Okrem prítomných členov MV pre SOP PS sa zasadnutia zúčastnili i zástupcovia Európskej komisie v Bruseli a ďaląí prizvaní účastníci - pozorovatelia. Členovia MV pre SOP na uvedenom zasadnutí schválili realokáciu finančných prostriedkov v rámci SOP PS vo výąke 1,049 mil. EUR z opatrení 1.3 a 1.4 do opatrenia 1.1 SOP PS. Nevyhnutnosť vykonania predmetnej realokácie súvisela s potrebou vyčerpania disponibilných prostriedkov alokovaných v rámci SOP PS. Členovia MV pre SOP ďalej vzali na vedomie informáciu o prijatých opatreniach na zvýšenie čerpania v rámci Opatrení 1.3 a 1.4 SOP PS  ako plnenie úlohy C4 z uznesenia MV pre SOP  z  26. 9. 2006, informáciu o aktuálnom stave čerpania prostriedkov SOP PS a o stave prípravy Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

Zápisnica (DOC) 

> 9. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre SOP (MV pre SOP) za uskutočnilo dňa 27. 4. 2007. MV pre SOP bol počtom zúčastnených členov, resp. nimi poverených zástupcov uznášaniaschopný. Okrem prítomných členov MV pre SOP PS sa zasadnutia zúčastnili i zástupcovia Európskej komisie v Bruseli a ďaląí prizvaní účastníci - pozorovatelia. Členovia MV pre SOP na uvedenom zasadnutí schválili Výročnú monitorovaciu správu o implementácii Sektorového operačného programu Priemysel a sluľby za rok 2006 s pripomienkami a Správy o vyhodnotení výzvy pre opatrenia 1.2 a 1.5 Sektorového operačného programu Priemysel a sluľby. Členovia MV pre SOP ďalej vzali na vedomie Informáciu o stave čerpania finančných prostriedkov Sektorového operačného programu Priemysel a sluľby k 31.3.2007 a Informáciu o vplyve pohybu kurzu Slovenskej koruny voči Euru na alokované finančné prostriedky Sektorového operačného programu Priemysel a sluľby (v SKK) vo vzťahu k revalvácii centrálnej parity v rámci systému výmenných kurzov ERM II. 

Zápisnica (DOC) 

> 10. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre SOP (MV pre SOP) za uskutočnilo dňa 2. 10. 2007. MV pre SOP bol počtom zúčastnených členov, resp. nimi poverených zástupcov uznáąaniaschopný. Zasadnutia MV pre SOP PS sa zúčastnili i zástupcovia Európskej komisie v Bruseli a ďaląí prizvaní účastníci - pozorovatelia. Členovia MV pre SOP na uvedenom zasadnutí schválili Priebeľnú monitorovaciu správu o implementácii Sektorového operačného programu Priemysel a sluľby za január – jún 2007 s pripomienkami, Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie projektov Opatrenia 1.1 Sektorového operačného programu Priemysel a sluľby a Analýzu Opatrenia 1.3 Sektorového operačného programu Priemysel a sluľby. 

Zápisnica (DOC) 

> 11. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program Priemysel a sluľby ( ďalej len MV SOP PS ) sa uskutočnilo dňa 13. mája 2008. MV pre SOP bol počtom zúčastnených členov, resp. nimi poverených zástupcov uznáąaniaschopný. Zasadnutia MV pre SOP PS sa zúčastnil i zástupca Európskej komisie v Bruseli p. Sean MCGrade a ďaląí prizvaní účastníci - pozorovatelia. Členovia MV pre SOP na uvedenom zasadnutí schválili Výročnú monitorovaciu správu o implementácii SOP PS za rok 2007 s pripomienkami, Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie projektov Opatrenia 1.2 SOP PS.  

Zápisnica (DOC) 

> 12. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program (ďalej len „MV pre SOP“) sa uskutočnilo dňa 25. júla 2008. MV pre SOP bol počtom zúčastnených členov resp. nimi poverených zástupcov uznášaniaschopný. Členovia MV pre SOP na predmetnom zasadnutí vzali na vedomie materiál „Závery z overovania obchodných verejných súťaží v rámci projektov Sektorového operačného programu Priemysel a Služby“. 

Zápisnica (DOC) 

> 13. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program (ďalej len „MV pre SOP“) sa uskutočnilo dňa 17. októbra 2008. MV pre SOP bol počtom zúčastnených členov resp. nimi poverených zástupcov uznášaniaschopný. Členovia MV pre SOP na predmetnom zasadnutí vzali na vedomie materiáli „Priebežná monitorovacia správa o implementácii Sektorového operačného programu Priemysel a Služby za január – jún 2008“ a „Realokácia finančných prostriedkov a využitie možnosti 2 % flexibility v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby za účelom zabezpečenia dočerpania alokovaných finančných prostriedkov“. 

Zápisnica (DOC) 

> 14. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program (ďalej len „MV pre SOP“) sa uskutočnilo dňa 18. decembra 2008. MV pre SOP bol počtom zúčastnených členov resp. nimi poverených zástupcov uznášaniaschopný. Členovia MV pre SOP na predmetnom zasadnutí schválili materiál "Predĺženie obdobia oprávnenosti výdavkov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby do 30. 06. 2009 z dôvodu maximálnej eliminácie dopadov finančnej krízy".

> 15. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program (ďalej len „MV pre SOP“) sa uskutočnilo dňa 29. apríla 2009. MV pre SOP bol počtom zúčastnených členov resp. nimi poverených zástupcov uznášaniaschopný. Členovia MV pre SOP na predmetnom zasadnutí schválili „Výročnú monitorovaciu správu o implementácii Sektorového operačného programu Priemysel a služby za rok 2008“, aktualizáciu „Programového doplnku k Sektorovému operačnému Programu Priemysel a služby“ a „Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód 1112010-081“. Členovia MV pre SOP zároveň zobrali na vedomie aktualizáciu „Sektorového operačného programu Priemysel a služby“.
Zápisnica (PDF) 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk